[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢިލްމުވެރިންގެ ފަތުވާ

ފަތުވާ: ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޙުކުމް

ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޙުކުމާމެދު ދަންނައެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެކަމަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ލޭ ހަދިޔާކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ.

ފަތުވާ: ޙައިޟުވުން މަނާކުރާ ބޭސް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙުކުމް

އަންހެނާގެ މައްޗަށްވަނީ ﷲ ތަޢާލާ އޭނާގެ މައްޗަށް ނިޔާކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތާމެދު ރުހުމެވެ. ޙައްޖަތުލްވަދާޢު ކުރެއްވި އަހަރު ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އުއްމުލް މުއުމިނީން ޢާއިޝާ رضي الله عنها ގެ އަރިހަށް ވެދެވަޑައިގެންނެވިއިރު އެކަމަނާ ކީރިތި ކުރައްވަން އިންނެވިއެވެ. އޭރު އެކަމަނާވަނީ ޢުމްރާއަކަށް އިޙުރާމް ބަންނަވާފައެވެ.

ފަތުވާ: ޗަރުކޭސް (circus)

މިކަންތައްތަކަށް ބިނާކޮށް ދަންނަވާލަން އޮތީ، މިޢަމަލުތައްކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ފަތުވާ: ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޙުކުމް

ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޙުކުމާމެދު ދަންނައެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެކަމަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ލޭ ހަދިޔާކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ.

ފަތުވާ: ޙައިޟުވުން މަނާކުރާ ބޭސް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙުކުމް

އަންހެނާގެ މައްޗަށްވަނީ ﷲ ތަޢާލާ އޭނާގެ މައްޗަށް ނިޔާކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތާމެދު ރުހުމެވެ. ޙައްޖަތުލްވަދާޢު ކުރެއްވި އަހަރު ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އުއްމުލް މުއުމިނީން ޢާއިޝާ رضي الله عنها ގެ އަރިހަށް ވެދެވަޑައިގެންނެވިއިރު އެކަމަނާ ކީރިތި ކުރައްވަން އިންނެވިއެވެ. އޭރު އެކަމަނާވަނީ ޢުމްރާއަކަށް އިޙުރާމް ބަންނަވާފައެވެ.

ފަތުވާ: ޗަރުކޭސް (circus)

މިކަންތައްތަކަށް ބިނާކޮށް ދަންނަވާލަން އޮތީ، މިޢަމަލުތައްކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.