[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ވަޢުޡު

ފަޤީރުންނަށް ޞަދަޤާތްކުރާއިރު ތިބާއަށް ދުޢާކޮށްދޭނެކަމުގެ ނިޔަތުގައި ޞަދަޤާތް ނުކުރޭ 2

އެހެންކަމުން އުންމުލްމުއުމިނީން ޢާއިޝާ رضي الله عنها ބަޔަކަށް ހަދިޔާއެއް ފޮނުއްވާނަމަ އެގެންދާމީހާ ގާތު ވިދާޅުވެއެވެ. “އަހަރެމެންނަށްޓަކައި އެބައިމީހުންކޮށްދޭ ދުޢާ އަޑުއަހާށެވެ. އެއީ އެކުރި ދުޢާއަކާ އެއްފަދަ ދުޢާއެއް އެބައިމީހުންނަށް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައެވެ. އޭރުން އަހަރެމެންގެ

ފަޤީރުންނަށް ޞަދަޤާތްކުރާއިރު ތިބާއަށް ދުޢާކޮށްދޭނެކަމުގެ ނިޔަތުގައި ޞަދަޤާތް ނުކުރޭ 1

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޞަދަޤާތްކުރުމަކީ އަޅާގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިވެގެންދާކަމެކެވެ. އެއީ އެކަންކުރާއިރު ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ދުޢާ ލިބުމުގެ އެދުމެއް ނެތި ނުވަތަ ޘަނާލިބުމަށް އެދުމެއް ނެތި ނުވަތަ މަޝްހޫރުވުމަށް އެދުމެއް ނެތި ނުވަތަ ދުނިޔަވީ މަންފާއެއް

ޝަޢުބާންމަހާމެދު މީސްތަކުން ޣާފިލުވެފައިވުން

މިއީ 4 ޝަޢުބާން 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާއެވެ. ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان –حفظه الله– ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ:ފުރަތަމަ

ދުޢާކުރުން 3

އަރާމު ތަންމަތިތަކުގައި މީސްތަކުން ޒީނަތްތެރިވާ ވަޤުތުގައި، އާދޭހުގެ އަތް އުފުލާ މަތިވެރިވެގެންވާ އިލާހުގެ ޙަޟްރަތުގައި ހާރުދަމުގެ ވަޤުތުތަކުގައި ދަންނަވާށެވެ. އެންމެ ދުޢާއެއްގެ ސަބަބުންވެސް ހުރިހާކަމެއް ބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. ފަހެ ދަރިން ނުލިބޭމީހުންނަށް ދަރިން ލިބި،

ދުޢާކުރުން 2

ދުޢާކުރުމުގެ ސަބަބުން ނަފްސަށް މަތިވެރިކަން ލިއްބައިދެއެވެ. އަދި ހިންމަތް އާލާވެއެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ އަތުގައިވާ ތަކެއްޗާމެދު އުންމީދުކުރުން ކެނޑިގެންދެއެވެ. އަދި އެއީ ކިޔަމަންތެރިއަޅުން، ރޭގަނޑުގެ ވަޤުތުގައި ފޮނުވާލާ ދުނިދަނޑިއެވެ. އަދި އެއީ އުޑާއި ބިމާ

ދުޢާކުރުން 1

ދުޢާކުރުމަކީ އަޅުވެރިކަމުގެ ސިފައެކެވެ. އަދި ހިތުގެ ބަގީޗާއެކެވެ. އަދި ދުނިޔޭގައިވާ ބަގީޗާއެކެވެ. އަދި ލުއިފަސޭހަ، ކޮންމެ ވަޤުތެއްގައި، ކޮންމެ ތަނެއްގައި އަދި ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައިވެސް ކުރެވޭފަދަ އަޅުކަމެކެވެ. އަދި އެއީ މުޞީބާތްތަކުގެ ޢަދާވާތްތެރިޔާއެވެ. އޭގެ

ނަފްސު ޙިސާބުކުރާ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ ތިބާގެ ނަފްސު ޙިސާބުކުރަންވީ ފަރުޟުކަންތައްތަކުގައެވެ. އެކަމުގައި އުނިކަމެއްވާކަން ހަނދާންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް އިޞްލާޙުކޮށްގެން ނުވަތަ އަލުންކޮށްގެންވިޔަސް އެކަން ރަނގަޅުކުރާނީއެވެ.

