[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

womens rights

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 13

މިތިން ސިފައަކީ ލިބާހެއްގައި ހުންނާނެ ތިން ސިފައެވެ. ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ދެމީހުންނަށް އެކަކު އަނެކަކީ ލިބާހެއް ކަމުގައި ސިފަކުރެވިފައިވާނީ، މިތިން ސިފަ ނުވަތަ މިތިން ފައިދާ ޙާޞިލުވާނެތީއެވެ. އެއީ އެދެމީހުންނީ އެކަކު އަނެކަކު ގޯސްކަންތަކުންނާއި ނުރައްކާތަކުން ދުރުކުރާނެ މީހެކެވެ. އަދި އެކަކު އަނެކަކުމެ ސިއްރުތައް ނިވާކޮށް މީސްތަކުންނަށް ފޮރުވައި ޢިއްފަތްތެރިވާނެއެވެ. އަދި އެދެމީހުންނީ އެދެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން ރީތިކަމާ އަމާންކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެހީވެ އަތުގުޅާލާފައިވާ ދެމީހުންނެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 12

ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން ދުނިޔޭގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗަކީ ވަޤުތީ އުފަލެއް ދެނިވި އެއްޗެއްސެވެ. އަދި އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ދުނިޔަވީ އުފަލަކީ ޞާލިޙު އަންހެނެކެވެ.”

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 11

އޭނާއަކީ ޤިޔާމަތްދުވަހުވެސް އެހެންމީހުން ކާމިޔާބުވުމަށްވާ މަގެއް ކަމުގައި ﷲ ލެއްވިއެވެ. އެހެނީ އޭނާއަށް ރައްކާތެރިވެ ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ބަލަހައްޓައިފި މީހާއަށް ނުހަނު ބޮޑު ދަރުމަ ވާކަމުގައި ވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 10

އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އެމީހުންގެ އަންހެން ދަރިން ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލިއެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ބޭނުން ނުކުރާ ފަޅުވެފައިވާ ވަޅުތަކަށް އެއްލާލިއެވެ. މިފަދައިން ކަންތައް ނުކުރުމަށް ﷲ ތަޢާލާ، މީސްތަކުންނަށް އަމުރުކުރެތެވެ. އެއަންހެން

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 9

އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރީގައި މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އަންހެނުންނާ މެދު ނުރުހުންވެފައިވާ މިންވަރަކީ ޢަޖައިބުވާ ފަދަ މިންވަރެކެވެ. އެއީ މީހަކަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެކަމުުގެ ޚަބަރު ލިބުމުން އޭނާގެ މޫނުގެ ކުލަވަރު ތަޣައްޔަރުވެ މާޔޫސްވެދެއެވެ. އަދި އެކުއްޖާ މަރާލަތެވެ. މިކަން މިފަދައިން ހިނގިކަން ﷲ ތަޢާލާވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އަންގަވާފައެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 8

ިރިހެނުންގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް އަނިޔާއާއި ދުއްތުރާދެމުން ދިޔަ މީހުންގެ ފަރާތުން އެ އަންހެނުންނަށް މިނިވަންކަމާއި އަމާންކަން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެންގެވިއެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 7

މިއާޔަތުން ލިބިދޭ އެއްފިލާވަޅާކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ދެޖިންސަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫންކަމެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހަކާ ހަވާލުކުރަންވާނީ އެމީހަކާ އެކަށީގެންވާފަދަ ކަމެއް ކަމެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 5

އަދި ހަމައެއާއެކު ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ، ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި މަރުވާ އަންހެނާވަނީ ސުވަރުގޭގައި ކަމުގައެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 4

އަދި ހަމައެއާއެކު ބައިބަލްގައިވަނީ އަންހެނުންނަށް އުނދަގުލާއި ވޭނުގައި ވިހެއުމުގެ ކަންތައްތަކަކީ ޙައްވާ ޢަލައިހައްސަލާމްގެ އެކުށުގެ ސަޒާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ﷲ އަންގަވަނީ، އަންހެނާގެ ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމަކީ އޭނާގެ މަތިވެރިކަން ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އިތުރުވެގެންދާ ކަމެއް ކަމުގައެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 3

މިލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑު ހާމަކުރަން ޤަޞްދުކުރަނީ މިއަދު އިސްލާމީ ބައެއް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ކާފިރުން، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކެއް ޙާޞިލުކޮށް، މުސްލިމުންގެ ހިތްތަކުގައި އެމީހުންގެ ދީނާމެދު ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށްޓަކައި އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދައްކަމުންދާ ބައެއް ވާހަކަތަކުގެ މައިގަނޑު ނުކުތާތަކާ އޭގެ ޙަޤީޤަތެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 2

ފަހެ ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން މަގު ގެއްލި ލިބެންވީ ޙައްްޤުތައް ނޭނގި، އަދާކުރަންވީ ޙައްޤުތައް ނޭނގި، އަނދިރިކަމާއި ނާމާންކަމާއި، ދަތި އުނދަގޫތަކެއްގައި ވަނިކޮށް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއިލާހުގެ މަޚްލޫޤުންނަށް އިޙްސާންތެރިވެ ވޮޑިގެން އެއިލާހުގެ ޢިލްމުތަކުގެ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ކޮންމެ މަޚްލޫޤަކީ އެއަށް ޚާއްޞަ އަދި ޢާންމު ޙައްޤުތަކެއް ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޙައްޤެއް އަނިޔާވެރިކަމާއި

