[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢިލްމުވެރިންގެ ފަތުވާ

ޟުޙާ ނަމާދުކުރާ ގޮތް

ސުވާލު: ޟުޙާ ނަމާދު ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކުރާނަމަ ކުރާނީ ކިތައް ރަކުޢަތް ހެއްޔެވެ؟ ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ކުރެއްވިފަދައިން އަށް ރަކުޢަތް ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެ ނަމާދުގައި ކިޔަވަނީ ކޮން ސޫރަތްތަކެއް

ފަތުވާ: ސަޢުޔުކުރާއިރު އިތުރަށް ކުރެވުން

  ޞަފާއާއި މަރުވާއާދެމެދު ސަޢުޔުކުރިއިރު އަޅުގަނޑުހީކުރީ އެއްބުރަކީ ޞަފާއިން ފަށައިގެން އަނެއްކާވެސް ޞަފާއަށް އާދެވުންކަމުގައެވެ. އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަނޑު ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟   ތިބާއަށް ތިޔަވަނީ އިތުރަށް ކުރެވިފައެވެ. ތިޔަ ޖެހުނީ

ފަތުވާ: ކަށުނަމާދުގައި އިމާމުމީހާ ހުންނަތަން

އަންހެނެއް ނުވަތަ ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރާއިރު، އިމާމުމީހާ ހުންނާނީ މައްޔިތާގެ ކޮން ދިމާލެއްގައި ހެއްޔެވެ؟ ސުންނަތްވެގެންވަނީ މައްޔިތާއަކީ ފިރިހެނެއްނަމަ، އިމާމުމީހާ އޭނާގެ ބޮލާ ދިމާލުގައި ހުރުމެވެ. އަދި މައްޔިތާއަކީ އަންހެނެއްނަމަ އޭނާގެ މެދާދިމާލުގައި ހުރުމެވެ.

ފަތުވާ: ޓެޓޫ ޖެހުމުގެ ޙުކުމް

(1) މިބަސްފުޅުގައިވާ ކަންތައްތަތަކީ އަންހެނުންނާ އަދި ފިރިހެނުންނަށްވެސް ނަހީކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. ނަމަވެސް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އަންހެނުންގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ޢާންމުކޮށް އެކަންކޮށް އުޅުނީ އަންހެނުންކަމުގައިވާތީއެވެ. والله أعلم

ފަތުވާ: ފަހު އައްތަޙިއްޔާތުގައި އިމާމުވަނިކޮށް ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް އާދެވިއްޖެމީހަކު ކިޔާނީ ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތުތަ ނުވަތަ ފަހު އައްތަޙިއްޔާތުތަ؟

އެކަމަކު މޮޅުއިތުރުވެގެންވަނީ އިމާމު ނިމެންދެން އޭނާއާ ތަބާވުމެވެ. އެހެނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ބަސްފުޅުގެ ޢާންމު މާނައިގައި މިކަން ހިމެނެއެވެ. ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

ފަތުވާ: ކަށުނަމާދުގެ ތިން ތަކްބީރު ފާއިތުވާފަހުން އާދެވޭ މީހާ…

ކަށުނަމާދުގެ ތިން ތަކްބީރު ފާއިތުވާފަހުން އާދެވޭ މީހާ، އިމާމާއެކު އެއް ތަކުބީރު ލިބިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އެފަދަ މީހަކު ތިން ތަކުބީރުކިޔައި ފާއިތުވިބައި ފުރިހަމަކޮށް، މައްޔިތާ ގެންދިޔުމުގެ ކުރިން ސަލާމްދޭނީއެވެ. އަދި ބަލާނީ

ޙައިޟުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރަމަޟާންމަހުގައި ބޭސް ބޭނުންކުރުން ހުއްދަތަ؟

އެފަދަ ބޭހެއް ބޭނުންކުރުމުން، ޑޮކްޓަރުންނާއި އަދި އެކަމުގެ ޢިލްމު ލިބިފައިހުރި ކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން އިތުބާރުހުރި ފަރާތަކުން، އެ އަންހެން މީހާއަށާއި އޭނާގެ ދަރިމައިވުމުގެ ނިޒާމަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެކަމަށް އިޤުރާރުވާނަމަ، އެފަދަ ބޭހެއް ބޭނުންކުރުމަކީ

ހުކުރު ޚުޠުބާ ކިޔާމީހާ ނޫން އެހެން މީހަކު ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން

