[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުޑަކުދިން

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ބޮޑުޗުއްޓީ

މާލޭގައި ކިޔަވަން ހުންނަ މަޢީޝާ މިއަހަރުގެ ބޮޑުޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ބޭނުންވީ އޭނަގެ މާމަގާތު ރަށުގައެވެ. މަޢީޝާގެ މަންމައާއި ބައްޕަ މެލޭޝިޔާއަށް ދާން ޖެހިފައިވާތީ އެމީހުންގެ ދަރިފުޅުވެސް މިފަހަރު ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ގެންދަން ބޭނުންވީ މެލޭޝިޔާއަށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖާ

ގްރޭޑް ހަތަރެއް ބީ ކްލާހުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފަތި ޓީވީ ހަލާކު ވެއްޖެއެވެ. މިކަމާ ސްކޫލުގެ ވެރިންނާ ޓީޗަރުން ވަރަށް ކަންބޮޑު ވެއްޖެއެވެ. ޓީވީއަށް ބަލާލުމުން އެއީ ގަސްދުގައި ދީފައި ހުރި ގެއްލުމެއްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ޢީދު އުފާ

ދުވަހަކީ އަޟްހާ ޢީދު ދުވަހެވެ. ޢަލީ ހުރީ ޢީދު ނަމާދު ކޮށްގެން އައިސް ގޭގެ އެންމެންނާ އެކުގައި ހެނދުނުގެ ސައިގައި ބައިވެރިވާށެވެ. ޢީދު ނަމާދަށްފަހު ޢަލީއަށް އެންމެ ޚާއްޞަ ކަމަކަށް އޮތީ ސްކޫލުން ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް “ޢީދު އުފާ” ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ޙަރަކާތްތަކެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ޒަމްޒަމްފެން

އަދި ޒަމްޒަމްފެން ބޯވަގުތަކީ ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވުން އަވަސްވެގެންވާ ވަގުތުތަކަށްވުމާއެކު އެވަގުތުގައި ދުޢާކުރުމަށް ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ހަނދާންބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: މާމަގެ ތަރުކާރީދަނޑު

މާމަ ދިރިއުޅެނީ ރަށުގައި ޢާއްމުކޮށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބަށްވުރެދުރުގައެވެ. އެކަނިމާއެކަނި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މާމަގެ ގޯތީގެ ވަށައިގެން ހުސް ބިމެއް އޮވެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ރަތްކާރު

މީހަކަށް ނުފެންނާނޭ ކަމަށް ސިއްރުން ކަންތައް ކުރުމަކީ މުސްލިމުންގެ ގޮތެއްނޫން. މުސްލިމުން ހަނދާން ކުރަންވާނެ ﷲތަޢާލާ އަބަދުވެސް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާކަން. ކިތަންމެ އަނދިރީގައި ކިތައްމެ ސިއްރުން ކުރިޔަސް އެކަލާނގެ ބައްލަވާވޮޑިގަންނަވާނެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ކުރަކި ހަންގަނޑު

އަޔާޝްގެ މަންމަ އަޔާޝްގެ ކޮއްކޮ ފެންވަރުގެންއައިސް ގައިގައި ލޯޝަން އުނގުޅާ މަންޒަރުފެނުމުން ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެ ކޮއްކޮގެ ގައިގައި ފިރުމާލިއެވެ. އަދި އަހާލިއެވެ.

ނަމާދުގައި ކިޔާތަކެތި މާނައާއެކު (ކުޑަކުދިންނަށް)

ހޮވާލާފައި މިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ނަމާދުގައި ކިޔުމަށް ޞައްޙަގޮތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރު ދުޢާތަކެވެ. ނިޔަތަކީ ދުލުން ކިޔަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްނުވާތީ  ލިޔެފައިވާ ނިޔަތްތައް ކުޑަކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމެއްނެތެވެ. ނިޔަތުގެ މަޙައްލަކީ ހިތެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ހަދިޔާ

މުޢާޒުއާއި އަޔާޒަކީ ވަރަށް ގާތް ދެރައްޓެހިންނެވެ. އެއްކުއްޖަކަށް ލިބޭ އުފަލާއި ހިތާމައިގައި އަނެއްކުއްޖަކު ބައިވެރިވެއެވެ. މުޢާޒުގެ މަންމަޔާއި ބައްޕަ ދުނިޔޭގައި ތިބި ނަމަވެސް އަޔާޒް ބަލަހައްޓަނީ އޭނަގެ ބޭބެއާއި މާމައެވެ. އަޔާޒްގެ ބޭބެ މާލޭގައި

