[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލް އަޚް ބިލާލް ޢަބްދުއްސައްތާރު

ކުރިއަރައިދިޔަމީހުންނަކީ ކޮންބައެއްތޯއެވެ؟

ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ. ” وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾” މާނަ : ” އަދި ހެޔޮކަމުގައި ކުރިއަރައިދިޔަ މީހުންނަކީ ހަމަ ކުރިއަރައިދިޔަ މީހުންނެވެ. “ –  “أُولَـٰئِكَ الْمُقَرَّ‌بُونَ ﴿١١﴾” މާނަ:

شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ގެ ހަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟ – 2

އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި، އެކަލޭގެފާނަކީ ﷲ ގެ އަޅާކަމަށާއި އަދި އެކަލޭގެފާނަކީ ﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަންކުރެވޭފަރާތެއްނޫންކަމަށް އީމާންވާންޖެހެއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނަކީ ﷲ ގެ ރަސޫލާކަމަށާއި ، އިތުރުފުޅު ހައްދަވާ ބޭކަލެއް ނޫންކަމަށް އީމާންވާން ޖެހެއެވެ.

އެދުމަކީ ﷲ ތަޢާލާއާއި ބައްދަލުވުމެވެ.

ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައިވެއެވެ. ” فَمَن كَانَ يَرْ‌جُو لِقَاءَ رَ‌بِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِ‌كْ بِعِبَادَةِ رَ‌بِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾ ” – سورة الكهف – الآية –

شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ގެ ހަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟ – 1

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (މުޙައްމަދުގެފާނަކީ ﷲ ގެ ރަސޫލާކަމަށް އަހުރެން ހެކިވަމެވެ.) މިއީ ހަމައެކަނި ދުލުކުރިން ކިޔާލުމުން ފުދޭނޭ ކަލިމައެއްނޫނެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެކަލިމަ ދުލުން ކިޔުމާއިއެކު އެކަލިމައިގެ ހަޤީޤަތް ދެނެގަނެ

ޝެއިޚުންގެ ކިބައިން ފަތުވާއަށް އެދޭމީހާގެ ހުންނަންޖެހޭ ޞިފަތަކަކީ ކޮބާ؟

ކޮންމެ ފަންނެއްގައިވެސް ، އެކަމަކާއި ބެހޭގޮތުން، އެކަމުގެ ޢިލްމުލިބިހުރި މީހަކާއި ސުވާލުކުރުމަށް ﷲ ތަޢާލާވަނީ އަންގަވާފައެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމް ދީނުގެ ޙުކުމަކާއި މެދު އޮޅުންއަރައިފިނަމަ ނުވަތަ ސުވާލެއްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކޮށް އޮޅުފިލުވަން

މުސްތަޤުބަލު އެނގޭކަމަށް ދަޢުވާކުރުމަކީ ދީނުން ބޭރުވާ، ބޮޑުޝިރުކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

މުސްތަޤުބަލަކީ ﷲ ތަޢާލާ ފިޔަވައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެނގޭނޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. މުސްތަޤުބަލު އެނގޭ ކަމަށް ދަޢުވާ ކުރާމީހަކީ ބޮޑު ދޮގުވެރިއެއްކަން ކަށަވަރެވެ.

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 7

މިންވަރަށް އީމާންވުން މިއީ އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން 6 ވަނަ ރުކުނެވެ. މިންވަަރަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ، ﷲ ސުބްޙާނަހު ވަތަޢާލާ ވަނީ އެއްމެ ކުރީއްސުރެ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅުއްވާފައިކަމަށް

ޤިޔާމަތްދުވަހަކީ ކޮންދުވަހެއްތޯއެވެ؟

އާދެ ޤިޔާމަތްދުވަހަކީ ކޮންދުވަހެއްކަމާއި މެދަކު މުއުމިނަކު ޝައްކެއްނުކުރާނެއެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހޭބުނުން ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް އެއީކޮންދުވަހެއްކަން އެނގޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނުންނަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ހަނދާންނެތޭބައެކެވެ. މާއްދިއްޔަތުގެ އަނދިރިކަމުގައި ޖެހި ޣާފިލުވާބައެކެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ހައްޤައް ވަޞިއްޔަތްކޮށް

ދަތް އުނގުޅުމުގެ މުހިއްމުކަން.

ދަތް އުނގުޅައި، ދަތްތަކާއި އަނގަ ސާފުކޮށްބެހެއްޓުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށްބާރު އަޅުއްވާފައިވާކަމެކެވެ. އަދި އެއީ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ސުންނަތެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ” لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي

ބަހުސް ކުރަންވީ މަޢުޟޫތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފެވެ.

ﷲ ސުބްޙާނަހު ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ” الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَ‌أْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ

އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ރަޙުމުކުރާ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަމާތޯއެވެ.

ލިބިފައިވާ މަޤާމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މުއްސަދި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރި ވެގަންނަ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުވަމާތޯއެވެ. އެއްވެސް މީހަކީ ތަޤުވާވެރިކަމުން މެނުވީ އަނެއްމީހާގެ މައްޗަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުގައި މާތްކަން ލިބޭނޭމީހެއްނޫނެވެ. ﷲ

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 6

އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުން އާޚިރަތް ދުވަހަކީ ޤިޔާމަތްދުވަހެވެ. އެއީ ހިސާބުބެއްލެވުމަށާއި ޖަޒާދެއްވުމަށް ﷲ ތަޢާލާ ދެވަނަފަހަރަށް މީސްތަކުން ދިރުއްވައި މަޙްޝަރުގެ މައިދާނަށް ފޮނުއްވާ ދުވަހެވެ. އެދުވަހަށް އާޚިރަތް ދުވަހޭ ކިޔުނީ އެއަށްފަހުގައި ދެން އެހެން

ވަޤުތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުން

އިންސާނާގެ އުމުރަކީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެކެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ރާވާފައި ވަނިކޮށް އޭގެތެރެއިން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހާޞިލުނުވެ އުޅެނިކޮށް މިދުނިޔެއާއި ވަކިވަން އޮންނަނީ ޖެހިފައެވެ. އެހެންކަމުން ތިމާއަށް ލިބޭ ހުސް

ﷲ ގެ އަމުރަށް ކިޔަމަންވުމުގައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން…!

ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ. ” قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (*) قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فإِن

އަވައްޓެރިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާށެވެ.

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިިހި ވަޞައްލަމަ އަކީ ހުރިހާގޮތަކުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރި ފުރިހަަމަ ނަމޫނާއެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ މައިދާނެއްގައިވެސް މެއެވެ. ލޮބުވެތި އަޚުންނޭވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުއަކީ އަވައްޓެރިންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް އިސްކަންދީ ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމާއި އެހީތެރިކަންދީގެން

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 5

ރަސޫލުން އީމާންވުން ރަސޫލުންނަކީ ކޮބާ؟ އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޝަރީޢަތާއި އަދި އެއިލާހަށްޓަަކައި އަދާކުރުމަށް މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަންތައްތަކާއި އަދި އެނޫނަސް އެބޭކަލުންނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުން އިއްވޭ ވަޙީ އިންސާނުންނާއި ހަމައަށް

ކުރިއަރައިދިޔަމީހުންނަކީ ކޮންބައެއްތޯއެވެ؟

ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ. ” وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾” މާނަ : ” އަދި ހެޔޮކަމުގައި ކުރިއަރައިދިޔަ މީހުންނަކީ ހަމަ ކުރިއަރައިދިޔަ މީހުންނެވެ. “ –  “أُولَـٰئِكَ الْمُقَرَّ‌بُونَ ﴿١١﴾” މާނަ:

شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ގެ ހަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟ – 2

އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި، އެކަލޭގެފާނަކީ ﷲ ގެ އަޅާކަމަށާއި އަދި އެކަލޭގެފާނަކީ ﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަންކުރެވޭފަރާތެއްނޫންކަމަށް އީމާންވާންޖެހެއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނަކީ ﷲ ގެ ރަސޫލާކަމަށާއި ، އިތުރުފުޅު ހައްދަވާ ބޭކަލެއް ނޫންކަމަށް އީމާންވާން ޖެހެއެވެ.

އެދުމަކީ ﷲ ތަޢާލާއާއި ބައްދަލުވުމެވެ.

ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައިވެއެވެ. ” فَمَن كَانَ يَرْ‌جُو لِقَاءَ رَ‌بِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِ‌كْ بِعِبَادَةِ رَ‌بِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾ ” – سورة الكهف – الآية –

شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ގެ ހަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟ – 1

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (މުޙައްމަދުގެފާނަކީ ﷲ ގެ ރަސޫލާކަމަށް އަހުރެން ހެކިވަމެވެ.) މިއީ ހަމައެކަނި ދުލުކުރިން ކިޔާލުމުން ފުދޭނޭ ކަލިމައެއްނޫނެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެކަލިމަ ދުލުން ކިޔުމާއިއެކު އެކަލިމައިގެ ހަޤީޤަތް ދެނެގަނެ

ޝެއިޚުންގެ ކިބައިން ފަތުވާއަށް އެދޭމީހާގެ ހުންނަންޖެހޭ ޞިފަތަކަކީ ކޮބާ؟

ކޮންމެ ފަންނެއްގައިވެސް ، އެކަމަކާއި ބެހޭގޮތުން، އެކަމުގެ ޢިލްމުލިބިހުރި މީހަކާއި ސުވާލުކުރުމަށް ﷲ ތަޢާލާވަނީ އަންގަވާފައެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމް ދީނުގެ ޙުކުމަކާއި މެދު އޮޅުންއަރައިފިނަމަ ނުވަތަ ސުވާލެއްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކޮށް އޮޅުފިލުވަން

