[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލް އަޚް ބިލާލް ޢަބްދުއްސައްތާރު

އިޢުތިކާފް – 1

ތަޢުރީފް ބަހުގެ ގޮތުން އިޢުތިކާފްގެ މާނައަކީ: ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި، ޤާއިމުވެ ހުންނަހުރުމެވެ. އިޢުތިކާފްގެ އިޞްތިލާޙީ މާނައަކީ: ﷲ ތަޢާލާއަށް ކުއްތަންވުމުގެ ނިޔަތުގައި މިސްކިތުގައި ޤާއިމުވެ ހުރުމެވެ. އިޢުތިކާފް ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ ކަމުގެ ދަލީލު

ނަމާދު ( الصلاة ) – 8

ބަންގިއާއި ޤަމަތް ވާޖިބުވުމުގެ ޝަރުޠުތައް. 1 –ފިރިހެނުން ކަމުގައިވުން. އަންހެނުންނާއި ބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަކަށް ބަންގި ވާޖިބެއްނޫނެވެ. އެކަނި ހުރިކަމުގައިވިޔަސް އަދި އަންހެނުންގެ ޖަމާޢަތެއްކަމުގައި ވިޔަސް އެމީހުންގެ މައްޗަކަށް ބަންގިއެއް އަދި ޤަމަތެއްވެސް ޝަރުޢުކުރެވިގެން

ނަމާދު ( الصلاة ) – 7

ބަންގިއާއި ޤަމަތުގެ ޙުކުމު ބަންގި ދިނުމާއި ޤަމަތް ދިނުމަކީވެސް ދެ ފަރުޟު ކިފާޔަތެކެވެ. ފަރްޟު ކިފާޔަތަކީ، އެކަމަށް ފުދޭ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު، އެ ފަރުޟެއް އަދާކުރުމުން ބާކީ ތިބި މީސްތަކުންގެ މަތިން، އެކަން ކެނޑިގެންދާ

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ މުއައްޛިނުން( ބަންގި ގޮވާމީހުން)

تأليف : الشيخ وحيد عبدالسلام بالي ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ މުއައްޛިނުން( ބަންގި ގޮވާމީހުން) އެއީ ހަތެރެކެވެ. 1 – ބިލާލު ބިން ރަބާޙް ( ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ) :

ރޯދަ ވިއްލުން އަވަސް ކުރުން

الحمد لله ސުވާލަކީ ރޯދަވިއްލުމަކީ ފަރުޟެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ އަދި ރޯދަ ވިއްލާ ގަޑީގައި މީހަކު މިސްކިތާ ހަމައަށް ފޯރިއިރު، މިސްކިތުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރަނީއެވެ. އެހެން ވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށް އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތަކީ، ނަމާދު

ނަމާދު ( الصلاة ) – 6

ބަންގި އާއި ޤަމަތް ބަންގި : ބަހުގެ ގޮތުން الأذان (ބަންގި) ގެ މާނައަކީ ކަމަކާއި ބެހޭގޮތުން އަންގައިދިނުމެވެ. ޝަރުޢީ އިޞްތިލާޙުގައި الأذان އަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް އަޅުކަމެއް ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި، ނަމާދުގެ ވަޤުތު

ޙައިޟުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރަމަޟާންމަހުގައި ބޭސް ބޭނުންކުރުން ހުއްދަތަ؟

އެފަދަ ބޭހެއް ބޭނުންކުރުމުން، ޑޮކްޓަރުންނާއި އަދި އެކަމުގެ ޢިލްމު ލިބިފައިހުރި ކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން އިތުބާރުހުރި ފަރާތަކުން، އެ އަންހެން މީހާއަށާއި އޭނާގެ ދަރިމައިވުމުގެ ނިޒާމަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެކަމަށް އިޤުރާރުވާނަމަ، އެފަދަ ބޭހެއް ބޭނުންކުރުމަކީ

ލަޢުނަތް ދިނުން

الحمد لله ލިސާނުލް ޢަރަބުގެ ( އަރަބި ބަހުގެ އެންމެ ބޮޑު ރަދީފުގައި) މުއައްލިފު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” اللَّعْنُ ” ގެ މާނައަކީ ހުރިހާހެޔޮ ކަންތައްތަކުން މީހަކު ދުރުކޮށްލުމެވެ. އަދި ބުނެވެއެވެ. އެއީ ﷲ

ނަމާދު ( الصلاة ) – 5

ނަމާދު ނުކުރާމީހާ ކާފަރުވާނެ ކަމުގެ ދަލީލު. ނަމާދު ދޫކޮށްލާ މީހާ ކާފިރުވެ މިއްލަތުން ބޭރުވާނެކަމަށް، ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުންނާ އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތަކުން ދަލީލް ލިބެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ

ނަމާދު ( الصلاة ) – 4

ޤަސްދުގައި ނަމާދު ވަޤުތު ފާއިތުކުރާމީހާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟ މި މައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔު ތަފާތުވެފައި ވެއެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ޤަސްދުގައި އެއްމެ ނަމާދެއްވެސް، ޝަރުޢީ ޢުޒުރަކާއި ނުލައި ވަޤުތު ފާއިތުވަންދެން ލަސްކޮށްފި މީހާ،

