[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދުޢާއާއި ޛިކުރު

ދަތުރާ ގުޅުންހުރި ޛިކުރުތައް – 2

ދަތުރުކުރާއިރު އުސް ތަނަކަށް އަރާއިރު ނުވަތަ ތިރި ތަނަކަށް ފައިބާއިރު ކިޔާ ޛިކުރު
ދަތުރުވެރިޔާ ދަމުނަމާދު ވަޤުތު (ފަތިސްވާން ގާތްވުމުން) ކުރާ ދުޢާ

ބައްޔާ ގުޅުންހުރި ޛިކުރުތައް

ގައިގެ ތަނެއްގައި ރިއްސާނަމަ ނުވަތަ ތަދުވާނަމަ ކުރާނެ ދުޢާ
ބަލިމީހާއަށް ޒިޔާރާތްކުރާއިރު، ބަލިމީހާއަށް ކޮށްދޭންވީ ދުޢާ
މަރަށް ޙާޟިރުވެފައިވާމިހާ ކުރަންޖެހޭ ޛިކުރު

ޙައްޖާއި ޢުމްރާއާ ގުޅުންހުރި ދުޢާތަކާއި ބައެއް މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައް

މިފޮތުގައިވަނީ ޙައްޖާއި ޢުމްރާއާ ގުޅުންހުރި ބައެއް މުހިންމު ދުއާތަކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށްވެސް މިދެއަޅުކަން އަދާކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުން ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިފޮތުގައިވެއެވެ.   ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ

ދަތުރާ ގުޅުންހުރި ޛިކުރުތައް – 2

ދަތުރުކުރާއިރު އުސް ތަނަކަށް އަރާއިރު ނުވަތަ ތިރި ތަނަކަށް ފައިބާއިރު ކިޔާ ޛިކުރު
ދަތުރުވެރިޔާ ދަމުނަމާދު ވަޤުތު (ފަތިސްވާން ގާތްވުމުން) ކުރާ ދުޢާ

ބައްޔާ ގުޅުންހުރި ޛިކުރުތައް

ގައިގެ ތަނެއްގައި ރިއްސާނަމަ ނުވަތަ ތަދުވާނަމަ ކުރާނެ ދުޢާ
ބަލިމީހާއަށް ޒިޔާރާތްކުރާއިރު، ބަލިމީހާއަށް ކޮށްދޭންވީ ދުޢާ
މަރަށް ޙާޟިރުވެފައިވާމިހާ ކުރަންޖެހޭ ޛިކުރު

ޙައްޖާއި ޢުމްރާއާ ގުޅުންހުރި ދުޢާތަކާއި ބައެއް މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައް

މިފޮތުގައިވަނީ ޙައްޖާއި ޢުމްރާއާ ގުޅުންހުރި ބައެއް މުހިންމު ދުއާތަކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށްވެސް މިދެއަޅުކަން އަދާކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުން ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިފޮތުގައިވެއެވެ.   ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