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ފެންތަށި

 ޢުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ އާއިން ކޮމްޕިޔުޓަރު ކުޅެން އިނދެ އޭނަގެ ކޮއްކޮއަށް ގޮވާލާފައި ބުންޏެވެ. ” ކޮއްކޯ، ފެންތައްޓެއް ގެނެސް ދީބަލަ” އޭރު އާއިންގެ ކޮއްކޮ ނާދިހު ހުރީ ކުރަހާށެވެ. އެހެންވެ އެއިން ގޮތަށް

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ޢަޞްރުނަމާދު

  މާޝާ ކުޅެން އިނދެފައި ކުއްލިއަކަށް ކަމެއް ހަނދާންވެގެން އައިސް މަންމައަށް ގޮވާލާފައި ބުންޏެވެ. “މަންމާ، މަންމަ ބުނީމެއްނުމިއަދު ކޮއްކޮ ގޮވައިގެންމޫދަށް ދާނަމޭ…ކޮންއިރަކުން ދަނީ”. މަންމަ: “އާނ،މަންމަ ހަނދާން ނެތިފައި މިހިރީ… އެކަމަކު މިހާރު

ވާހަކަ: ކަރުނަ ތިކި

އިސްލާމް ގަޑި ފެށެން ތިން މިނެޓަށް ވީ އެވެ. ދިވެހި މުދައްރިސް މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށްފަހު އަވަހަށް އިސްލާމް ގަޑިއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަނާމްގެ ކާފަ

އަނާމްގެ ކާފައަށް ބާރަ ކުދިން ލިބުނެވެ. އެ ބާރަކުދިންނަށް ކުދިން ލިބި މިހާރު އެކުދިންނަށްވެސް ވަނީ ކުދިން ލިބިފައެވެ. ކާފަގެ ޢުމުރުން މިހާރު އަށްޑިހަ ނުވަ އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ބޮޑުޗުއްޓީ

މާލޭގައި ކިޔަވަން ހުންނަ މަޢީޝާ މިއަހަރުގެ ބޮޑުޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ބޭނުންވީ އޭނަގެ މާމަގާތު ރަށުގައެވެ. މަޢީޝާގެ މަންމައާއި ބައްޕަ މެލޭޝިޔާއަށް ދާން ޖެހިފައިވާތީ އެމީހުންގެ ދަރިފުޅުވެސް މިފަހަރު ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ގެންދަން ބޭނުންވީ މެލޭޝިޔާއަށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖާ

ގްރޭޑް ހަތަރެއް ބީ ކްލާހުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފަތި ޓީވީ ހަލާކު ވެއްޖެއެވެ. މިކަމާ ސްކޫލުގެ ވެރިންނާ ޓީޗަރުން ވަރަށް ކަންބޮޑު ވެއްޖެއެވެ. ޓީވީއަށް ބަލާލުމުން އެއީ ގަސްދުގައި ދީފައި ހުރި ގެއްލުމެއްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ޢީދު އުފާ

ދުވަހަކީ އަޟްހާ ޢީދު ދުވަހެވެ. ޢަލީ ހުރީ ޢީދު ނަމާދު ކޮށްގެން އައިސް ގޭގެ އެންމެންނާ އެކުގައި ހެނދުނުގެ ސައިގައި ބައިވެރިވާށެވެ. ޢީދު ނަމާދަށްފަހު ޢަލީއަށް އެންމެ ޚާއްޞަ ކަމަކަށް އޮތީ ސްކޫލުން ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް “ޢީދު އުފާ” ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ޙަރަކާތްތަކެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ޒަމްޒަމްފެން

އަދި ޒަމްޒަމްފެން ބޯވަގުތަކީ ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވުން އަވަސްވެގެންވާ ވަގުތުތަކަށްވުމާއެކު އެވަގުތުގައި ދުޢާކުރުމަށް ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ހަނދާންބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: މާމަގެ ތަރުކާރީދަނޑު

