[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތާބިޢީން

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 7

ޤާާޟީ ޝުރައިޙުގެ ޙުކުމްފުޅުތަކަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުރީފު

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 6

ޤާޟީ ޝުރައިޙުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުން

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 5

ޤާޟީކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވުން

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 4

ޢިލްމުގެ މައިދާނުގައި ޤާޟީ ޝުރައިޙު

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 3

ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގެންނެވުން
ޤާޟީ ޝުރައިޙުގެ އުސްތާޛުން:
އެކުގައި އުޅުއްވި ބޭކަލުން:

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 1

ޤާޟީ ޝުރައިޙުގެ ނަންފުޅާއި ނަސަބުފުޅު

ސާލިމް ބިން ޢަބްދުﷲ ރަޙިމަހުﷲގެ ޒުހުދުވެރިކަން…

ސާލިމް އަކީ މުސްލިމުންގެ ދެވަނަ ޚަލީފާ ޢުމަރު ބުނުލްޚައްޠާބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ދަރިކަލެއްކަމުގައިވާ މާތް ޞަޙާބީ ޢަބްދުﷲ ބިން ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ދަރިކަލެކެވެ. އެހެން ކަމުން އެކަލޭގެ ފާނަކީ ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ

عَطَاءِ بْنُ يَسَارِ رَحِمَهُ الله

 އެކަލޭގެފާނަކީ އަބޫ މުހައްމަދު ޢަޠާއު ބިން ޔަސާރު އަލްމަދަނީ އަލްހިލާލީއެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން މުއުމިނުތަކުންގެ މައިކަނބަލުން ކަމަށްވާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ މިނިވަންކުރައްވާފައިވާ އަޅެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ  ހިޖުރީ

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 7

ޤާާޟީ ޝުރައިޙުގެ ޙުކުމްފުޅުތަކަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުރީފު

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 6

ޤާޟީ ޝުރައިޙުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުން

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 5

ޤާޟީކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވުން

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 4

ޢިލްމުގެ މައިދާނުގައި ޤާޟީ ޝުރައިޙު

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 3

ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގެންނެވުން
ޤާޟީ ޝުރައިޙުގެ އުސްތާޛުން:
އެކުގައި އުޅުއްވި ބޭކަލުން:

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 1

ޤާޟީ ޝުރައިޙުގެ ނަންފުޅާއި ނަސަބުފުޅު

ސާލިމް ބިން ޢަބްދުﷲ ރަޙިމަހުﷲގެ ޒުހުދުވެރިކަން…

ސާލިމް އަކީ މުސްލިމުންގެ ދެވަނަ ޚަލީފާ ޢުމަރު ބުނުލްޚައްޠާބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ދަރިކަލެއްކަމުގައިވާ މާތް ޞަޙާބީ ޢަބްދުﷲ ބިން ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ދަރިކަލެކެވެ. އެހެން ކަމުން އެކަލޭގެ ފާނަކީ ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ

عَطَاءِ بْنُ يَسَارِ رَحِمَهُ الله

 އެކަލޭގެފާނަކީ އަބޫ މުހައްމަދު ޢަޠާއު ބިން ޔަސާރު އަލްމަދަނީ އަލްހިލާލީއެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން މުއުމިނުތަކުންގެ މައިކަނބަލުން ކަމަށްވާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ މިނިވަންކުރައްވާފައިވާ އަޅެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ  ހިޖުރީ