ސުވާލު: ހުކުރު ދުވަހެއްގައި ޚަޠީބު ޚުޠުބާ ދީ ނިމުމުން ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަޠީބު ނޫން މީހަކު އިސްކުރިއެވެ. މިކަމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ———————————————————————————- ޖަވާބު: ޚަޠީބަކީ ވަކި މީހަކު ކަމުގައި އަދި ނަމާދުކުރާ މީހަކީ

ޚިތާނުނުކުރާ މީހެއްގެ އިމާމުކަން

ސުވާލު: ޢުމުރުން ތިރީސް އަހަރުވުމަށްފަހުގައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ޢުމުރުގެ ގޮތުން ދަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ޢުމުރުން ގިނަދުވަސްވުމަށް ފަހުގައި ފިރިހެނަކު ނުވަތަ އަންހެނަކު އިސްލާމްވެއްޖެނަމަ އެ މީހުންނަށް ޚިތާނުކުރުން ލާޒިމުވާނޭ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ޚިތާނުނުކުރާ

ފަތުވާ: ޙައްޖު ދުވަސް ހުކުރު ދުވަހަކަށްވުމުން އެކަމުގައި ޚާއްޞަކަމެއްވޭ ހެއްޔެވެ؟

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން – رحمه الله – އަށް ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ: ޙައްޖު ދުވަސް ހުކުރު ދުވަހަކަށް ވުމުން އެދުވަސް މާތް ވެގެންވާކަމަށް ނަބިއްޔާ – صلى الله عليه

ފަތުވާ: ދީނުގެ ކަމަކާމެދު އޮޅުންއަރައިފިނަމަ ސުވާލު ކުރަންވީ ކާކުގެ ގާތުގައި ހެއްޔެވެ؟

ސުވާލު: ދީނުގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ނަމާދު، ރޯދަ، ޙައްޖު، މުޢާމަލާތު އަދި ވަރި ފަދަ ކަމަކާމެދު އޮޅުންއަރައިފިނަމަ ފަހެ މުސްލިމް ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން އެބޭކަލެއްގެ ޢިލްމާއި، ޞާލިޙުކަމާއި، ތަޤުވާވެރިކަމަށް މީހުންނަށް އެނގިފައިވާ އެއް ބޭފުޅެއްގެ

ޟުޙާ ނަމާދުކުރާ ގޮތް

ސުވާލު: ޟުޙާ ނަމާދު ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކުރާނަމަ ކުރާނީ ކިތައް ރަކުޢަތް ހެއްޔެވެ؟ ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ކުރެއްވިފަދައިން އަށް ރަކުޢަތް ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެ ނަމާދުގައި ކިޔަވަނީ ކޮން ސޫރަތްތަކެއް

ފަތުވާ: ސަޢުޔުކުރާއިރު އިތުރަށް ކުރެވުން

  ޞަފާއާއި މަރުވާއާދެމެދު ސަޢުޔުކުރިއިރު އަޅުގަނޑުހީކުރީ އެއްބުރަކީ ޞަފާއިން ފަށައިގެން އަނެއްކާވެސް ޞަފާއަށް އާދެވުންކަމުގައެވެ. އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަނޑު ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟   ތިބާއަށް ތިޔަވަނީ އިތުރަށް ކުރެވިފައެވެ. ތިޔަ ޖެހުނީ

ފަތުވާ: ކަށުނަމާދުގައި އިމާމުމީހާ ހުންނަތަން

އަންހެނެއް ނުވަތަ ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރާއިރު، އިމާމުމީހާ ހުންނާނީ މައްޔިތާގެ ކޮން ދިމާލެއްގައި ހެއްޔެވެ؟ ސުންނަތްވެގެންވަނީ މައްޔިތާއަކީ ފިރިހެނެއްނަމަ، އިމާމުމީހާ އޭނާގެ ބޮލާ ދިމާލުގައި ހުރުމެވެ. އަދި މައްޔިތާއަކީ އަންހެނެއްނަމަ އޭނާގެ މެދާދިމާލުގައި ހުރުމެވެ.

