[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

محمد ﷺ ގެ ސިޔަރަތު

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 48

އެކަނބަލުން ކުޅޭ ހިނދު އެކަލޭގެފާނު އެކަނބަލުންނާ ސަމާސާ ކުރައްވައި ހިނިފުޅުވަރުނަކުރައްވައެވެ. ޢާއިޝާ رضي الله عنها ކުޅުއްވަން ގެންގުޅުއްވި ކުދިކުދި ބުދުތަކެއް ފެނިވަޑައިގެން އެއީ ކޮން އެއްޗެހިތަކެއްތޯ އެކަމަނާގެ އަރިހުން ނަބިއްޔާ صلى الله

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 47

ފަހެ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަނބީންގެ މެދުގައި ހިނގާ މިކަހަލަ ކަންކަން އަބުއިކުރައްވައި މައްސަލަ ހޫނު ކުރެއްވުމުގައި ބަދަލުގައި އެކަންކަމަކީ މަޖާ، ސަމާސާ އަދި އުފާވެރި ކަންކަން ކަމަށް ނަބިއްޔާ

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 46

އެކަލޭގެފާނުގެ ދޭދޭ އަނބިންގެ އެކަކު އަނެކަކާ ސަމާސާކުރުމާ މެދުވެސް އެކަލޭގެފާނު އިޢުތިރާޒެއް ނުކުރައްވައެވެ. އެއްދުވަހަކު ޢާއިޝާ رضي الله عنها ގެ އަރިހަށް ސައުދާ رضي الله عنها ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ. އެހިނދު ﷲ

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 45

މީގެ އިތުރުން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ނުގުތާއެއް މިތަނުގައި ޒިކުރުކޮށްލާނަމެވެ. އެއީ، ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޢާއިޝާ رضي الله عنها އާ އެކުގައި ވާދަ ޖެއްސެވުމަށްޓަކައި އާއްމު އެހެން

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 44

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަބަލުންނާ އެކީ ކުޅެ ހެއްދެވިއެވެ: އެއްފަހަރަކު ޢާއިޝާ رضي الله عنها އާ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާ އެކުގައި ދަތުރެއްގައި ނިކުމެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 43

ހުއްދަ ބާވަތުގެ ޅެން މަދަހަ އަޑުއެހުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންނަށް މަނާ ނުކުރައްވާ ކަމުގައިވެއެވެ. އެއްފަހަރު ޢީދު ދުވަހެއްގައި ޢާއިޝާ رضي الله عنها ގެ އަރިހުގައި ދެ ޖާރިޔާއެއް (ބާލިޣު ނުވާ ފުރަައިގެ

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 42

އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުން ސަވާރީއަށް އެރުމަށް އެހީވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައިވިއެވެ. އެއްދުވަހަކު ޞަފިއްޔާ رضي الله عنها އެކަމަނާގެ ޖަމަލަށް އަރައިވަޑައިގަތުމައްޓަކައި، ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އެކަލޭގެފާނުގެ ކަކޫފުޅުގެ މައްޗަށް ޞަފިއްޔާ رضي

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 41

އަދި އަނބިކަނބަލުން އެކަލޭގެފާނާ ގުޅުން ކެނޑުމުންވެސް އެކަމަށް ކެތްތެރިވެވަޑައިގަންނެވިއެވެ: ފަހެ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުން ބައެއް ފަހަރު ހެނދުނުން ފެށިގެން ރޭގަނޑުވަންދެން އެކަލޭގެފާނާ ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުންނަވާ ޚަބަރު ޢުމަރު رضي الله عنه

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 40

އަނބިކަނބަލުންގެ އަޑުލައި ހައްދެވުމުން ކެތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައިވިއެވެ: އެއްދުވަހަކު އަބޫ ބަކުރު رضي الله عنه ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ގެކޮޅަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވި ހިނދު ޢާއިޝާ رضي

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 39

ބައެއް މީހުންނަށް އެފަދަ ޙާލަތްތައް ދިމާވުމުން އަނބިމީހާ ދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހި ރުޅި އާދެވެއެވެ. ތިމާގެ އަގުވައްޓާލީ ކަމަށް ވިސްނެއެވެ. އަދި މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ނުވަތަ ގެއަށް ގޮސް އަނބިމީހާއަށް އެކަމާ ފާޑުކިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެހެން

