[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

40_naseyhai

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (25)

ގޭގައި ގެންގުޅޭ ބުޅާ، ތެލި ތަށިން ކައިބޮއެ ހެދުމުން އެތެލި ތަށި ނުވަތަ އޭގައި ހުރި ކާއެއްޗެހި ނަޖިހެއް ނުވެއެވެ.

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (23)

ރަޖުޢީ ވަރިއަކުން ވަރިކޮށްފައިވާ އަންހެނާ ޢިއްދައިގެ ދުވަސްވަރު އޭނާގެ ގެއިން ނިކުމެގެން ގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އޭނާ ގެއިން ނެރެލައިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (22)

ކުޑަކުދިންނާއި ޚާދިމުންނަށް އެމީހުންގެ މައިންބަފައިން ނިދާ ކޮޓަރިއަށް މީހުން އާންމުކޮށް ނިދާ ގަޑިތަކުގައި، ހުއްދަ ނުހޯދާ ވަނުން މަނާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (19)

އެގާރަވަނަ ނަސޭހަތް: ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙު މީހުންނާއި ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނޭ މީހުންނަށް ގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ދަޢުވަތު ދިނުން

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (18)

އުންމަތް ހޭލުންތެރިކޮށް، [މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް] ޙުއްޖަތް ޤާއިމުކޮށް، މުންކަރާތްތައް މަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަޑުއެހުމަކީ މުސްލިމް ގެއެއެއްގެ ފަރުދުންގެ ޝަޚުޞިއްޔަތު ބިނާކުރުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (16)

ގޭގައި ލައިބްރަރީއެއް ހެދުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ގިނަ ބަޔަކު، އެ ލައިބްރަރީގައި ހިމަނާނެ އިސްލާމީ ފޮތްތަކަކާބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކޮށްފާނެއެވެ.

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (25)

ގޭގައި ގެންގުޅޭ ބުޅާ، ތެލި ތަށިން ކައިބޮއެ ހެދުމުން އެތެލި ތަށި ނުވަތަ އޭގައި ހުރި ކާއެއްޗެހި ނަޖިހެއް ނުވެއެވެ.

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (23)

ރަޖުޢީ ވަރިއަކުން ވަރިކޮށްފައިވާ އަންހެނާ ޢިއްދައިގެ ދުވަސްވަރު އޭނާގެ ގެއިން ނިކުމެގެން ގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އޭނާ ގެއިން ނެރެލައިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (22)

ކުޑަކުދިންނާއި ޚާދިމުންނަށް އެމީހުންގެ މައިންބަފައިން ނިދާ ކޮޓަރިއަށް މީހުން އާންމުކޮށް ނިދާ ގަޑިތަކުގައި، ހުއްދަ ނުހޯދާ ވަނުން މަނާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (19)

އެގާރަވަނަ ނަސޭހަތް: ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙު މީހުންނާއި ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނޭ މީހުންނަށް ގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ދަޢުވަތު ދިނުން

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (18)

އުންމަތް ހޭލުންތެރިކޮށް، [މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް] ޙުއްޖަތް ޤާއިމުކޮށް، މުންކަރާތްތައް މަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަޑުއެހުމަކީ މުސްލިމް ގެއެއެއްގެ ފަރުދުންގެ ޝަޚުޞިއްޔަތު ބިނާކުރުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (16)

ގޭގައި ލައިބްރަރީއެއް ހެދުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ގިނަ ބަޔަކު، އެ ލައިބްރަރީގައި ހިމަނާނެ އިސްލާމީ ފޮތްތަކަކާބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކޮށްފާނެއެވެ.