[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

40_naseyhai

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (14)

ބައެއް ކިޔުންތެރިން ބުނެފާނެއެވެ. ތިމަންމެން ދުވަހެއް ޚާއްޞަކޮށްފާނަމެވެ. އަދި އެކަމުގެ ޚަބަރު އަހުލުންނަށް ދީފަނަމެވެ. ފަހެ މި ޖަލްސާގައި ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އަދި އަހަރެމެން ފަށާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (13)

ފިރިހެންމީހާ، މަޝްޣޫލުވެ އުޅެންޖެހުމާއި، ވަޡީފާގައި އުޅެން ޖެހުމުންނާއި އެހެނިހެން ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އަހުލުންނަށް އުނގަންނައި ދިނުމަށް ވަޤުތު ހުސްކުރަން ފަރުވާ ކުޑަކުރެވެއެވެ.

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (5)

ހަމަކަށަވަރުން ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭ ހަތަރު ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ޞާލިޙު އަންބީން ހިމެނިފައިވާ ފަދައިން، އަބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭ ހަތަރު ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ނުބައި އަންބީން ހިމެނިފައިވެއެވެ.

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (1)

މިއީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއްކަމުގައިވާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަލްމުނައްޖިދު حفظه الله ގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ (أربعون نصيحة لإصلاح البيوت) ގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (14)

ބައެއް ކިޔުންތެރިން ބުނެފާނެއެވެ. ތިމަންމެން ދުވަހެއް ޚާއްޞަކޮށްފާނަމެވެ. އަދި އެކަމުގެ ޚަބަރު އަހުލުންނަށް ދީފަނަމެވެ. ފަހެ މި ޖަލްސާގައި ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އަދި އަހަރެމެން ފަށާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (13)

ފިރިހެންމީހާ، މަޝްޣޫލުވެ އުޅެންޖެހުމާއި، ވަޡީފާގައި އުޅެން ޖެހުމުންނާއި އެހެނިހެން ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އަހުލުންނަށް އުނގަންނައި ދިނުމަށް ވަޤުތު ހުސްކުރަން ފަރުވާ ކުޑަކުރެވެއެވެ.

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (5)

ހަމަކަށަވަރުން ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭ ހަތަރު ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ޞާލިޙު އަންބީން ހިމެނިފައިވާ ފަދައިން، އަބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭ ހަތަރު ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ނުބައި އަންބީން ހިމެނިފައިވެއެވެ.

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (1)

މިއީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއްކަމުގައިވާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަލްމުނައްޖިދު حفظه الله ގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ (أربعون نصيحة لإصلاح البيوت) ގެ ތަރުޖަމާއެވެ.