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 38

އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންގެ ކަރުނަފޮދު އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުން ފޮހެދެއްވާ ކަމުގައިވިއެވެ: ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންނާ އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ޙައްޖު ކުރެއްވިއިރު ޤާފިލާގެ ތެރެއިން މީހަކު އައިސް ހުރިހާ

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 37

  ހަމަ އެގޮތަށް، ފިރިމީހާ ބަލިވުމުންވެސް އެފަދައިން ކަންކުރާ އަންހެނުންވެސް މަދުންނަމަވެސް އުޅެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މިޒަމާނުގައި، ގެއިން ބޭރުގައި ހިލޭ ފިރިހެނުން އެކީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި މިކަން އިތުރުކަން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ.

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 36

އެއްވެސް އަނބިކަނބަލެއް އެއްވެސް އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އުޅުއްވާނަމަ އެކަނބަލަކަށް އޯގާތެރިކަމާއެކު އަޅާލައްވައި ދުޢާކޮށްދެއްވައި ހިތްވަރުގެ ބަސްފުޅުތައް ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވައެވެ: ޢާއިޝާ رضي الله عنها ރިވާކުރެއްވިއެވެ: “كان يعوّذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى،

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 34

ހަމައެއާއެކު މީގެ އަނެއްކޮޅުވެސް އެބައޮތެވެ. ބައެއް މީހުން އަލަށް މީހަކާ އިންނަނީ ދޮށީ އަންބަށް ނޯކުރީ ކުރާ ކުއްޖަކު ހޯދާ ބީދައިންނެވެ. އޭނާ ގޮވައިގެން ތަންތަނަށް ގޮސްލާ އުފާކޮށްލަން ދާއިރު ދަރިން ބަލަން ގޭގައި

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 33

އަދި ބައެއް ފިރިންނަށް އެވަރުވެސް ނުފުދެއެވެ. ހަގު އަނބި ބުނެލާ ބަހެއް ނުވަތަ ކޮށްލާ ޝަކުވާއަކަށް ނުވަތަ އިޝާރާތަކުން ދޮށީ އަނބި ކުށްވެރިއަކަށް ބަދަލުވެގެން ދެއެވެ. ނުވަތަ ހަނގު އަނބި ކުރިމައްޗަށް ދޮށީ އަނބި

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 48

އެކަނބަލުން ކުޅޭ ހިނދު އެކަލޭގެފާނު އެކަނބަލުންނާ ސަމާސާ ކުރައްވައި ހިނިފުޅުވަރުނަކުރައްވައެވެ. ޢާއިޝާ رضي الله عنها ކުޅުއްވަން ގެންގުޅުއްވި ކުދިކުދި ބުދުތަކެއް ފެނިވަޑައިގެން އެއީ ކޮން އެއްޗެހިތަކެއްތޯ އެކަމަނާގެ އަރިހުން ނަބިއްޔާ صلى الله

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 47

ފަހެ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަނބީންގެ މެދުގައި ހިނގާ މިކަހަލަ ކަންކަން އަބުއިކުރައްވައި މައްސަލަ ހޫނު ކުރެއްވުމުގައި ބަދަލުގައި އެކަންކަމަކީ މަޖާ، ސަމާސާ އަދި އުފާވެރި ކަންކަން ކަމަށް ނަބިއްޔާ

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 46

އެކަލޭގެފާނުގެ ދޭދޭ އަނބިންގެ އެކަކު އަނެކަކާ ސަމާސާކުރުމާ މެދުވެސް އެކަލޭގެފާނު އިޢުތިރާޒެއް ނުކުރައްވައެވެ. އެއްދުވަހަކު ޢާއިޝާ رضي الله عنها ގެ އަރިހަށް ސައުދާ رضي الله عنها ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ. އެހިނދު ﷲ

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 45

މީގެ އިތުރުން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ނުގުތާއެއް މިތަނުގައި ޒިކުރުކޮށްލާނަމެވެ. އެއީ، ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޢާއިޝާ رضي الله عنها އާ އެކުގައި ވާދަ ޖެއްސެވުމަށްޓަކައި އާއްމު އެހެން

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 44

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަބަލުންނާ އެކީ ކުޅެ ހެއްދެވިއެވެ: އެއްފަހަރަކު ޢާއިޝާ رضي الله عنها އާ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާ އެކުގައި ދަތުރެއްގައި ނިކުމެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 43