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 13

މިތިން ސިފައަކީ ލިބާހެއްގައި ހުންނާނެ ތިން ސިފައެވެ. ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ދެމީހުންނަށް އެކަކު އަނެކަކީ ލިބާހެއް ކަމުގައި ސިފަކުރެވިފައިވާނީ، މިތިން ސިފަ ނުވަތަ މިތިން ފައިދާ ޙާޞިލުވާނެތީއެވެ. އެއީ އެދެމީހުންނީ އެކަކު އަނެކަކު ގޯސްކަންތަކުންނާއި ނުރައްކާތަކުން ދުރުކުރާނެ މީހެކެވެ. އަދި އެކަކު އަނެކަކުމެ ސިއްރުތައް ނިވާކޮށް މީސްތަކުންނަށް ފޮރުވައި ޢިއްފަތްތެރިވާނެއެވެ. އަދި އެދެމީހުންނީ އެދެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން ރީތިކަމާ އަމާންކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެހީވެ އަތުގުޅާލާފައިވާ ދެމީހުންނެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 12

ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން ދުނިޔޭގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗަކީ ވަޤުތީ އުފަލެއް ދެނިވި އެއްޗެއްސެވެ. އަދި އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ދުނިޔަވީ އުފަލަކީ ޞާލިޙު އަންހެނެކެވެ.”

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 11

އޭނާއަކީ ޤިޔާމަތްދުވަހުވެސް އެހެންމީހުން ކާމިޔާބުވުމަށްވާ މަގެއް ކަމުގައި ﷲ ލެއްވިއެވެ. އެހެނީ އޭނާއަށް ރައްކާތެރިވެ ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ބަލަހައްޓައިފި މީހާއަށް ނުހަނު ބޮޑު ދަރުމަ ވާކަމުގައި ވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 10

އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އެމީހުންގެ އަންހެން ދަރިން ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލިއެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ބޭނުން ނުކުރާ ފަޅުވެފައިވާ ވަޅުތަކަށް އެއްލާލިއެވެ. މިފަދައިން ކަންތައް ނުކުރުމަށް ﷲ ތަޢާލާ، މީސްތަކުންނަށް އަމުރުކުރެތެވެ. އެއަންހެން

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 9

އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރީގައި މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އަންހެނުންނާ މެދު ނުރުހުންވެފައިވާ މިންވަރަކީ ޢަޖައިބުވާ ފަދަ މިންވަރެކެވެ. އެއީ މީހަކަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެކަމުުގެ ޚަބަރު ލިބުމުން އޭނާގެ މޫނުގެ ކުލަވަރު ތަޣައްޔަރުވެ މާޔޫސްވެދެއެވެ. އަދި އެކުއްޖާ މަރާލަތެވެ. މިކަން މިފަދައިން ހިނގިކަން ﷲ ތަޢާލާވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އަންގަވާފައެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 8

ިރިހެނުންގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް އަނިޔާއާއި ދުއްތުރާދެމުން ދިޔަ މީހުންގެ ފަރާތުން އެ އަންހެނުންނަށް މިނިވަންކަމާއި އަމާންކަން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެންގެވިއެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 7

މިއާޔަތުން ލިބިދޭ އެއްފިލާވަޅާކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ދެޖިންސަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫންކަމެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހަކާ ހަވާލުކުރަންވާނީ އެމީހަކާ އެކަށީގެންވާފަދަ ކަމެއް ކަމެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 5

އަދި ހަމައެއާއެކު ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ، ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި މަރުވާ އަންހެނާވަނީ ސުވަރުގޭގައި ކަމުގައެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 4

އަދި ހަމައެއާއެކު ބައިބަލްގައިވަނީ އަންހެނުންނަށް އުނދަގުލާއި ވޭނުގައި ވިހެއުމުގެ ކަންތައްތަކަކީ ޙައްވާ ޢަލައިހައްސަލާމްގެ އެކުށުގެ ސަޒާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ﷲ އަންގަވަނީ، އަންހެނާގެ ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމަކީ އޭނާގެ މަތިވެރިކަން ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އިތުރުވެގެންދާ ކަމެއް ކަމުގައެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 3

މިލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑު ހާމަކުރަން ޤަޞްދުކުރަނީ މިއަދު އިސްލާމީ ބައެއް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ކާފިރުން، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކެއް ޙާޞިލުކޮށް، މުސްލިމުންގެ ހިތްތަކުގައި އެމީހުންގެ ދީނާމެދު ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށްޓަކައި އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދައްކަމުންދާ ބައެއް ވާހަކަތަކުގެ މައިގަނޑު ނުކުތާތަކާ އޭގެ ޙަޤީޤަތެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 2

ފަހެ ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން މަގު ގެއްލި ލިބެންވީ ޙައްްޤުތައް ނޭނގި، އަދާކުރަންވީ ޙައްޤުތައް ނޭނގި، އަނދިރިކަމާއި ނާމާންކަމާއި، ދަތި އުނދަގޫތަކެއްގައި ވަނިކޮށް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއިލާހުގެ މަޚްލޫޤުންނަށް އިޙްސާންތެރިވެ ވޮޑިގެން އެއިލާހުގެ ޢިލްމުތަކުގެ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ކޮންމެ މަޚްލޫޤަކީ އެއަށް ޚާއްޞަ އަދި ޢާންމު ޙައްޤުތަކެއް ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޙައްޤެއް އަނިޔާވެރިކަމާއި