މުސްތަޤުބަލު އެނގޭކަމަށް ދަޢުވާކުރުމަކީ ދީނުން ބޭރުވާ، ބޮޑުޝިރުކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

މުސްތަޤުބަލަކީ ﷲ ތަޢާލާ ފިޔަވައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެނގޭނޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. މުސްތަޤުބަލު އެނގޭ ކަމަށް ދަޢުވާ ކުރާމީހަކީ ބޮޑު ދޮގުވެރިއެއްކަން ކަށަވަރެވެ.

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 7

މިންވަރަށް އީމާންވުން މިއީ އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން 6 ވަނަ ރުކުނެވެ. މިންވަަރަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ، ﷲ ސުބްޙާނަހު ވަތަޢާލާ ވަނީ އެއްމެ ކުރީއްސުރެ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅުއްވާފައިކަމަށް

ޤިޔާމަތްދުވަހަކީ ކޮންދުވަހެއްތޯއެވެ؟

އާދެ ޤިޔާމަތްދުވަހަކީ ކޮންދުވަހެއްކަމާއި މެދަކު މުއުމިނަކު ޝައްކެއްނުކުރާނެއެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހޭބުނުން ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް އެއީކޮންދުވަހެއްކަން އެނގޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނުންނަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ހަނދާންނެތޭބައެކެވެ. މާއްދިއްޔަތުގެ އަނދިރިކަމުގައި ޖެހި ޣާފިލުވާބައެކެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ހައްޤައް ވަޞިއްޔަތްކޮށް

ދަތް އުނގުޅުމުގެ މުހިއްމުކަން.

ދަތް އުނގުޅައި، ދަތްތަކާއި އަނގަ ސާފުކޮށްބެހެއްޓުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށްބާރު އަޅުއްވާފައިވާކަމެކެވެ. އަދި އެއީ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ސުންނަތެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ” لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي

ބަހުސް ކުރަންވީ މަޢުޟޫތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފެވެ.

ﷲ ސުބްޙާނަހު ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ” الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَ‌أْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ

އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ރަޙުމުކުރާ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަމާތޯއެވެ.

ލިބިފައިވާ މަޤާމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މުއްސަދި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރި ވެގަންނަ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުވަމާތޯއެވެ. އެއްވެސް މީހަކީ ތަޤުވާވެރިކަމުން މެނުވީ އަނެއްމީހާގެ މައްޗަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުގައި މާތްކަން ލިބޭނޭމީހެއްނޫނެވެ. ﷲ

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 6

އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުން އާޚިރަތް ދުވަހަކީ ޤިޔާމަތްދުވަހެވެ. އެއީ ހިސާބުބެއްލެވުމަށާއި ޖަޒާދެއްވުމަށް ﷲ ތަޢާލާ ދެވަނަފަހަރަށް މީސްތަކުން ދިރުއްވައި މަޙްޝަރުގެ މައިދާނަށް ފޮނުއްވާ ދުވަހެވެ. އެދުވަހަށް އާޚިރަތް ދުވަހޭ ކިޔުނީ އެއަށްފަހުގައި ދެން އެހެން

ވަޤުތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުން

އިންސާނާގެ އުމުރަކީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެކެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ރާވާފައި ވަނިކޮށް އޭގެތެރެއިން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހާޞިލުނުވެ އުޅެނިކޮށް މިދުނިޔެއާއި ވަކިވަން އޮންނަނީ ޖެހިފައެވެ. އެހެންކަމުން ތިމާއަށް ލިބޭ ހުސް

ﷲ ގެ އަމުރަށް ކިޔަމަންވުމުގައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން…!

ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ. ” قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (*) قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فإِن

އަވައްޓެރިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާށެވެ.

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިިހި ވަޞައްލަމަ އަކީ ހުރިހާގޮތަކުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރި ފުރިހަަމަ ނަމޫނާއެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ މައިދާނެއްގައިވެސް މެއެވެ. ލޮބުވެތި އަޚުންނޭވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުއަކީ އަވައްޓެރިންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް އިސްކަންދީ ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމާއި އެހީތެރިކަންދީގެން

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 5

ރަސޫލުން އީމާންވުން ރަސޫލުންނަކީ ކޮބާ؟ އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޝަރީޢަތާއި އަދި އެއިލާހަށްޓަަކައި އަދާކުރުމަށް މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަންތައްތަކާއި އަދި އެނޫނަސް އެބޭކަލުންނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުން އިއްވޭ ވަޙީ އިންސާނުންނާއި ހަމައަށް