[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚު އަޙްމަދު ނާޒިޙް

ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢުމުރަކީ ކޮބާ؟

މިމަތިވެރި ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިންކަމުގައި އަޅަމެންލައްވައި، އެތަނަށް ވައްދައިދެނިވި ޢަމަލުތައް ކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު އަޅަމެންނަށް ދެއްވާނދޭވެ.

މަޖަލަކަށް ދޮގުހެދުން

އެހެންކަމުން ދޮގުހެދުމާމެދު ސަމާލުވުން ހުއްޓެވެ. އެއީ މީހުން ހެއްވާލުމަށްޓަކައި ކަމުގައި ވިޔަސް، މަޖަލަކަށް ވިޔަސް ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށް ކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ.

كتاب الصوم (3)

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ދޫކޮއްލުން ހުއްދަ ޢުޛުރުތައް:

كتاب الصوم (2)

ރަމަޟާންމަހުގެ މާތްކަމާއި އެމަހުގައި ރޯދަ ފަރުޟު ކުރެވުމުގެ ޙިކުމަތް:

كتاب الصوم (1)

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.     ރޯދައިގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުނު ބާބު ލުޣަވީ ގޮތުން ރޯދައަކީ ހިފެހެއްޓުމެވެ. އިޞްޠިލާޙީ މާނައަކީ ނިޔަތާއެކު،

كتاب الزكاة (6)

ވިޔަފާރިމުދަލުގެ ޒަކާތް:

كتاب الزكاة (4)

ޒަކާތް ވާޖިބުވުމުގެ ޙިކްމަތް:

كتاب الزكاة (3)

ޒަކާތް ނެރުން ވާޖިބުވާ ބާވަތްތައް:

كتاب الزكاة (2)

ޒަކާތް ދިނުމަށް އިންކާރުކުރާމީހާގެ ޙުކުމް:

كتاب الزكاة (1)

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   ޒަކާތުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުނު ބާބު ޒަކާތުގެ ލުޣަވީ މާނަ: އިތުރު ވުން. އިޞްޠިލާޙީ މާނަ:

ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢުމުރަކީ ކޮބާ؟

މިމަތިވެރި ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިންކަމުގައި އަޅަމެންލައްވައި، އެތަނަށް ވައްދައިދެނިވި ޢަމަލުތައް ކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު އަޅަމެންނަށް ދެއްވާނދޭވެ.

މަޖަލަކަށް ދޮގުހެދުން

އެހެންކަމުން ދޮގުހެދުމާމެދު ސަމާލުވުން ހުއްޓެވެ. އެއީ މީހުން ހެއްވާލުމަށްޓަކައި ކަމުގައި ވިޔަސް، މަޖަލަކަށް ވިޔަސް ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށް ކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ.

كتاب الصوم (3)

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ދޫކޮއްލުން ހުއްދަ ޢުޛުރުތައް:

كتاب الصوم (2)

ރަމަޟާންމަހުގެ މާތްކަމާއި އެމަހުގައި ރޯދަ ފަރުޟު ކުރެވުމުގެ ޙިކުމަތް:

كتاب الصوم (1)

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.     ރޯދައިގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުނު ބާބު ލުޣަވީ ގޮތުން ރޯދައަކީ ހިފެހެއްޓުމެވެ. އިޞްޠިލާޙީ މާނައަކީ ނިޔަތާއެކު،

كتاب الزكاة (6)

ވިޔަފާރިމުދަލުގެ ޒަކާތް:

كتاب الزكاة (4)

ޒަކާތް ވާޖިބުވުމުގެ ޙިކްމަތް:

كتاب الزكاة (3)

ޒަކާތް ނެރުން ވާޖިބުވާ ބާވަތްތައް:

كتاب الزكاة (2)

ޒަކާތް ދިނުމަށް އިންކާރުކުރާމީހާގެ ޙުކުމް:

كتاب الزكاة (1)

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   ޒަކާތުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުނު ބާބު ޒަކާތުގެ ލުޣަވީ މާނަ: އިތުރު ވުން. އިޞްޠިލާޙީ މާނަ: