[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޒަކާތް

ޒަކާތާއި ޓެކްސްގެ ތަފާތު

ދައުލަތަށް ދައްކާ ޓެކްސް ދެއްކުމުން ޒަކާތް ނުދައްކާ ފަރުޖެހޭނެކަމަށް ހީކޮށް ބައެއް މީހުން އެބައިމީހުންގެ މުދަލުން ޒަކާތް ނުނެރެއެވެ.

ފައިސާއިން ޒަކާތް ނެރޭ ގޮތް

– ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ނެރޭނީ ހިޖުރީ ގޮތުން އެއްއަހަރު ވަންދެން ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ފައިސާއިން، އޭގެ % 2.5 އެވެ.

ފިޠުރު ޒަކާތް 2

ޒަކާތް ނެރޭނީ، ޒަކާތް ނެރެންޖެހޭ ވަގުތު އެމީހަކު ހުރި ތަނެއްގައެވެ.

ފިޠުރު ޒަކާތް 1

މިއީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ބޮޑެތިމީހުންނާއި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި މިނިވަނުންނާއި އަޅުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބެކެވެ.

ޒަކާތާއި ޓެކްސްގެ ތަފާތު

ދައުލަތަށް ދައްކާ ޓެކްސް ދެއްކުމުން ޒަކާތް ނުދައްކާ ފަރުޖެހޭނެކަމަށް ހީކޮށް ބައެއް މީހުން އެބައިމީހުންގެ މުދަލުން ޒަކާތް ނުނެރެއެވެ.

ފައިސާއިން ޒަކާތް ނެރޭ ގޮތް

– ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ނެރޭނީ ހިޖުރީ ގޮތުން އެއްއަހަރު ވަންދެން ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ފައިސާއިން، އޭގެ % 2.5 އެވެ.

ފިޠުރު ޒަކާތް 2

ޒަކާތް ނެރޭނީ، ޒަކާތް ނެރެންޖެހޭ ވަގުތު އެމީހަކު ހުރި ތަނެއްގައެވެ.

ފިޠުރު ޒަކާތް 1

މިއީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ބޮޑެތިމީހުންނާއި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި މިނިވަނުންނާއި އަޅުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބެކެވެ.