[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޞަޙާބީން

ޢަބްދުﷲ ބުން ސަލާމް رضي الله عنه

ޢަބްދުﷲ ބުން ސަލާމް ބުން އަލްޙާރިޘް رضي الله عنه އަކީ ޔަޢުޤޫބު عليه السلام ގެ ދަރިކަލުން ޔޫސުފް عليه السلام ގެ ދަރިކޮޅުގެ ބޭކަލެކެވެ.

ޢަމްރު ބުން ޘާބިތު رضي الله عنه

އެކަލޭގެފާނުގެ ލަޤަބަކީ އުޞައިރިމެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޝަހީދުވީ އުޙުދު ހަނގުރާމައިގައެވެ.

އަބޫބަކުރު رضي الله عنه

އަބޫބަކުރުގެފާނަކީ އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން، މައްކާގެ މީހުންގެ އިޙްތިރާމް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލެކެވެ.

އަބޫ ބަކްރާ رضي الله عنه ގެ މާތްކަން – 4

އަބޫ ބަކްރާ رضي الله عنه އަށް ދިމާވި ޙާދިޘާއަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން އައިސްފައިވާ ރިވާޔަތްތައް ޤަބޫލުކުރުމަށް އޮތް ހުރައެއް ނޫން

ސުމައްޔާ رضي الله عنها

އެކަމަނާއަކީ ޢައްމާރު ބުން ޔާސިރުގެ މަންމާފުޅެވެ.

ޢަބްދުﷲ ބުން ސަލާމް رضي الله عنه

ޢަބްދުﷲ ބުން ސަލާމް ބުން އަލްޙާރިޘް رضي الله عنه އަކީ ޔަޢުޤޫބު عليه السلام ގެ ދަރިކަލުން ޔޫސުފް عليه السلام ގެ ދަރިކޮޅުގެ ބޭކަލެކެވެ.

ޢަމްރު ބުން ޘާބިތު رضي الله عنه

އެކަލޭގެފާނުގެ ލަޤަބަކީ އުޞައިރިމެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޝަހީދުވީ އުޙުދު ހަނގުރާމައިގައެވެ.

އަބޫބަކުރު رضي الله عنه

އަބޫބަކުރުގެފާނަކީ އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން، މައްކާގެ މީހުންގެ އިޙްތިރާމް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލެކެވެ.

އަބޫ ބަކްރާ رضي الله عنه ގެ މާތްކަން – 4

އަބޫ ބަކްރާ رضي الله عنه އަށް ދިމާވި ޙާދިޘާއަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން އައިސްފައިވާ ރިވާޔަތްތައް ޤަބޫލުކުރުމަށް އޮތް ހުރައެއް ނޫން

ސުމައްޔާ رضي الله عنها

އެކަމަނާއަކީ ޢައްމާރު ބުން ޔާސިރުގެ މަންމާފުޅެވެ.