ތިބާގެ ފިރިމީހާގެ ހިތް އަތުލާނީ މިފަދައިން

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده މިއީ މުސްލިމު އުޚްތުންނަށް ހުށަހަޅައިދޭ ނަސޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅެކެވެ. ﷲތަޢާލާ ޙަލާލުކުރެއްވި ގޮތަށް އެކަނބަލުންނަށް އެކަބަލުންގެ ފިރިންގެ ހިތް އަތުލެވިދާނެއެވެ.. އެއީ ކިހިނެއްކަން

ބިންހެލުންތައް ގިނަވުން 2

  މިކަމުގައި ސަލަދުންގެ ފުށުން އައިސްފައިވާ އަޘަރުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ އާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިންވާ ބިންހެލުމާއި، އިރުކޭތަ ހިފުމާއި، ގަދަ ވަޔާއި، ފެންބޮޑުވުމާއި، މިފަދަ އެހެންކަންކަން ހިނގުމުން ވާޖިބުވެގެންވަނީ ﷲ ތަޢާލާއަށް

ބިންހެލުންތައް ގިނަވުން 1

  މިއީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ މުފްތީ ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ބިން ބާޒު رحمه الله ދެއްވާފައިވާ ނަސޭހަތެއްގެ ތަރުޖަމާއެވެ. ބިންހެލުންތަކާ ގުޅުންހުރި ނަސޭހަތެއް   الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول

އަނިޔާވެރިކަމުގެ ޢުޤޫބާތް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين. އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އަނިޔާވެރިވުމަކީ، ނުރައްކާތެރި، ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ. އަދި އެކަމުގެ ޢުޤޫބާތް ގަދަފަދަވެގެން ވެއެވެ. އަދި އަނިޔާވެރިޔާއަށް، އޭނާގެ

ރަމަޟާންމަހަށް އިސްތިޤުބާލުކުރުން

އަދި މިމަހުގެ ހެޔޮކަންކަމުން މީސްތަކުން ޣާފިލުކޮށް، ޣަފުލަތުގެ ތެރެއަށް މީސްތަކުންނަށް ދަޢުވަތުދޭމީހުންނަށް ބުނަމެވެ.

ފަޤީރުންނަށް ޞަދަޤާތްކުރާއިރު ތިބާއަށް ދުޢާކޮށްދޭނެކަމުގެ ނިޔަތުގައި ޞަދަޤާތް ނުކުރޭ 2

އެހެންކަމުން އުންމުލްމުއުމިނީން ޢާއިޝާ رضي الله عنها ބަޔަކަށް ހަދިޔާއެއް ފޮނުއްވާނަމަ އެގެންދާމީހާ ގާތު ވިދާޅުވެއެވެ. “އަހަރެމެންނަށްޓަކައި އެބައިމީހުންކޮށްދޭ ދުޢާ އަޑުއަހާށެވެ. އެއީ އެކުރި ދުޢާއަކާ އެއްފަދަ ދުޢާއެއް އެބައިމީހުންނަށް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައެވެ. އޭރުން އަހަރެމެންގެ

ފަޤީރުންނަށް ޞަދަޤާތްކުރާއިރު ތިބާއަށް ދުޢާކޮށްދޭނެކަމުގެ ނިޔަތުގައި ޞަދަޤާތް ނުކުރޭ 1

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޞަދަޤާތްކުރުމަކީ އަޅާގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިވެގެންދާކަމެކެވެ. އެއީ އެކަންކުރާއިރު ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ދުޢާ ލިބުމުގެ އެދުމެއް ނެތި ނުވަތަ ޘަނާލިބުމަށް އެދުމެއް ނެތި ނުވަތަ މަޝްހޫރުވުމަށް އެދުމެއް ނެތި ނުވަތަ ދުނިޔަވީ މަންފާއެއް

ޝަޢުބާންމަހާމެދު މީސްތަކުން ޣާފިލުވެފައިވުން

މިއީ 4 ޝަޢުބާން 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާއެވެ. ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان –حفظه الله– ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ:ފުރަތަމަ