ހުއްދަ ބާވަތުގެ ޅެން މަދަހަ އަޑުއެހުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންނަށް މަނާ ނުކުރައްވާ ކަމުގައިވެއެވެ. އެއްފަހަރު ޢީދު ދުވަހެއްގައި ޢާއިޝާ رضي الله عنها ގެ އަރިހުގައި ދެ ޖާރިޔާއެއް (ބާލިޣު ނުވާ ފުރަައިގެ

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 42

އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުން ސަވާރީއަށް އެރުމަށް އެހީވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައިވިއެވެ. އެއްދުވަހަކު ޞަފިއްޔާ رضي الله عنها އެކަމަނާގެ ޖަމަލަށް އަރައިވަޑައިގަތުމައްޓަކައި، ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އެކަލޭގެފާނުގެ ކަކޫފުޅުގެ މައްޗަށް ޞަފިއްޔާ رضي

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 41

އަދި އަނބިކަނބަލުން އެކަލޭގެފާނާ ގުޅުން ކެނޑުމުންވެސް އެކަމަށް ކެތްތެރިވެވަޑައިގަންނެވިއެވެ: ފަހެ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުން ބައެއް ފަހަރު ހެނދުނުން ފެށިގެން ރޭގަނޑުވަންދެން އެކަލޭގެފާނާ ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުންނަވާ ޚަބަރު ޢުމަރު رضي الله عنه

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 40

އަނބިކަނބަލުންގެ އަޑުލައި ހައްދެވުމުން ކެތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައިވިއެވެ: އެއްދުވަހަކު އަބޫ ބަކުރު رضي الله عنه ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ގެކޮޅަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވި ހިނދު ޢާއިޝާ رضي

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 39

ބައެއް މީހުންނަށް އެފަދަ ޙާލަތްތައް ދިމާވުމުން އަނބިމީހާ ދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހި ރުޅި އާދެވެއެވެ. ތިމާގެ އަގުވައްޓާލީ ކަމަށް ވިސްނެއެވެ. އަދި މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ނުވަތަ ގެއަށް ގޮސް އަނބިމީހާއަށް އެކަމާ ފާޑުކިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެހެން

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 38

އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންގެ ކަރުނަފޮދު އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުން ފޮހެދެއްވާ ކަމުގައިވިއެވެ: ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންނާ އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ޙައްޖު ކުރެއްވިއިރު ޤާފިލާގެ ތެރެއިން މީހަކު އައިސް ހުރިހާ

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 37

  ހަމަ އެގޮތަށް، ފިރިމީހާ ބަލިވުމުންވެސް އެފަދައިން ކަންކުރާ އަންހެނުންވެސް މަދުންނަމަވެސް އުޅެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މިޒަމާނުގައި، ގެއިން ބޭރުގައި ހިލޭ ފިރިހެނުން އެކީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި މިކަން އިތުރުކަން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ.

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 36

އެއްވެސް އަނބިކަނބަލެއް އެއްވެސް އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އުޅުއްވާނަމަ އެކަނބަލަކަށް އޯގާތެރިކަމާއެކު އަޅާލައްވައި ދުޢާކޮށްދެއްވައި ހިތްވަރުގެ ބަސްފުޅުތައް ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވައެވެ: ޢާއިޝާ رضي الله عنها ރިވާކުރެއްވިއެވެ: “كان يعوّذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى،

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 34

ހަމައެއާއެކު މީގެ އަނެއްކޮޅުވެސް އެބައޮތެވެ. ބައެއް މީހުން އަލަށް މީހަކާ އިންނަނީ ދޮށީ އަންބަށް ނޯކުރީ ކުރާ ކުއްޖަކު ހޯދާ ބީދައިންނެވެ. އޭނާ ގޮވައިގެން ތަންތަނަށް ގޮސްލާ އުފާކޮށްލަން ދާއިރު ދަރިން ބަލަން ގޭގައި

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 33

އަދި ބައެއް ފިރިންނަށް އެވަރުވެސް ނުފުދެއެވެ. ހަގު އަނބި ބުނެލާ ބަހެއް ނުވަތަ ކޮށްލާ ޝަކުވާއަކަށް ނުވަތަ އިޝާރާތަކުން ދޮށީ އަނބި ކުށްވެރިއަކަށް ބަދަލުވެގެން ދެއެވެ. ނުވަތަ ހަނގު އަނބި ކުރިމައްޗަށް ދޮށީ އަނބި