[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

shiruku

އިންސާނާގެ އަޞްލަކީ ތައުޙީދުތަ ނުވަތަ ޝިރުކުތަ؟

އާދަމުގެ ދަރީންގެ އަޞްލަކީ ތައުޙީދެވެ. ޝިރުކެއް ނޫނެވެ. ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުން ހައްދަވާފައިވަނީ އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޤުދުސިއްޔަ ޙަދީޘްގައި އައިސްފައިވާ ފަދައިންނެވެ. إِنِّي

ޝިރުކު މަޢުރިފާކުރުމުގެ އަހައްމިއްޔަތު

ހަމަކަށަވަރުން މުކައްލަފުގެ މައްޗަށްވާ ފުރަތަމަ ވާޖިބަކީ ތައުޙީދެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ކަމަކުން ދުރުހެލިވުން ވާޖިބުވެގެންވާ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޝިރުކެވެ. ޞަޙީޙައިންގައި މުޢާޛު ބިން ޖަބަލް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން އައިސްފައިވާ ފަދައިންނެވެ. އަހަރެން

އަޅުކަމާ ޝިރުކު މަސްހުނިކުރުން

މިދުނިޔޭގައި އިލާހީ ރިސާލަތު ފޯރުކޮށްދެވެން ފެށުނީއްސުރެ އަބަދުވެސް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ތެދުވެރިގޮތުގައި އީމާންވެ އެއިލާހުގެ މަގުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްފައިވާ މީސްކޮޅަކީ ދާދި މަދުބައެކެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން އެހީއާއި މަދަދު ލިބިވަޑައިގެންނެވި

މުޞީބާތްތައް ދުރުކުރުމަށް ނުވަތަ މުޞީބާތުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ރޮދި ފަށާއި ބޮޅުފަދަ ތަކެތި (ތަވީދުގެ ގޮތުގައި) އެޅުމަކީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭކަމެއް

ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް އޭނާގެ ޙަޔާތަކީ ނުރައްކާތަކާއި މުޞީބާތާއި އާފާތްތަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ރައްކާތެރި އަމާންއޮމާން ދިރިއުޅުމެއް ބޭނުންވާނެމީހެކެވެ.

ދުޢާގެ ތެރެއަށް ޝިރުކު ވަންނަ ވައްތަރުތައް

    ދުޢާގެ ތެރެއަށް ޝިރުކު ވަންނަ ތިން ވައްތަރެއް ވެއެވެ. މިވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ދުޢާ ކުރުމަކީވެސް ޝިރުކެކެވެ. 1. ފުރާނަނެތް ފަރާތަކަށް ކުރާ ދުޢާ: ފުރާނަނެތް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދުޢާކޮށް،

ޝިރުކުކުރުން ފެށުނު ހިސާބު

އިންސާނީ ނަސްލުފެށިގެންއައީ ތައުޙީދުގެ މަތިވެރި ކަލިމައިގެ މަތީގައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަފާކަލުން، އާދަމް عليه السلام އިން ފެށިގެން އެތައް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން މިބިންމަތީ އިންސާނުން އަޅުކަން ކުރަމުން ގެންދިޔައީ އެއްކައުވަންތަ މާތް ﷲ އަށެވެ.

ދެއްކުންތެރިކަމާއި ގާތްނުވާށެވެ.

ހައްވަ ކޮޓަރީގައި ނަމާދުކުރަމުންދިޔަލެއް އަވަސްކަމުން ހީވަނީ ޗާބީ ދީފައި ހުރި ބުދެއްހެންނެވެ. ނަމާދަށް ހަރަމް ބަނުމާއި ސަޖިދަ އަށް ދިޔުމާއި ދެމެދުގައި ބައި ސިކުންތު ނުވެޔޭ ބުންޏަސް ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް މިއަވަސްކަމުގައި ނަމާދުގެ ރަކުއަތަކަށްފަހު

الرِّيَاءُ (ދެއްކުންތެރިކަން)

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް އީމާން ވެގެން ތިބި މުސްލިމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަކީ ވަގުތީ ޙަޔާތެއް ކަމާއި ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ އާޚިރަތުގެ ޙަޔާތް ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ވީއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ވަގުތީ

ހިނީގެ ފިޔަވަޅުތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ވަންހަނާވެގެންވާ ޝިރުކު – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 28

44- ޝިރުކަކީ ކޮބާ؟ އަދި ޝިރުކުރުގެ ވައްތަރުތަކަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ދަންނާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ތައުޙީދަކީ ޝިރުކުގެ އިދިކޮޅެވެ. ޝިރުކުގެ ތިން ބާވަތްވެއެވެ. އެއީ ބޮޑުޝިރުކާއި ކުޑަޝިރުކާއި ވަންހަނާވެގެންވާ ޝިރުކެވެ.  1- ބޮޑު ޝިރުކު: މިވައްތަރުގެ

މުސްތަޤުބަލު އެނގޭކަމަށް ދަޢުވާކުރުމަކީ ދީނުން ބޭރުވާ، ބޮޑުޝިރުކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

މުސްތަޤުބަލަކީ ﷲ ތަޢާލާ ފިޔަވައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެނގޭނޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. މުސްތަޤުބަލު އެނގޭ ކަމަށް ދަޢުވާ ކުރާމީހަކީ ބޮޑު ދޮގުވެރިއެއްކަން ކަށަވަރެވެ.

