[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތާރީޚް

ތަތާރުން ބަޣުދާދަށް ވެރިވެގަތް ޙާދިޘާ

ތަތާރުން ބަޣުދާދަށްވަނީ ހިޖުރައިން 656 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެތަނަށް ވަދެފައި އެތަނުގެ އަހުލުވެރިންނާއި މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާވެސް ޤަތުލުކުރިއެވެ. އަދި އެއާއެކު ޢައްބާސީ ދައުލަތް ނިމި ދިޔައީއެވެ.

ދެވަނަ ޚަލީފާ: ޢުމަރު ބުން އަލްޚައްޠާބު رضي الله عنه – 12

މި ހަނގުރާމައަށްޓަކައި ފާރިސީން ނުހަނު ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައިވުމާއެކުވެސް، އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް މުސްލިމުންނަށް ލިބުނު ނަޞްރު ވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް މުހިއްމު ނަޞްރަކަށެވެ.

ދެވަނަ ޚަލީފާ: ޢުމަރު ބުން އަލްޚައްޠާބު رضي الله عنه – 5

މިއިން ދަލީލުކޮށްދެނީ ﷲ ތަޢާލާ ޢުމަރު رضي الله عنه އަށް ދެއްވަފައިވާ ބުއްދިވެރިކަމާއި ދުރުވިސްނުމާއި ޙިކުމަތްތެރިކަމެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ރައުޔުގެ ފުރިހަމަކަމެވެ.

ތަތާރުން ބަޣުދާދަށް ވެރިވެގަތް ޙާދިޘާ

ތަތާރުން ބަޣުދާދަށްވަނީ ހިޖުރައިން 656 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެތަނަށް ވަދެފައި އެތަނުގެ އަހުލުވެރިންނާއި މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާވެސް ޤަތުލުކުރިއެވެ. އަދި އެއާއެކު ޢައްބާސީ ދައުލަތް ނިމި ދިޔައީއެވެ.

ދެވަނަ ޚަލީފާ: ޢުމަރު ބުން އަލްޚައްޠާބު رضي الله عنه – 12

މި ހަނގުރާމައަށްޓަކައި ފާރިސީން ނުހަނު ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައިވުމާއެކުވެސް، އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް މުސްލިމުންނަށް ލިބުނު ނަޞްރު ވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް މުހިއްމު ނަޞްރަކަށެވެ.

ދެވަނަ ޚަލީފާ: ޢުމަރު ބުން އަލްޚައްޠާބު رضي الله عنه – 5

މިއިން ދަލީލުކޮށްދެނީ ﷲ ތަޢާލާ ޢުމަރު رضي الله عنه އަށް ދެއްވަފައިވާ ބުއްދިވެރިކަމާއި ދުރުވިސްނުމާއި ޙިކުމަތްތެރިކަމެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ރައުޔުގެ ފުރިހަމަކަމެވެ.