[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުޑަކުދިން

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ލޫތުގެ ސުވާލު

އެއްދުވަހަކު ލޫތު އާއި އޭނާގެ ބައްޕަ ބުރެއްޖަހާލަން ސައިކަލުގައި ނިކުތެވެ. ދިޔަ މަގުމަތީގައި މޫދު ފެނިގެން ކުޑަ ކުޑަ ލޫތު ސުވާލުކުރިއެވެ. “ބައްޕާ! މޫދު ހެއްދެވީ ކާކު؟” ޖަވާބުގައި ބައްޕަ ބުންޏެވެ. “މާތް ﷲ”.

އަޅުތަކުންނަށްވާ ﷲގެ ލޯބިވެ ވޮޑިގަތުން…

އަލްއިމާމް މުސްލިމް އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަދީޘްފޮތް (ޞަޙީޙް މުސްލިމް) ގައި އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. “ﷲ ތަޢާލާ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުން ކުރެ އަޅެއްދެކެ ލޯބިވެ

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ 8: ޒުވާން އިމާމް

އެބައިމީހުންނީ ތިންމީހުން ކަމުގައިވާނަމަ ފަހެ އެބައިމީހުންކުރެ އެކަކު އިމާމަކަށް ވާހުށިކަމެވެ. އަދި އެމީހުންކުރެ އިމާމަކަށް އެންމެ ޙައްޤުވެގެންވާ މީހަކީ އެމީހުންކުރެ ޤުރުއާން އެންމެ ހިތުދަސްމީހާއެވެ.

އިސްރާއީލް ބާގައިގެ ތިން މީހެއް އިމްތިޙާން ކުރެއްވުން.

އަލްއިމާމުލް ބުޚާރީ އާއި އަލްއިމާމް މުސްލިމް އެދެބޭކަލުންގެ ޙަދީޘްފޮތުގައި (ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ އާއި ޞަޙީޙް މުސްލިމްގައި) އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ އަރިހުން ރިވާކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަބޫހުރައިރާ

ﷲ އަށްޓަކައި ލޯބިވުން.

އޭނާގެ އަޚާގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށްޓަކައި ދިޔަ މަގުމަތިން އިންސާނެއްގެ ސިފައިގައި ﷲ ތަޢާލާ މަލާއިކަތެއް ފޮނުއްވީއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ 7: ވުޟޫއާއި ބަންގީގެ ދުޢާ

  (އަޙްމަދު، ބައްޕައާ އެކު ގޭގައި އިންދާ ބަންގި ގޮވާ އަޑު އިވިއްޖެއެވެ.) އަޙްމަދު: ބައްޕާ މިއީ އަޞުރު ވަޤުތުތޯ؟ ބައްޕަ: އާން ދަރިފުޅާ. ހިނގާ އަވަހަށް ވުޟޫކޮށްގެން މިސްކިތަށް ދަމާ. އަޙްމަދު: ލައްބަ

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ 5: ﷲގެ ބައްލަވާވޮޑިގަތުން

ހަޤީޤަތުގަވެސް އަހަރުމެން ކޮންމެ ތަނެއްގައިވީ ކަމުގައިވިޔަސް ﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައްލަވާވޮޑިގެންވޭ، އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅަށްދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ 4: އިބްރާހީމްގެފާނާއި ދޫނި

ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: 3: ﷲ ދެކެ ލޯބިވާ އަޙުމަދު

ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلهِ) سورة البقرة  165  މާނައީ:” އަދި އިމާންވި މީހުން ﷲ ދެކެ ލޯބިވުން މާބޮޑެވެ.” (އަހުމަދު އޭނާގެ ހެދުންތައް ހަޑިވެފައިވާ ހާލުގައި

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: 2 ގެތަކަށް ވަނުމުގެ އަދަބުތައް

“އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތައް ނޫން އެހެން ގެތަކަށް އެ ގެތަކުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ސަލާމް ކޮށް އިޛުނަ ލިބިގެންފުމަށްދާންދެން ނުވަންނާށެވެ! އެގޮތް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހެޔޮކަންބޮޑެވެ. (އެއީ) ތިޔަބައިމީހުން ހަނދުމަކުރުމަށްޓަކައެވެ.”