ﷲ އަށް ޝިރުކުކުރުމަށް ބިރުވެތިވާށެވެ!

އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއްމީހުން ދެކެމުންދަނީ ޝިރުކަކީ މޫނުމަތީގައި އެނބުރޭ މެއްސެއް ފޮޅާލުންފަދަ ކުޑަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ﷲ ތަޢާލާ މަންފާއެއް ލައްވާފައިނުވާ އެއްޗެއްގައި މަންފާއެއްވާކަމަށް އިޢުތިޤާދު ކުރުމުގެ ޝިރުކު.

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ((مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ)) رواه أحمد و هو في سلسلة الصحيح މާނައީ: “ތަވީދެއް އަޅައިފިމީހާ ޝިރުކުކޮށްފިކަން ކަށަވަރެވެ.”

ޙަޔާތުގައި ހިނގާކަންކަމަށް ތަރިތަކުގެ ބާރު ފޯރާކަމަށް އިޢުތިޤާދު ކުރުމުގެ ޝިރުކު

ނޫސްތަކުގައި ހުންނަ ހޮރޮސްކޯޕް ކޮލަމްތައް ލިޔެފައި ހުންނަނީ ތަރިތަކުގެ ހަރަކާތްތަށް ބަލައިގެން އެއަށް އީމާންވާ މީހުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެރޭ މެގަޒިންތަކުންވެސް ހޮރޮސްކޯޕު

ﷲ ޙަލާލްކުރެއްވި ކަންތައްތައް ޙަރާމްކުރުމާއި ޙަރާމް ކުރެއްވިކަންތައްތައް ޙަލާލްކުރުމުގެ ޝިރުކު

( وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ) التوبة 29 ” އަދި اللَّه އާއި، އެއިލާހުގެ -ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް- ޙަރާމް ކުރެއްވި ކަންތައް އެބައިމީހުން ޙާރާމްނުކުރެ

ﷲ ނޫން އެހެންފަރާތްތަކަށް ޒަބަޙަ ކުރުމުގެ ޝިރުކު

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ((لَعَنَ اَللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ)) رواه مسلم މާނައީ : “ﷲ ތަޢާލާފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޒަބަޙަ ކުރިމީހަކަށް ﷲ ތަޢާލާ ލަޢުނަތްލައްވައެވެ.”

އިންސާނާގެ އަޞްލަކީ ތައުޙީދުތަ ނުވަތަ ޝިރުކުތަ؟

އާދަމުގެ ދަރީންގެ އަޞްލަކީ ތައުޙީދެވެ. ޝިރުކެއް ނޫނެވެ. ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުން ހައްދަވާފައިވަނީ އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޤުދުސިއްޔަ ޙަދީޘްގައި އައިސްފައިވާ ފަދައިންނެވެ. إِنِّي

ޝިރުކު މަޢުރިފާކުރުމުގެ އަހައްމިއްޔަތު

ހަމަކަށަވަރުން މުކައްލަފުގެ މައްޗަށްވާ ފުރަތަމަ ވާޖިބަކީ ތައުޙީދެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ކަމަކުން ދުރުހެލިވުން ވާޖިބުވެގެންވާ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޝިރުކެވެ. ޞަޙީޙައިންގައި މުޢާޛު ބިން ޖަބަލް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން އައިސްފައިވާ ފަދައިންނެވެ. އަހަރެން

އަޅުކަމާ ޝިރުކު މަސްހުނިކުރުން

މިދުނިޔޭގައި އިލާހީ ރިސާލަތު ފޯރުކޮށްދެވެން ފެށުނީއްސުރެ އަބަދުވެސް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ތެދުވެރިގޮތުގައި އީމާންވެ އެއިލާހުގެ މަގުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްފައިވާ މީސްކޮޅަކީ ދާދި މަދުބައެކެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން އެހީއާއި މަދަދު ލިބިވަޑައިގެންނެވި

މުޞީބާތްތައް ދުރުކުރުމަށް ނުވަތަ މުޞީބާތުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ރޮދި ފަށާއި ބޮޅުފަދަ ތަކެތި (ތަވީދުގެ ގޮތުގައި) އެޅުމަކީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭކަމެއް

ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް އޭނާގެ ޙަޔާތަކީ ނުރައްކާތަކާއި މުޞީބާތާއި އާފާތްތަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ރައްކާތެރި އަމާންއޮމާން ދިރިއުޅުމެއް ބޭނުންވާނެމީހެކެވެ.

