[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު މިޙްސަން މުޙައްމަދު

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 4

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އުޅެބޮޑުފުޅުވެވަޑައިގަތުމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޒުވާންކަމުގެ ފެށުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އުޅެބޮޑުފުޅުވެވަޑައިގެންނެވީ މައްކާގައި ޔަތީމު ޙާލުކޮޅުގައެވެ. އެކަލޭގެފާނު އެންމެ ތުއްޕުޅުއިރުއްސުރެ ހުންނެވީ ކާފާފުޅު ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައެވެ. ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބު

ﷲ ތަޢާލާގެ ނަންފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކަށް އީމާންވުމުގައި އަހުލުއްސުންނާ ވަލް ޖަމާޢަތުގެ މަގު -2-

އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢަތަށް، އެހެނިހެން ބާޠިލްޢަޤީދާތަކުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެގިނަމީހުން ވަންނަމުންދާ އެންމެ މައި ދޮރަކީ އަސްމާއު ވައްޞިފާތުގެ ބާބެވެ.

ﷲ އަށް ޝިރުކުކުރުމަށް ބިރުވެތިވާށެވެ!

އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއްމީހުން ދެކެމުންދަނީ ޝިރުކަކީ މޫނުމަތީގައި އެނބުރޭ މެއްސެއް ފޮޅާލުންފަދަ ކުޑަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 3

އެކަލޭގެފާނު ބާދިޔަތު ބަނީސަޢުދުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެކަލޭގެފާނަށް ވަރަށް ޢަޖާއިބުކުރަނިވި ޙާދިޘާއެއް ދިމާވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޒިނޭ

ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންގެ މޫނު ކަޝްފުކުރުމަށް ދެވޭ ދަޢުވަތަކީ ޝައިތާނާއާއި އޭނާގެ ބައިވެރިން ތަބައްރުޖަށް ދޭ ދަޢުވަތެކެވެ. އަދި ބެލުން ތިރިނުކުރުމާއި ޙަރާމް ތަންތަނަށް ބެލުން މިވަނީ ޢާއްމުވެފައެވެ.

ފިޔަޔާއި ލޮނުމެދު ކެއުމަށްފަހު ނުވަތަ ގައިގައި ނުބައިވަސް ދުވާ ޙާލު މިސްކިތަށް ދިއުން

( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) الأعراف 31 މާނައީ: ” އޭ އާދަމުގެ ދަރިންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން، ނަމާދުކުރާ ކޮންމެ ހިނދެއްގައިމެ، ޒީނަތްތެރިކަން ހިފާށެވެ!”

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 2

އެކަލޭގެފާނު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ މައްކާގައެވެ. އެއަހަރަކީ ޢާމުލް ފީލްއެވެ. ޙަބުޝްކަރައިގެ އަބުރަހާ ނަމަކަށްކިޔުނު ވެރިޔަކު މާއްކާގައިވާ ގެފުޅު ތަޅާލަން އައި އަހަރެވެ.

މަދީނާގެ މާތްކަން 4

މަދީނާ މާތްވެގެންވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މަދީނާގައި ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އުނދަގޫތަކަށް ކެތްތެރިވުމަށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް ބާރުއެޅުއްވުން ހިމެނެއެވެ.

މަދީނާގެ މާތްކަން 3

މާތްވެގެންވާ ބަރަކާތްލެއްވިގެންވާ މަދީނާގެ މާތްކަމުގެ ތެރޭގައި ރަސޫލާ صلى الله عليه و سلم މި ރަށަށް ޠައިބާ ( طَيْبَةٌ ) އޭ ނަންދެއްވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ޠާބާ ( طَابَةٌ ) ގެ ނަންވެސް ދެއްވިއެވެ.

