[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު މިޙްސަން މުޙައްމަދު

މުއުމިނުންގެ މަންމާފުޅު ޢާއިޝާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހާ- 2

ޢާއިޝާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހާ- ގެ މާތްކަން: ޢާއިޝާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހާ- ގެ މާތްކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލައިފިނަމަ ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތައް ފެނިގެންދެއެވެ. އެކަމަނާގެ މާތްކަން ސީދާ ކީރިތި ޤުރުއާނުންނާއި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޞައްޙަ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ޘާބިތުވެގެންވެއެވެ.

މުއުމިނުންގެ މަންމާފުޅު ޢާއިޝާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހާ- 1

އެކަމަނާއަކީ އައްޞިއްދީޤާ ބިންތު އައްޞިއްދީޤެވެ. ތެދުވެރި ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން، ތެދުވެރި ކަމަނާއެވެ. އެކަމަނާއަކީ މުއުމިނުންގެ މަންމާފުޅެވެ. އުއްމުލް މުއުމިނީން ޢާއިޝާ ބިންތު އަބީ ބަކުރު ބުން ޤުޙާފާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހުމާ- އެވެ. އެކަމަނާގެ މަންމާފުޅަކީ އުއްމު

ތަޤުވާއާއި އޭގެއަހުލުވެރިންގެ ޞިފަތަކާއި އޭގެ މޭވާތައް -3-

(ކުރީގެ ބަޔާއި ގުޅޭ) މަތީގައި ބަޔާންވެދިޔައީ ތަޤުވާއާއި ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކާއި ތަޤުވާގެ ބައިތަކާއި ތަޤުވާގެ ހަރުފަތްތަކެވެ. ފަހެ ތަޤުވާގެ މާނާ ފުޅާވެގެންވެއެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ ޢަމަލުކުރުމުގެ ޙާލަތު ހުންނަގޮތުން އެކި މީހުން

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 10

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ހަތަރު މުދިންބޭކަލުން ތިއްބެވިއެވެ. މިބޭކަލުންގެ ވަޟީފާއަކީ ބަންގި ގޮވުމެވެ.

ތަޤުވާއާއި އޭގެއަހުލުވެރިންގެ ޞިފަތަކާއި އޭގެ މޭވާތައް -2-

ތަޤުވާގެ ހަރުފަތްތައް. ތަޤުވާގެ ތިން ހަރުފަތްވެއެވެ. 1- ޝިރުކު ކުރުމުން ރައްކާތެރިވެ ނަރަކައިގެ ނިމުމެއްނުވާ ވޭންދެނިވި ޢަޒާބުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުން. މި ފަދައިން ތަޤުވާވެރިވާ މީހުންނާ ބޭހޭގޮތުން ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ( وَأَلْزَمَهُمْ

ތަޤުވާއާއި އޭގެއަހުލުވެރިންގެ ޞިފަތަކާއި އޭގެ މޭވާތައް -1-

އެއީ އަޅާ ﷲ ތަޢާލާގެ ކޯފާއާއި ޢަޒާބުން ރައްކާތެރިވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންގަތުމާއެކު އެއިލާހު ނަހީކުރެއްވި ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވެގަތުމެވެ.

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 9

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ގިނަ ބޭކަނބަލުންތަކަކާއި ކައިވެނިބެއްލެވިއެވެ.  އެ ބޭކަނބަލުންތަކަކީ ލޮބުވެތި މާތް ނަބިއްޔާގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނަށް ވުމަށް ﷲ ތަޢާލާ ޚިޔާރުކުރައްވާފައިވާ ޠާހިރު ބޭކަނބަލުންތަކެކެވެ.

މުޝްރިކުންނާއި އެއްގޮތްވުން ނަހީވެގެންވުން

ފަހެ އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް މުޝްރިކުންނާއި އެއްގޮތްވުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ. މިގޮތުން ޢަމަލުތަކާއި ބަސްތަކުގައިވެސް އެއްގޮތްވުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ. އަދި އެއްގޮތްވުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސްގޮތަކަށް އެއްގޮތްވުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ.

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 8

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޢާއިލާއާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ތިމާގެބޭފުޅުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ދަރިކަލުންތަކާއި ދަރިކަނބަލުންތައް: އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަޔަށް ﷲ ތަޢާލާ 3 ދަރިކަލުންނާއި 4

ﷲގެ ނަބިއްޔާ ޞާލިޙް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ

ފެށުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި ޘަމޫދު ބާގައިގެ އަހުލުވެރިންގެ ގެތަކާއި އަރާހަމަވެވަޑައިގަތެވެ. ޘަމޫދު ބާގައިގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ޖަމަލު މަރާލިމީހުންނެވެ. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްއާއި އެކަލޭގެފާނުގެ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 7

ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ މާތް ޢަޚްލާޤުފުޅު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ މެދުގައި އެކަލޭގެފާނު މައްޝޫރުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ވަރަށް ހިތްހެޔޮ، އަޚްލާޤުރަނގަޅު މާތް ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ދީލާތިކަމުގެ ގޮތުން އަރާހުންނެވި ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ﷲ ގެ ޝަރީޢަތާއި ވަޟްޢީ ޤާނޫނުތަކުގެ ފަރަޤު

الحمد لله رب العالمين, و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން އަލިކަމަށް ގެނައުމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ސުންނަތުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ހަނަފަސްކަމަށްފަހު ވާރޭވެއްސަވައެވެ.

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 6

ޤުރައިޝުން ގެފުޅު އަލުން ބިނާކުރުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އުމުރުފުޅުން 35 އަހަރުފުޅުގައި ޤުރައިޝުން ގެފުޅު އަލުން ބިނާކުރިއެވެ. މައްކާގެ ޙަރަމަށް ބޮޑު ސައިލެއް އަރައި ގެފުޅުގެ ފާރުތައް ބަލިކަށިވެ ވެއްޓެއް ކައިރިވެފައިވުމުން

އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް އަވަހާރަވުން

ފެށުން: މި ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްޕާފުޅު އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަގުތުތަށް ހޭދަކުރެއްވިގޮތުގެ ޚަބަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިއްބައިދޭ ވާހަކައެކެވެ. މަރުގެ އާލާސްކަންފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޙާލުކޮޅު ހުރިގޮތް މިވާހަކައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދާނެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު

އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ދެކޮޅުހެއްދެވުމާއި ހަނދުމަފުޅުނެތުން

ފެށުން: މިއަދު އާރކެއޮލޮޖިސްޓުން ދަނީ ދުނިޔޭގައި ކުރީޒަމާނުގައި މީހުން އުޅެފައިވާ ތަންތަނާއި ސަރަހައްދުތައް ހޯދައި އެތަންތަންކޮނެ ދިރާސާތައް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މިތަންތަނުން ކުރީގެ އުއްމަތްތަކުގެ މީހުން ގެންގުޅެފައިވާ ތަކެތިހޯދައި އެތަކެއްޗާއި ބެހޭ ތަހުލީލްތައްކޮށްހަދައެވެ. މީގެ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 5

ނޫރު ފަރުބަދައިގެ ޙިރާ ނަމަކަށް ކިޔޭ ހޮހަޅައިގައި ޚަލްވަތުގައި އިންނެވުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ވަޙީބާވައިލެއްވުމުގެ ކުރިން، ގިނިކަންޏާ ޙާލުކޮޅުގައި، މައްކާގައިވާ ފަރުބަދައެއް ކަމުގައިވާ ނޫރު ފަރުބަދައިގެ ޙިރާ ހޮހޮޅައިގައި ﷲ

މުއުމިނުންގެ މަންމާފުޅު ޢާއިޝާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހާ- 2

ޢާއިޝާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހާ- ގެ މާތްކަން: ޢާއިޝާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހާ- ގެ މާތްކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލައިފިނަމަ ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތައް ފެނިގެންދެއެވެ. އެކަމަނާގެ މާތްކަން ސީދާ ކީރިތި ޤުރުއާނުންނާއި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޞައްޙަ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ޘާބިތުވެގެންވެއެވެ.

މުއުމިނުންގެ މަންމާފުޅު ޢާއިޝާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހާ- 1

އެކަމަނާއަކީ އައްޞިއްދީޤާ ބިންތު އައްޞިއްދީޤެވެ. ތެދުވެރި ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން، ތެދުވެރި ކަމަނާއެވެ. އެކަމަނާއަކީ މުއުމިނުންގެ މަންމާފުޅެވެ. އުއްމުލް މުއުމިނީން ޢާއިޝާ ބިންތު އަބީ ބަކުރު ބުން ޤުޙާފާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހުމާ- އެވެ. އެކަމަނާގެ މަންމާފުޅަކީ އުއްމު

ތަޤުވާއާއި އޭގެއަހުލުވެރިންގެ ޞިފަތަކާއި އޭގެ މޭވާތައް -3-

(ކުރީގެ ބަޔާއި ގުޅޭ) މަތީގައި ބަޔާންވެދިޔައީ ތަޤުވާއާއި ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކާއި ތަޤުވާގެ ބައިތަކާއި ތަޤުވާގެ ހަރުފަތްތަކެވެ. ފަހެ ތަޤުވާގެ މާނާ ފުޅާވެގެންވެއެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ ޢަމަލުކުރުމުގެ ޙާލަތު ހުންނަގޮތުން އެކި މީހުން

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 10

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ހަތަރު މުދިންބޭކަލުން ތިއްބެވިއެވެ. މިބޭކަލުންގެ ވަޟީފާއަކީ ބަންގި ގޮވުމެވެ.