އެއްމެ މާތް ތިން މިސްކިތް

الحمد لله ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވާ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުން ދަލީލް ލިބޭގޮތުގައި ބިންމަތީގައިވާ ﷲ ތަޢާލާގެ ގެކޮޅުތައް ނުވަތަ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްމެ މާތް 3 މިސްކިތަކަކީ މަސްޖިދުލް

ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު މުޞީބާތެއްގެ ސަބަބުން މަރުވުމަށް އެދެވިދާނެތަ؟

ޖަވާބު: الحمد لله އެފަދއިން އެދުމަކީ ގޯސްކަމެކެވެ. އެއްވެސް މުއުމިނަކަށް މަރުވުމަށް އެދުން ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެމީހާއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑުކަމެއްގެ ސަބަބުން، ނަފްސަށް މަޖުބޫރުވެ ކޮންމެހެންވެސް އެކަމަށް އެދެވޭގޮތްވާނަމަ، އެކަމާއިގުޅިގެން ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާއިން

ނަމާދު ( الصلاة ) – 3

ނަމާދު ވަޤުތުން ލަސްކުރުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ.

ނަމާދު ( الصلاة ) – 2

ނަމާދު ވާޖިބުވަނީ ކޮންބައެއްގެ މައްޗަށް 1- މުސްލިމެއް ކަމުގައިވާން ޖެހެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށާއި މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަކީ އެއިލާހުގެ ރަސޫލާކަމަށް ހެކިވެއްޖެ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ނަމާދު ޤާއިމުކުރުން ވާޖިބުވެގެން ވެއެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވަނީ ކޮންތާކު؟

ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާއަކީ ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވަނީ ޢަރުޝީގެ މަތީގައެވެ. އެއިލާހުގެ ޢަރުޝިކޮޅުވަނީ އުޑުތަކުގެ މަތީގައެވެ. ﷲ ތަޢާލާވޮޑިގެންވަނީ އެންމެ މަތީގައެވެ. އެއިލާހަށްވުރެ މަތީގައި އެއްވެސް އެއްޗެއްނުވެއެވެ. އެއިލާހަށްވުރެ ބޮޑު އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ.

ނަމާދު ( الصلاة ) – 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين ނަމާދުގެ ތަޢުރީފް ބަހުގެ ގޮތުން ( الصلاة ) ގެ އެންމެ އާއްމު މާނައަކީ ދުޢާ އެވެ. الصلاة

އިޢުތިކާފް – 1

ތަޢުރީފް ބަހުގެ ގޮތުން އިޢުތިކާފްގެ މާނައަކީ: ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި، ޤާއިމުވެ ހުންނަހުރުމެވެ. އިޢުތިކާފްގެ އިޞްތިލާޙީ މާނައަކީ: ﷲ ތަޢާލާއަށް ކުއްތަންވުމުގެ ނިޔަތުގައި މިސްކިތުގައި ޤާއިމުވެ ހުރުމެވެ. އިޢުތިކާފް ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ ކަމުގެ ދަލީލު

ނަމާދު ( الصلاة ) – 8

ބަންގިއާއި ޤަމަތް ވާޖިބުވުމުގެ ޝަރުޠުތައް. 1 –ފިރިހެނުން ކަމުގައިވުން. އަންހެނުންނާއި ބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަކަށް ބަންގި ވާޖިބެއްނޫނެވެ. އެކަނި ހުރިކަމުގައިވިޔަސް އަދި އަންހެނުންގެ ޖަމާޢަތެއްކަމުގައި ވިޔަސް އެމީހުންގެ މައްޗަކަށް ބަންގިއެއް އަދި ޤަމަތެއްވެސް ޝަރުޢުކުރެވިގެން

ނަމާދު ( الصلاة ) – 7

ބަންގިއާއި ޤަމަތުގެ ޙުކުމު ބަންގި ދިނުމާއި ޤަމަތް ދިނުމަކީވެސް ދެ ފަރުޟު ކިފާޔަތެކެވެ. ފަރްޟު ކިފާޔަތަކީ، އެކަމަށް ފުދޭ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު، އެ ފަރުޟެއް އަދާކުރުމުން ބާކީ ތިބި މީސްތަކުންގެ މަތިން، އެކަން ކެނޑިގެންދާ

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ މުއައްޛިނުން( ބަންގި ގޮވާމީހުން)

تأليف : الشيخ وحيد عبدالسلام بالي ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ މުއައްޛިނުން( ބަންގި ގޮވާމީހުން) އެއީ ހަތެރެކެވެ. 1 – ބިލާލު ބިން ރަބާޙް ( ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ) :

ރޯދަ ވިއްލުން އަވަސް ކުރުން

الحمد لله ސުވާލަކީ ރޯދަވިއްލުމަކީ ފަރުޟެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ އަދި ރޯދަ ވިއްލާ ގަޑީގައި މީހަކު މިސްކިތާ ހަމައަށް ފޯރިއިރު، މިސްކިތުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރަނީއެވެ. އެހެން ވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށް އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތަކީ، ނަމާދު