މަދީނާގެ މާތްކަން 2

މަދީނާގެ މާތްކަމުގެ ތެރޭގައި މަދީނާގެ ބިމުގައި އަމާންކަން ލިބިގެންވާ ޙަރަމެއް ﷲ ތަޢާލާ ލެއްވުން ހިމެނިގެންވެއެވެ. މައްކާ ގައިވެސް އަމާންކަން ލިބިގެންވާ ޙަރަމެއް ﷲ ތަޢާލާ ލެއްވިފަދައިންނެވެ. ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه و سلم ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މަދީނާގެ މާތްކަން 1

ހަމަކަށަވަރުން މަދީނާއަކީ މާތްވެގެންވާ ނަބިއްޔާ މުޙައްމދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވސައްލަމްގެ ރަށްކޮޅެވެ.  އެއީ މާތްވެގެންވާ ޠައިބާއެވެ. އެ ބިމެއްގައި ވަޙީ ބާވައިލެއްވުނު ބިމެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްއާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޖިބްރީލުލް އަމީން

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 1

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ތިރީގައި އަޅުގަނޑު ކުރުގޮތަކަށް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ހުށައަޅައިދޭން ގަސްދުކޮށްފައިވަނީ މި

ﷲ ތަޢާލާ މަންފާއެއް ލައްވާފައިނުވާ އެއްޗެއްގައި މަންފާއެއްވާކަމަށް އިޢުތިޤާދު ކުރުމުގެ ޝިރުކު.

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ((مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ)) رواه أحمد و هو في سلسلة الصحيح މާނައީ: “ތަވީދެއް އަޅައިފިމީހާ ޝިރުކުކޮށްފިކަން ކަށަވަރެވެ.”

ޙަޔާތުގައި ހިނގާކަންކަމަށް ތަރިތަކުގެ ބާރު ފޯރާކަމަށް އިޢުތިޤާދު ކުރުމުގެ ޝިރުކު

ނޫސްތަކުގައި ހުންނަ ހޮރޮސްކޯޕް ކޮލަމްތައް ލިޔެފައި ހުންނަނީ ތަރިތަކުގެ ހަރަކާތްތަށް ބަލައިގެން އެއަށް އީމާންވާ މީހުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެރޭ މެގަޒިންތަކުންވެސް ހޮރޮސްކޯޕު

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 4

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އުޅެބޮޑުފުޅުވެވަޑައިގަތުމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޒުވާންކަމުގެ ފެށުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އުޅެބޮޑުފުޅުވެވަޑައިގެންނެވީ މައްކާގައި ޔަތީމު ޙާލުކޮޅުގައެވެ. އެކަލޭގެފާނު އެންމެ ތުއްޕުޅުއިރުއްސުރެ ހުންނެވީ ކާފާފުޅު ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައެވެ. ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބު

ﷲ ތަޢާލާގެ ނަންފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކަށް އީމާންވުމުގައި އަހުލުއްސުންނާ ވަލް ޖަމާޢަތުގެ މަގު -2-

އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢަތަށް، އެހެނިހެން ބާޠިލްޢަޤީދާތަކުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެގިނަމީހުން ވަންނަމުންދާ އެންމެ މައި ދޮރަކީ އަސްމާއު ވައްޞިފާތުގެ ބާބެވެ.

ﷲ އަށް ޝިރުކުކުރުމަށް ބިރުވެތިވާށެވެ!

އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއްމީހުން ދެކެމުންދަނީ ޝިރުކަކީ މޫނުމަތީގައި އެނބުރޭ މެއްސެއް ފޮޅާލުންފަދަ ކުޑަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 3

އެކަލޭގެފާނު ބާދިޔަތު ބަނީސަޢުދުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެކަލޭގެފާނަށް ވަރަށް ޢަޖާއިބުކުރަނިވި ޙާދިޘާއެއް ދިމާވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޒިނޭ

ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންގެ މޫނު ކަޝްފުކުރުމަށް ދެވޭ ދަޢުވަތަކީ ޝައިތާނާއާއި އޭނާގެ ބައިވެރިން ތަބައްރުޖަށް ދޭ ދަޢުވަތެކެވެ. އަދި ބެލުން ތިރިނުކުރުމާއި ޙަރާމް ތަންތަނަށް ބެލުން މިވަނީ ޢާއްމުވެފައެވެ.