ފަތުވާ: ޓެޓޫ ޖެހުމުގެ ޙުކުމް

(1) މިބަސްފުޅުގައިވާ ކަންތައްތަތަކީ އަންހެނުންނާ އަދި ފިރިހެނުންނަށްވެސް ނަހީކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. ނަމަވެސް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އަންހެނުންގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ޢާންމުކޮށް އެކަންކޮށް އުޅުނީ އަންހެނުންކަމުގައިވާތީއެވެ. والله أعلم

ފަތުވާ: ފަހު އައްތަޙިއްޔާތުގައި އިމާމުވަނިކޮށް ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް އާދެވިއްޖެމީހަކު ކިޔާނީ ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތުތަ ނުވަތަ ފަހު އައްތަޙިއްޔާތުތަ؟

އެކަމަކު މޮޅުއިތުރުވެގެންވަނީ އިމާމު ނިމެންދެން އޭނާއާ ތަބާވުމެވެ. އެހެނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ބަސްފުޅުގެ ޢާންމު މާނައިގައި މިކަން ހިމެނެއެވެ. ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

ފަތުވާ: ކަށުނަމާދުގެ ތިން ތަކްބީރު ފާއިތުވާފަހުން އާދެވޭ މީހާ…

ކަށުނަމާދުގެ ތިން ތަކްބީރު ފާއިތުވާފަހުން އާދެވޭ މީހާ، އިމާމާއެކު އެއް ތަކުބީރު ލިބިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އެފަދަ މީހަކު ތިން ތަކުބީރުކިޔައި ފާއިތުވިބައި ފުރިހަމަކޮށް، މައްޔިތާ ގެންދިޔުމުގެ ކުރިން ސަލާމްދޭނީއެވެ. އަދި ބަލާނީ

ޙައިޟުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރަމަޟާންމަހުގައި ބޭސް ބޭނުންކުރުން ހުއްދަތަ؟

އެފަދަ ބޭހެއް ބޭނުންކުރުމުން، ޑޮކްޓަރުންނާއި އަދި އެކަމުގެ ޢިލްމު ލިބިފައިހުރި ކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން އިތުބާރުހުރި ފަރާތަކުން، އެ އަންހެން މީހާއަށާއި އޭނާގެ ދަރިމައިވުމުގެ ނިޒާމަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެކަމަށް އިޤުރާރުވާނަމަ، އެފަދަ ބޭހެއް ބޭނުންކުރުމަކީ

ހުކުރު ޚުޠުބާ ކިޔާމީހާ ނޫން އެހެން މީހަކު ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން

ސުވާލު: ހުކުރު ދުވަހެއްގައި ޚަޠީބު ޚުޠުބާ ދީ ނިމުމުން ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަޠީބު ނޫން މީހަކު އިސްކުރިއެވެ. މިކަމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ———————————————————————————- ޖަވާބު: ޚަޠީބަކީ ވަކި މީހަކު ކަމުގައި އަދި ނަމާދުކުރާ މީހަކީ

ޚިތާނުނުކުރާ މީހެއްގެ އިމާމުކަން

ސުވާލު: ޢުމުރުން ތިރީސް އަހަރުވުމަށްފަހުގައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ޢުމުރުގެ ގޮތުން ދަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ޢުމުރުން ގިނަދުވަސްވުމަށް ފަހުގައި ފިރިހެނަކު ނުވަތަ އަންހެނަކު އިސްލާމްވެއްޖެނަމަ އެ މީހުންނަށް ޚިތާނުކުރުން ލާޒިމުވާނޭ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ޚިތާނުނުކުރާ

ފަތުވާ: ޙައްޖު ދުވަސް ހުކުރު ދުވަހަކަށްވުމުން އެކަމުގައި ޚާއްޞަކަމެއްވޭ ހެއްޔެވެ؟

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން – رحمه الله – އަށް ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ: ޙައްޖު ދުވަސް ހުކުރު ދުވަހަކަށް ވުމުން އެދުވަސް މާތް ވެގެންވާކަމަށް ނަބިއްޔާ – صلى الله عليه

ފަތުވާ: ދީނުގެ ކަމަކާމެދު އޮޅުންއަރައިފިނަމަ ސުވާލު ކުރަންވީ ކާކުގެ ގާތުގައި ހެއްޔެވެ؟

ސުވާލު: ދީނުގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ނަމާދު، ރޯދަ، ޙައްޖު، މުޢާމަލާތު އަދި ވަރި ފަދަ ކަމަކާމެދު އޮޅުންއަރައިފިނަމަ ފަހެ މުސްލިމް ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން އެބޭކަލެއްގެ ޢިލްމާއި، ޞާލިޙުކަމާއި، ތަޤުވާވެރިކަމަށް މީހުންނަށް އެނގިފައިވާ އެއް ބޭފުޅެއްގެ