ދުޢާކުރުން 3

އަރާމު ތަންމަތިތަކުގައި މީސްތަކުން ޒީނަތްތެރިވާ ވަޤުތުގައި، އާދޭހުގެ އަތް އުފުލާ މަތިވެރިވެގެންވާ އިލާހުގެ ޙަޟްރަތުގައި ހާރުދަމުގެ ވަޤުތުތަކުގައި ދަންނަވާށެވެ. އެންމެ ދުޢާއެއްގެ ސަބަބުންވެސް ހުރިހާކަމެއް ބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. ފަހެ ދަރިން ނުލިބޭމީހުންނަށް ދަރިން ލިބި،

ދުޢާކުރުން 2

ދުޢާކުރުމުގެ ސަބަބުން ނަފްސަށް މަތިވެރިކަން ލިއްބައިދެއެވެ. އަދި ހިންމަތް އާލާވެއެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ އަތުގައިވާ ތަކެއްޗާމެދު އުންމީދުކުރުން ކެނޑިގެންދެއެވެ. އަދި އެއީ ކިޔަމަންތެރިއަޅުން، ރޭގަނޑުގެ ވަޤުތުގައި ފޮނުވާލާ ދުނިދަނޑިއެވެ. އަދި އެއީ އުޑާއި ބިމާ

ދުޢާކުރުން 1

ދުޢާކުރުމަކީ އަޅުވެރިކަމުގެ ސިފައެކެވެ. އަދި ހިތުގެ ބަގީޗާއެކެވެ. އަދި ދުނިޔޭގައިވާ ބަގީޗާއެކެވެ. އަދި ލުއިފަސޭހަ، ކޮންމެ ވަޤުތެއްގައި، ކޮންމެ ތަނެއްގައި އަދި ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައިވެސް ކުރެވޭފަދަ އަޅުކަމެކެވެ. އަދި އެއީ މުޞީބާތްތަކުގެ ޢަދާވާތްތެރިޔާއެވެ. އޭގެ

ނަފްސު ޙިސާބުކުރާ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ ތިބާގެ ނަފްސު ޙިސާބުކުރަންވީ ފަރުޟުކަންތައްތަކުގައެވެ. އެކަމުގައި އުނިކަމެއްވާކަން ހަނދާންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް އިޞްލާޙުކޮށްގެން ނުވަތަ އަލުންކޮށްގެންވިޔަސް އެކަން ރަނގަޅުކުރާނީއެވެ.

ތިބާގެ ފިރިމީހާގެ ހިތް އަތުލާނީ މިފަދައިން

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده މިއީ މުސްލިމު އުޚްތުންނަށް ހުށަހަޅައިދޭ ނަސޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅެކެވެ. ﷲތަޢާލާ ޙަލާލުކުރެއްވި ގޮތަށް އެކަނބަލުންނަށް އެކަބަލުންގެ ފިރިންގެ ހިތް އަތުލެވިދާނެއެވެ.. އެއީ ކިހިނެއްކަން

ބިންހެލުންތައް ގިނަވުން 2

  މިކަމުގައި ސަލަދުންގެ ފުށުން އައިސްފައިވާ އަޘަރުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ އާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިންވާ ބިންހެލުމާއި، އިރުކޭތަ ހިފުމާއި، ގަދަ ވަޔާއި، ފެންބޮޑުވުމާއި، މިފަދަ އެހެންކަންކަން ހިނގުމުން ވާޖިބުވެގެންވަނީ ﷲ ތަޢާލާއަށް

ބިންހެލުންތައް ގިނަވުން 1

  މިއީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ މުފްތީ ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ބިން ބާޒު رحمه الله ދެއްވާފައިވާ ނަސޭހަތެއްގެ ތަރުޖަމާއެވެ. ބިންހެލުންތަކާ ގުޅުންހުރި ނަސޭހަތެއް   الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول

އަނިޔާވެރިކަމުގެ ޢުޤޫބާތް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين. އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އަނިޔާވެރިވުމަކީ، ނުރައްކާތެރި، ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ. އަދި އެކަމުގެ ޢުޤޫބާތް ގަދަފަދަވެގެން ވެއެވެ. އަދި އަނިޔާވެރިޔާއަށް، އޭނާގެ

ރަމަޟާންމަހަށް އިސްތިޤުބާލުކުރުން

އަދި މިމަހުގެ ހެޔޮކަންކަމުން މީސްތަކުން ޣާފިލުކޮށް، ޣަފުލަތުގެ ތެރެއަށް މީސްތަކުންނަށް ދަޢުވަތުދޭމީހުންނަށް ބުނަމެވެ.