ފިޔަޔާއި ލޮނުމެދު ކެއުމަށްފަހު ނުވަތަ ގައިގައި ނުބައިވަސް ދުވާ ޙާލު މިސްކިތަށް ދިއުން

( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) الأعراف 31 މާނައީ: ” އޭ އާދަމުގެ ދަރިންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން، ނަމާދުކުރާ ކޮންމެ ހިނދެއްގައިމެ، ޒީނަތްތެރިކަން ހިފާށެވެ!”

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 2

އެކަލޭގެފާނު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ މައްކާގައެވެ. އެއަހަރަކީ ޢާމުލް ފީލްއެވެ. ޙަބުޝްކަރައިގެ އަބުރަހާ ނަމަކަށްކިޔުނު ވެރިޔަކު މާއްކާގައިވާ ގެފުޅު ތަޅާލަން އައި އަހަރެވެ.

މަދީނާގެ މާތްކަން 4

މަދީނާ މާތްވެގެންވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މަދީނާގައި ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އުނދަގޫތަކަށް ކެތްތެރިވުމަށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް ބާރުއެޅުއްވުން ހިމެނެއެވެ.

މަދީނާގެ މާތްކަން 3

މާތްވެގެންވާ ބަރަކާތްލެއްވިގެންވާ މަދީނާގެ މާތްކަމުގެ ތެރޭގައި ރަސޫލާ صلى الله عليه و سلم މި ރަށަށް ޠައިބާ ( طَيْبَةٌ ) އޭ ނަންދެއްވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ޠާބާ ( طَابَةٌ ) ގެ ނަންވެސް ދެއްވިއެވެ.

މަދީނާގެ މާތްކަން 2

މަދީނާގެ މާތްކަމުގެ ތެރޭގައި މަދީނާގެ ބިމުގައި އަމާންކަން ލިބިގެންވާ ޙަރަމެއް ﷲ ތަޢާލާ ލެއްވުން ހިމެނިގެންވެއެވެ. މައްކާ ގައިވެސް އަމާންކަން ލިބިގެންވާ ޙަރަމެއް ﷲ ތަޢާލާ ލެއްވިފަދައިންނެވެ. ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه و سلم ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މަދީނާގެ މާތްކަން 1

ހަމަކަށަވަރުން މަދީނާއަކީ މާތްވެގެންވާ ނަބިއްޔާ މުޙައްމދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވސައްލަމްގެ ރަށްކޮޅެވެ.  އެއީ މާތްވެގެންވާ ޠައިބާއެވެ. އެ ބިމެއްގައި ވަޙީ ބާވައިލެއްވުނު ބިމެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްއާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޖިބްރީލުލް އަމީން

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 1

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ތިރީގައި އަޅުގަނޑު ކުރުގޮތަކަށް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ހުށައަޅައިދޭން ގަސްދުކޮށްފައިވަނީ މި

ﷲ ތަޢާލާ މަންފާއެއް ލައްވާފައިނުވާ އެއްޗެއްގައި މަންފާއެއްވާކަމަށް އިޢުތިޤާދު ކުރުމުގެ ޝިރުކު.

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ((مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ)) رواه أحمد و هو في سلسلة الصحيح މާނައީ: “ތަވީދެއް އަޅައިފިމީހާ ޝިރުކުކޮށްފިކަން ކަށަވަރެވެ.”

ޙަޔާތުގައި ހިނގާކަންކަމަށް ތަރިތަކުގެ ބާރު ފޯރާކަމަށް އިޢުތިޤާދު ކުރުމުގެ ޝިރުކު

ނޫސްތަކުގައި ހުންނަ ހޮރޮސްކޯޕް ކޮލަމްތައް ލިޔެފައި ހުންނަނީ ތަރިތަކުގެ ހަރަކާތްތަށް ބަލައިގެން އެއަށް އީމާންވާ މީހުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެރޭ މެގަޒިންތަކުންވެސް ހޮރޮސްކޯޕު