ތަޤުވާއާއި އޭގެއަހުލުވެރިންގެ ޞިފަތަކާއި އޭގެ މޭވާތައް -2-

ތަޤުވާގެ ހަރުފަތްތައް. ތަޤުވާގެ ތިން ހަރުފަތްވެއެވެ. 1- ޝިރުކު ކުރުމުން ރައްކާތެރިވެ ނަރަކައިގެ ނިމުމެއްނުވާ ވޭންދެނިވި ޢަޒާބުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުން. މި ފަދައިން ތަޤުވާވެރިވާ މީހުންނާ ބޭހޭގޮތުން ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ( وَأَلْزَمَهُمْ

ތަޤުވާއާއި އޭގެއަހުލުވެރިންގެ ޞިފަތަކާއި އޭގެ މޭވާތައް -1-

އެއީ އަޅާ ﷲ ތަޢާލާގެ ކޯފާއާއި ޢަޒާބުން ރައްކާތެރިވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންގަތުމާއެކު އެއިލާހު ނަހީކުރެއްވި ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވެގަތުމެވެ.

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 9

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ގިނަ ބޭކަނބަލުންތަކަކާއި ކައިވެނިބެއްލެވިއެވެ.  އެ ބޭކަނބަލުންތަކަކީ ލޮބުވެތި މާތް ނަބިއްޔާގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނަށް ވުމަށް ﷲ ތަޢާލާ ޚިޔާރުކުރައްވާފައިވާ ޠާހިރު ބޭކަނބަލުންތަކެކެވެ.

މުޝްރިކުންނާއި އެއްގޮތްވުން ނަހީވެގެންވުން

ފަހެ އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް މުޝްރިކުންނާއި އެއްގޮތްވުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ. މިގޮތުން ޢަމަލުތަކާއި ބަސްތަކުގައިވެސް އެއްގޮތްވުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ. އަދި އެއްގޮތްވުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސްގޮތަކަށް އެއްގޮތްވުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ.

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 8

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޢާއިލާއާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ތިމާގެބޭފުޅުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ދަރިކަލުންތަކާއި ދަރިކަނބަލުންތައް: އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަޔަށް ﷲ ތަޢާލާ 3 ދަރިކަލުންނާއި 4

ﷲގެ ނަބިއްޔާ ޞާލިޙް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ

ފެށުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި ޘަމޫދު ބާގައިގެ އަހުލުވެރިންގެ ގެތަކާއި އަރާހަމަވެވަޑައިގަތެވެ. ޘަމޫދު ބާގައިގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ޖަމަލު މަރާލިމީހުންނެވެ. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްއާއި އެކަލޭގެފާނުގެ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 7

ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ މާތް ޢަޚްލާޤުފުޅު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ މެދުގައި އެކަލޭގެފާނު މައްޝޫރުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ވަރަށް ހިތްހެޔޮ، އަޚްލާޤުރަނގަޅު މާތް ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ދީލާތިކަމުގެ ގޮތުން އަރާހުންނެވި ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ﷲ ގެ ޝަރީޢަތާއި ވަޟްޢީ ޤާނޫނުތަކުގެ ފަރަޤު

الحمد لله رب العالمين, و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން އަލިކަމަށް ގެނައުމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ސުންނަތުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ހަނަފަސްކަމަށްފަހު ވާރޭވެއްސަވައެވެ.

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 6

ޤުރައިޝުން ގެފުޅު އަލުން ބިނާކުރުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އުމުރުފުޅުން 35 އަހަރުފުޅުގައި ޤުރައިޝުން ގެފުޅު އަލުން ބިނާކުރިއެވެ. މައްކާގެ ޙަރަމަށް ބޮޑު ސައިލެއް އަރައި ގެފުޅުގެ ފާރުތައް ބަލިކަށިވެ ވެއްޓެއް ކައިރިވެފައިވުމުން

އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް އަވަހާރަވުން

ފެށުން: މި ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްޕާފުޅު އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަގުތުތަށް ހޭދަކުރެއްވިގޮތުގެ ޚަބަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިއްބައިދޭ ވާހަކައެކެވެ. މަރުގެ އާލާސްކަންފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޙާލުކޮޅު ހުރިގޮތް މިވާހަކައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދާނެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު

އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ދެކޮޅުހެއްދެވުމާއި ހަނދުމަފުޅުނެތުން

ފެށުން: މިއަދު އާރކެއޮލޮޖިސްޓުން ދަނީ ދުނިޔޭގައި ކުރީޒަމާނުގައި މީހުން އުޅެފައިވާ ތަންތަނާއި ސަރަހައްދުތައް ހޯދައި އެތަންތަންކޮނެ ދިރާސާތައް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މިތަންތަނުން ކުރީގެ އުއްމަތްތަކުގެ މީހުން ގެންގުޅެފައިވާ ތަކެތިހޯދައި އެތަކެއްޗާއި ބެހޭ ތަހުލީލްތައްކޮށްހަދައެވެ. މީގެ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 5

ނޫރު ފަރުބަދައިގެ ޙިރާ ނަމަކަށް ކިޔޭ ހޮހަޅައިގައި ޚަލްވަތުގައި އިންނެވުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ވަޙީބާވައިލެއްވުމުގެ ކުރިން، ގިނިކަންޏާ ޙާލުކޮޅުގައި، މައްކާގައިވާ ފަރުބަދައެއް ކަމުގައިވާ ނޫރު ފަރުބަދައިގެ ޙިރާ ހޮހޮޅައިގައި ﷲ