[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުޑަކުދިން

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ފައިސާ ދަބަސް

މިއަޑު އިވުމުން ހާއިސް ވަރަށް އުފާވިއެވެ. ހާއިސް ބޭނުންވާ އިނާމަކީ އެއީ އެވެ. ހާއިސްގެ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. އަދި ދަބަސް ޙަވާލުކުރެވުނީތީ ވަކިން ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހުނެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ސިއްސުވާލި ސުވާލު

އަބަދު ގޭމު ކުޅުން ރަގަޅެއް ނުވާނެއެވެ. އަބަދު ކާޓޫނު ބެލުން ރަގަޅެއް ނުވާނެއެވެ. އޭރުން ގެއްލުންވާނީ އަމިއްލަ ނަފުސަށެވެ. ކޮއްކޮމެން ވިސްނާށެވެ. މި ސުވާލު ހިތަށް ގެނެސްބަލާށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: މުސްޙަފުގައި ހުރި ހިރަފުސް

އެހެންވީމާ ތިކުދިންނަށް ބޭބެ ބުނެލަން އޮތީ މިކުންފުނިން ވަޒީފާ ލިބުމާ ތިޔަކުދިންނާ ދެމެދު އޮތް މިވަގުތު އޮތް ހުރަހަކީ މުސްޙަފުގައި ހުރި ހިރަފުސް ކަމުގައި. މުސްޙަފު ދެކެ ލޯބި ވުމަކީ ދީން ދެކެ ލޯބިވާ ކުދިންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ސިފައެއް. މަސައްކަތުގެ ވަގުތު ބަހަން ޖެހޭނީ ނަމާދުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ވަގުތު ލިބޭ ގޮތަށް.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ހުދުގެއަކުން ހުދު ދަތްޕިލައެއް

މިހާރު މަލްސާއަށް އެގޭގެ އުޖާލާ ކަމާ ސާފުކަމާ “ހުދު” ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އެނގިއްޖެއެވެ. އެ ހުދު ގޭތެރެއިން ފެނުނީ ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް “ހުދު” ދަތްޕިލައެކެވެ. ވާރޭ ހުއްޓާލުމާއެކު ބޭބެގެ އިޒުނައާއެކު ދެމައިން ގެއަށްދާން ނިކުތެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ދެ ގަލުގެ މެސެޖް

އެ ދެގަލުން ލިބޭ މެސެޖަކީ ދުނިޔޭގެ އަގެއް ނެތްކަން. މުއްސަންޖަކަށްވިއަސް ފަގީރަކަށްވިއަސް އެމީހަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިފައިގެން ނުދެވޭނެކަން. ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ގެދޮރު ހިފައިގެން ނުދެވޭ ކަން.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ފައިސާ ދަބަސް

މިއަޑު އިވުމުން ހާއިސް ވަރަށް އުފާވިއެވެ. ހާއިސް ބޭނުންވާ އިނާމަކީ އެއީ އެވެ. ހާއިސްގެ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. އަދި ދަބަސް ޙަވާލުކުރެވުނީތީ ވަކިން ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހުނެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ސިއްސުވާލި ސުވާލު

އަބަދު ގޭމު ކުޅުން ރަގަޅެއް ނުވާނެއެވެ. އަބަދު ކާޓޫނު ބެލުން ރަގަޅެއް ނުވާނެއެވެ. އޭރުން ގެއްލުންވާނީ އަމިއްލަ ނަފުސަށެވެ. ކޮއްކޮމެން ވިސްނާށެވެ. މި ސުވާލު ހިތަށް ގެނެސްބަލާށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: މުސްޙަފުގައި ހުރި ހިރަފުސް

އެހެންވީމާ ތިކުދިންނަށް ބޭބެ ބުނެލަން އޮތީ މިކުންފުނިން ވަޒީފާ ލިބުމާ ތިޔަކުދިންނާ ދެމެދު އޮތް މިވަގުތު އޮތް ހުރަހަކީ މުސްޙަފުގައި ހުރި ހިރަފުސް ކަމުގައި. މުސްޙަފު ދެކެ ލޯބި ވުމަކީ ދީން ދެކެ ލޯބިވާ ކުދިންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ސިފައެއް. މަސައްކަތުގެ ވަގުތު ބަހަން ޖެހޭނީ ނަމާދުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ވަގުތު ލިބޭ ގޮތަށް.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ހުދުގެއަކުން ހުދު ދަތްޕިލައެއް

މިހާރު މަލްސާއަށް އެގޭގެ އުޖާލާ ކަމާ ސާފުކަމާ “ހުދު” ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އެނގިއްޖެއެވެ. އެ ހުދު ގޭތެރެއިން ފެނުނީ ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް “ހުދު” ދަތްޕިލައެކެވެ. ވާރޭ ހުއްޓާލުމާއެކު ބޭބެގެ އިޒުނައާއެކު ދެމައިން ގެއަށްދާން ނިކުތެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ދެ ގަލުގެ މެސެޖް

އެ ދެގަލުން ލިބޭ މެސެޖަކީ ދުނިޔޭގެ އަގެއް ނެތްކަން. މުއްސަންޖަކަށްވިއަސް ފަގީރަކަށްވިއަސް އެމީހަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިފައިގެން ނުދެވޭނެކަން. ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ގެދޮރު ހިފައިގެން ނުދެވޭ ކަން.