މާމަ ދިރިއުޅެނީ ރަށުގައި ޢާއްމުކޮށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބަށްވުރެދުރުގައެވެ. އެކަނިމާއެކަނި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މާމަގެ ގޯތީގެ ވަށައިގެން ހުސް ބިމެއް އޮވެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ރަތްކާރު

މީހަކަށް ނުފެންނާނޭ ކަމަށް ސިއްރުން ކަންތައް ކުރުމަކީ މުސްލިމުންގެ ގޮތެއްނޫން. މުސްލިމުން ހަނދާން ކުރަންވާނެ ﷲތަޢާލާ އަބަދުވެސް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާކަން. ކިތަންމެ އަނދިރީގައި ކިތައްމެ ސިއްރުން ކުރިޔަސް އެކަލާނގެ ބައްލަވާވޮޑިގަންނަވާނެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ކުރަކި ހަންގަނޑު

އަޔާޝްގެ މަންމަ އަޔާޝްގެ ކޮއްކޮ ފެންވަރުގެންއައިސް ގައިގައި ލޯޝަން އުނގުޅާ މަންޒަރުފެނުމުން ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެ ކޮއްކޮގެ ގައިގައި ފިރުމާލިއެވެ. އަދި އަހާލިއެވެ.

ނަމާދުގައި ކިޔާތަކެތި މާނައާއެކު (ކުޑަކުދިންނަށް)

ހޮވާލާފައި މިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ނަމާދުގައި ކިޔުމަށް ޞައްޙަގޮތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރު ދުޢާތަކެވެ. ނިޔަތަކީ ދުލުން ކިޔަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްނުވާތީ  ލިޔެފައިވާ ނިޔަތްތައް ކުޑަކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމެއްނެތެވެ. ނިޔަތުގެ މަޙައްލަކީ ހިތެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ހަދިޔާ

މުޢާޒުއާއި އަޔާޒަކީ ވަރަށް ގާތް ދެރައްޓެހިންނެވެ. އެއްކުއްޖަކަށް ލިބޭ އުފަލާއި ހިތާމައިގައި އަނެއްކުއްޖަކު ބައިވެރިވެއެވެ. މުޢާޒުގެ މަންމަޔާއި ބައްޕަ ދުނިޔޭގައި ތިބި ނަމަވެސް އަޔާޒް ބަލަހައްޓަނީ އޭނަގެ ބޭބެއާއި މާމައެވެ. އަޔާޒްގެ ބޭބެ މާލޭގައި

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ފެންތަށި

 ޢުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ އާއިން ކޮމްޕިޔުޓަރު ކުޅެން އިނދެ އޭނަގެ ކޮއްކޮއަށް ގޮވާލާފައި ބުންޏެވެ. ” ކޮއްކޯ، ފެންތައްޓެއް ގެނެސް ދީބަލަ” އޭރު އާއިންގެ ކޮއްކޮ ނާދިހު ހުރީ ކުރަހާށެވެ. އެހެންވެ އެއިން ގޮތަށް

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ޢަޞްރުނަމާދު

  މާޝާ ކުޅެން އިނދެފައި ކުއްލިއަކަށް ކަމެއް ހަނދާންވެގެން އައިސް މަންމައަށް ގޮވާލާފައި ބުންޏެވެ. “މަންމާ، މަންމަ ބުނީމެއްނުމިއަދު ކޮއްކޮ ގޮވައިގެންމޫދަށް ދާނަމޭ…ކޮންއިރަކުން ދަނީ”. މަންމަ: “އާނ،މަންމަ ހަނދާން ނެތިފައި މިހިރީ… އެކަމަކު މިހާރު

ވާހަކަ: ކަރުނަ ތިކި

އިސްލާމް ގަޑި ފެށެން ތިން މިނެޓަށް ވީ އެވެ. ދިވެހި މުދައްރިސް މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށްފަހު އަވަހަށް އިސްލާމް ގަޑިއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަނާމްގެ ކާފަ

އަނާމްގެ ކާފައަށް ބާރަ ކުދިން ލިބުނެވެ. އެ ބާރަކުދިންނަށް ކުދިން ލިބި މިހާރު އެކުދިންނަށްވެސް ވަނީ ކުދިން ލިބިފައެވެ. ކާފަގެ ޢުމުރުން މިހާރު އަށްޑިހަ ނުވަ އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.