ދުޢާގެ ތެރެއަށް ޝިރުކު ވަންނަ ވައްތަރުތައް

    ދުޢާގެ ތެރެއަށް ޝިރުކު ވަންނަ ތިން ވައްތަރެއް ވެއެވެ. މިވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ދުޢާ ކުރުމަކީވެސް ޝިރުކެކެވެ. 1. ފުރާނަނެތް ފަރާތަކަށް ކުރާ ދުޢާ: ފުރާނަނެތް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދުޢާކޮށް،

ޝިރުކުކުރުން ފެށުނު ހިސާބު

އިންސާނީ ނަސްލުފެށިގެންއައީ ތައުޙީދުގެ މަތިވެރި ކަލިމައިގެ މަތީގައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަފާކަލުން، އާދަމް عليه السلام އިން ފެށިގެން އެތައް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން މިބިންމަތީ އިންސާނުން އަޅުކަން ކުރަމުން ގެންދިޔައީ އެއްކައުވަންތަ މާތް ﷲ އަށެވެ.

ދެއްކުންތެރިކަމާއި ގާތްނުވާށެވެ.

ހައްވަ ކޮޓަރީގައި ނަމާދުކުރަމުންދިޔަލެއް އަވަސްކަމުން ހީވަނީ ޗާބީ ދީފައި ހުރި ބުދެއްހެންނެވެ. ނަމާދަށް ހަރަމް ބަނުމާއި ސަޖިދަ އަށް ދިޔުމާއި ދެމެދުގައި ބައި ސިކުންތު ނުވެޔޭ ބުންޏަސް ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް މިއަވަސްކަމުގައި ނަމާދުގެ ރަކުއަތަކަށްފަހު

الرِّيَاءُ (ދެއްކުންތެރިކަން)

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް އީމާން ވެގެން ތިބި މުސްލިމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަކީ ވަގުތީ ޙަޔާތެއް ކަމާއި ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ އާޚިރަތުގެ ޙަޔާތް ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ވީއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ވަގުތީ

ހިނީގެ ފިޔަވަޅުތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ވަންހަނާވެގެންވާ ޝިރުކު – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 28

44- ޝިރުކަކީ ކޮބާ؟ އަދި ޝިރުކުރުގެ ވައްތަރުތަކަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ދަންނާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ތައުޙީދަކީ ޝިރުކުގެ އިދިކޮޅެވެ. ޝިރުކުގެ ތިން ބާވަތްވެއެވެ. އެއީ ބޮޑުޝިރުކާއި ކުޑަޝިރުކާއި ވަންހަނާވެގެންވާ ޝިރުކެވެ.  1- ބޮޑު ޝިރުކު: މިވައްތަރުގެ

މުސްތަޤުބަލު އެނގޭކަމަށް ދަޢުވާކުރުމަކީ ދީނުން ބޭރުވާ، ބޮޑުޝިރުކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

މުސްތަޤުބަލަކީ ﷲ ތަޢާލާ ފިޔަވައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެނގޭނޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. މުސްތަޤުބަލު އެނގޭ ކަމަށް ދަޢުވާ ކުރާމީހަކީ ބޮޑު ދޮގުވެރިއެއްކަން ކަށަވަރެވެ.

ﷲ އަށް ޝިރުކުކުރުމަށް ބިރުވެތިވާށެވެ!

އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއްމީހުން ދެކެމުންދަނީ ޝިރުކަކީ މޫނުމަތީގައި އެނބުރޭ މެއްސެއް ފޮޅާލުންފަދަ ކުޑަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ﷲ ތަޢާލާ މަންފާއެއް ލައްވާފައިނުވާ އެއްޗެއްގައި މަންފާއެއްވާކަމަށް އިޢުތިޤާދު ކުރުމުގެ ޝިރުކު.

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ((مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ)) رواه أحمد و هو في سلسلة الصحيح މާނައީ: “ތަވީދެއް އަޅައިފިމީހާ ޝިރުކުކޮށްފިކަން ކަށަވަރެވެ.”

ޙަޔާތުގައި ހިނގާކަންކަމަށް ތަރިތަކުގެ ބާރު ފޯރާކަމަށް އިޢުތިޤާދު ކުރުމުގެ ޝިރުކު

ނޫސްތަކުގައި ހުންނަ ހޮރޮސްކޯޕް ކޮލަމްތައް ލިޔެފައި ހުންނަނީ ތަރިތަކުގެ ހަރަކާތްތަށް ބަލައިގެން އެއަށް އީމާންވާ މީހުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެރޭ މެގަޒިންތަކުންވެސް ހޮރޮސްކޯޕު

ﷲ ޙަލާލްކުރެއްވި ކަންތައްތައް ޙަރާމްކުރުމާއި ޙަރާމް ކުރެއްވިކަންތައްތައް ޙަލާލްކުރުމުގެ ޝިރުކު

( وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ) التوبة 29 ” އަދި اللَّه އާއި، އެއިލާހުގެ -ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް- ޙަރާމް ކުރެއްވި ކަންތައް އެބައިމީހުން ޙާރާމްނުކުރެ

ﷲ ނޫން އެހެންފަރާތްތަކަށް ޒަބަޙަ ކުރުމުގެ ޝިރުކު

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ((لَعَنَ اَللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ)) رواه مسلم މާނައީ : “ﷲ ތަޢާލާފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޒަބަޙަ ކުރިމީހަކަށް ﷲ ތަޢާލާ ލަޢުނަތްލައްވައެވެ.”