ނަމާދު ( الصلاة ) – 6

ބަންގި އާއި ޤަމަތް ބަންގި : ބަހުގެ ގޮތުން الأذان (ބަންގި) ގެ މާނައަކީ ކަމަކާއި ބެހޭގޮތުން އަންގައިދިނުމެވެ. ޝަރުޢީ އިޞްތިލާޙުގައި الأذان އަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް އަޅުކަމެއް ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި، ނަމާދުގެ ވަޤުތު

ޙައިޟުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރަމަޟާންމަހުގައި ބޭސް ބޭނުންކުރުން ހުއްދަތަ؟

އެފަދަ ބޭހެއް ބޭނުންކުރުމުން، ޑޮކްޓަރުންނާއި އަދި އެކަމުގެ ޢިލްމު ލިބިފައިހުރި ކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން އިތުބާރުހުރި ފަރާތަކުން، އެ އަންހެން މީހާއަށާއި އޭނާގެ ދަރިމައިވުމުގެ ނިޒާމަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެކަމަށް އިޤުރާރުވާނަމަ، އެފަދަ ބޭހެއް ބޭނުންކުރުމަކީ

ލަޢުނަތް ދިނުން

الحمد لله ލިސާނުލް ޢަރަބުގެ ( އަރަބި ބަހުގެ އެންމެ ބޮޑު ރަދީފުގައި) މުއައްލިފު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” اللَّعْنُ ” ގެ މާނައަކީ ހުރިހާހެޔޮ ކަންތައްތަކުން މީހަކު ދުރުކޮށްލުމެވެ. އަދި ބުނެވެއެވެ. އެއީ ﷲ

ނަމާދު ( الصلاة ) – 5

ނަމާދު ނުކުރާމީހާ ކާފަރުވާނެ ކަމުގެ ދަލީލު. ނަމާދު ދޫކޮށްލާ މީހާ ކާފިރުވެ މިއްލަތުން ބޭރުވާނެކަމަށް، ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުންނާ އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތަކުން ދަލީލް ލިބެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ

ނަމާދު ( الصلاة ) – 4

ޤަސްދުގައި ނަމާދު ވަޤުތު ފާއިތުކުރާމީހާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟ މި މައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔު ތަފާތުވެފައި ވެއެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ޤަސްދުގައި އެއްމެ ނަމާދެއްވެސް، ޝަރުޢީ ޢުޒުރަކާއި ނުލައި ވަޤުތު ފާއިތުވަންދެން ލަސްކޮށްފި މީހާ،

އެއްމެ މާތް ތިން މިސްކިތް

الحمد لله ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވާ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުން ދަލީލް ލިބޭގޮތުގައި ބިންމަތީގައިވާ ﷲ ތަޢާލާގެ ގެކޮޅުތައް ނުވަތަ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްމެ މާތް 3 މިސްކިތަކަކީ މަސްޖިދުލް

ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު މުޞީބާތެއްގެ ސަބަބުން މަރުވުމަށް އެދެވިދާނެތަ؟

ޖަވާބު: الحمد لله އެފަދއިން އެދުމަކީ ގޯސްކަމެކެވެ. އެއްވެސް މުއުމިނަކަށް މަރުވުމަށް އެދުން ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެމީހާއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑުކަމެއްގެ ސަބަބުން، ނަފްސަށް މަޖުބޫރުވެ ކޮންމެހެންވެސް އެކަމަށް އެދެވޭގޮތްވާނަމަ، އެކަމާއިގުޅިގެން ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާއިން

ނަމާދު ( الصلاة ) – 3

ނަމާދު ވަޤުތުން ލަސްކުރުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ.

ނަމާދު ( الصلاة ) – 2

ނަމާދު ވާޖިބުވަނީ ކޮންބައެއްގެ މައްޗަށް 1- މުސްލިމެއް ކަމުގައިވާން ޖެހެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށާއި މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަކީ އެއިލާހުގެ ރަސޫލާކަމަށް ހެކިވެއްޖެ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ނަމާދު ޤާއިމުކުރުން ވާޖިބުވެގެން ވެއެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވަނީ ކޮންތާކު؟

ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާއަކީ ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވަނީ ޢަރުޝީގެ މަތީގައެވެ. އެއިލާހުގެ ޢަރުޝިކޮޅުވަނީ އުޑުތަކުގެ މަތީގައެވެ. ﷲ ތަޢާލާވޮޑިގެންވަނީ އެންމެ މަތީގައެވެ. އެއިލާހަށްވުރެ މަތީގައި އެއްވެސް އެއްޗެއްނުވެއެވެ. އެއިލާހަށްވުރެ ބޮޑު އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ.

ނަމާދު ( الصلاة ) – 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين ނަމާދުގެ ތަޢުރީފް ބަހުގެ ގޮތުން ( الصلاة ) ގެ އެންމެ އާއްމު މާނައަކީ ދުޢާ އެވެ. الصلاة