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: 1 ބަގީޗާގެ ވެރިޔާ

( 3 ބެއިން އެމީހުންގެ ގޭތެރޭގައި އިށީނދެލައިގެން) ޝަމީމު: އަހަރުމެންގެ ބަގީޗާ ކިހިނެއްތަ؟ އައިހަމް:  މޭވާތައް ވަނީ ދޮންވެ ފައްކާވެފަ އަދި ކަނޑަން ތައްޔާރުވެފަ، ހިނގާ ބިންނަން ދަމާ! ރާއިފް:  ފަޤީރުންގެ މަތިން ހަނދާން

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ލޫތުގެ ސުވާލު

އެއްދުވަހަކު ލޫތު އާއި އޭނާގެ ބައްޕަ ބުރެއްޖަހާލަން ސައިކަލުގައި ނިކުތެވެ. ދިޔަ މަގުމަތީގައި މޫދު ފެނިގެން ކުޑަ ކުޑަ ލޫތު ސުވާލުކުރިއެވެ. “ބައްޕާ! މޫދު ހެއްދެވީ ކާކު؟” ޖަވާބުގައި ބައްޕަ ބުންޏެވެ. “މާތް ﷲ”.

އަޅުތަކުންނަށްވާ ﷲގެ ލޯބިވެ ވޮޑިގަތުން…

އަލްއިމާމް މުސްލިމް އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަދީޘްފޮތް (ޞަޙީޙް މުސްލިމް) ގައި އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. “ﷲ ތަޢާލާ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުން ކުރެ އަޅެއްދެކެ ލޯބިވެ

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ 8: ޒުވާން އިމާމް

އެބައިމީހުންނީ ތިންމީހުން ކަމުގައިވާނަމަ ފަހެ އެބައިމީހުންކުރެ އެކަކު އިމާމަކަށް ވާހުށިކަމެވެ. އަދި އެމީހުންކުރެ އިމާމަކަށް އެންމެ ޙައްޤުވެގެންވާ މީހަކީ އެމީހުންކުރެ ޤުރުއާން އެންމެ ހިތުދަސްމީހާއެވެ.

އިސްރާއީލް ބާގައިގެ ތިން މީހެއް އިމްތިޙާން ކުރެއްވުން.

އަލްއިމާމުލް ބުޚާރީ އާއި އަލްއިމާމް މުސްލިމް އެދެބޭކަލުންގެ ޙަދީޘްފޮތުގައި (ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ އާއި ޞަޙީޙް މުސްލިމްގައި) އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ އަރިހުން ރިވާކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަބޫހުރައިރާ

ﷲ އަށްޓަކައި ލޯބިވުން.

އޭނާގެ އަޚާގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށްޓަކައި ދިޔަ މަގުމަތިން އިންސާނެއްގެ ސިފައިގައި ﷲ ތަޢާލާ މަލާއިކަތެއް ފޮނުއްވީއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ 7: ވުޟޫއާއި ބަންގީގެ ދުޢާ

  (އަޙްމަދު، ބައްޕައާ އެކު ގޭގައި އިންދާ ބަންގި ގޮވާ އަޑު އިވިއްޖެއެވެ.) އަޙްމަދު: ބައްޕާ މިއީ އަޞުރު ވަޤުތުތޯ؟ ބައްޕަ: އާން ދަރިފުޅާ. ހިނގާ އަވަހަށް ވުޟޫކޮށްގެން މިސްކިތަށް ދަމާ. އަޙްމަދު: ލައްބަ

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ 5: ﷲގެ ބައްލަވާވޮޑިގަތުން

ހަޤީޤަތުގަވެސް އަހަރުމެން ކޮންމެ ތަނެއްގައިވީ ކަމުގައިވިޔަސް ﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައްލަވާވޮޑިގެންވޭ، އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅަށްދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ 4: އިބްރާހީމްގެފާނާއި ދޫނި

ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: 3: ﷲ ދެކެ ލޯބިވާ އަޙުމަދު

ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلهِ) سورة البقرة  165  މާނައީ:” އަދި އިމާންވި މީހުން ﷲ ދެކެ ލޯބިވުން މާބޮޑެވެ.” (އަހުމަދު އޭނާގެ ހެދުންތައް ހަޑިވެފައިވާ ހާލުގައި

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: 2 ގެތަކަށް ވަނުމުގެ އަދަބުތައް

“އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތައް ނޫން އެހެން ގެތަކަށް އެ ގެތަކުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ސަލާމް ކޮށް އިޛުނަ ލިބިގެންފުމަށްދާންދެން ނުވަންނާށެވެ! އެގޮތް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހެޔޮކަންބޮޑެވެ. (އެއީ) ތިޔަބައިމީހުން ހަނދުމަކުރުމަށްޓަކައެވެ.”

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: 1 ބަގީޗާގެ ވެރިޔާ

( 3 ބެއިން އެމީހުންގެ ގޭތެރޭގައި އިށީނދެލައިގެން) ޝަމީމު: އަހަރުމެންގެ ބަގީޗާ ކިހިނެއްތަ؟ އައިހަމް:  މޭވާތައް ވަނީ ދޮންވެ ފައްކާވެފަ އަދި ކަނޑަން ތައްޔާރުވެފަ، ހިނގާ ބިންނަން ދަމާ! ރާއިފް:  ފަޤީރުންގެ މަތިން ހަނދާން