[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އީމާންކަން

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (7 ވަނަ ބައި )

ﷲ ތަޢާލަ އަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ދެ ވައްތަރެއް ވެއެވެ. ފުރަތަމަ ވައްތަރު: ސީދާކޮށް ވެވޭ ފުރައްސާރަ: މީގެ މިސާލަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް އަށް ލަޢުނަތް ދިނުމާއި އެއިލާހަށް ކުޑައިމީސްބަސް ރައްދުކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމެވެ. އެއިލާހުގެ ޒާތުފުޅުގެ

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (6 ވަނަ ބައި )

ﷲ ތަޢާލާ އަށް ފުރައްސަރަކުރާ މީހާގެ ޙައްދު ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައި ވާ ގޮތުގައި ﷲ ތަޢާލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށްފި މީހަކު ކާފިރުވުމުގެ ސަބަބުން ޤަތުލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އޭނާ ޤަތުލުކުރެވުމަށްފަހު އޭނާގެ މައްޗަށް މުސްލިމުންގެ ޙުކުމެއް ނުހިނގާނެއެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (5 ވަނަ ބައި )

ކާފަރުވުމުގެ ޤަސްދަކާއި ނުލާ ފުރައްސާރަކުރި ކަމުގައިވިޔަސް އެއީ ކުފުރެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ކުފުރެއް ކަމާއިމެދު އިޚްތިލާފު ވެވޭކަށްނެތެވެ. އަދި ޢާއްމުންގެ މީހުން ޤަސްދެއް ނެތް ކަމަށްބުނެ ކަންފަސޭހަކޮށްލުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެބައިމީހުން

އެއްޖިންސުގެ ގުޅުމަކީ އުފެދުމުގައި ލައްވާފައިވާ ކަމެކޭ ބުނާ މީހާއަށް އޮތް ރައްދު

ސުވާލު: އަޅުގަނޑަކީ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހަކީމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އިސްލާމް ދީނުގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގުމަކީ ހަރާމް ކަމަކަށްވީ ހިނދު، މުޖުތަމަޢުގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގައި އެދުން ފުއްދަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކާއެދު އަޚްލާޤީ ނަޒަރުން

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (4 ވަނަ ބައި )

ﷲ ތަޢާލާ އަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާ ކާފަރުވާނެ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެވަޑައިގަތުން. އީމާންކަމަކީ  ދުލުން ބުނާ ބަސްތަކާއި އެހެން ގުނަވަންތަކުން ކުރާ ޢަމަލުތައް ހިމެނޭ އެއްޗެއްކަމުގައި ބުނާ ހުރިހާ މަޒްހަބެއްގެ ޢިލްމުވެރިންވެސް އިއްތިފާޤުވެފައިވާ ގޮތުގައި

ނަރަކަ 19

ދުނިޔެއާއި އޭގެ އަހުލުވެރިންގެ މައްޗަށް ނަރަކައިން ކުރާ އަޘަރު ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގައި އަބޫހުރައިރާ رضي الله عنه ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ހަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

ނަރަކަ 18

ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ކުރިން އެއްވެސް މީހަކަށް ނަރަކަ ހަމަލޮލަށް ފެނުނު ހެއްޔެވެ؟ އަހަރުމެންނަށް ހަމަޔަޤީނުންވެސް އެނގޭ ގޮތުގައި ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم  ގެ ޙަޔާތުގައި، އެކަލޭގެފާނަށް ސުވަރުގެ ފެނިވަޑައިގެންނެވިގޮތަށް ނަރަކަވެސް ފެނިވަޑައިގަތެވެ.

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 46 “ޤުރުއާނަކީ މަޚްލޫޤެއް ކަމުގައި ބުނެވުނު ފިތުނަ.”

  ކ. ޤުރުއާނަކީ މަޚްލޫޤެއް ކަމުގައި ބުނެވުނު ފިތުނަ:   ދެންއެއަށްފަހު ޤުރުއާނަކީ މަޚްލޫޤެއް ކަމުގައި ބުނެވުނު ފިތުނަ، ޢައްބާސީންގެ ދައުރުގައި ފާޅުވިއެވެ. އަދި ޢައްބާންސީންގެ ޚަލީފާ މައުމޫނު، މިބަހާ އެއްކޮޅުވެ ނަޞްރު ދެއްވިއެވެ.

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 44 “ޚަވާރިޖުން ފާޅުވުން.”

ބ. ޚަވާރިޖުން ފާޅުވުން:   ހިނގައިދިޔަ ފިތުނަތަކުތެރޭގައި ޢަލީގެފާނު رضي الله عنه އާ ދެކޮޅަށް ޚަވާރިޖުން ނުކުތުން ހިމެނެއެވެ. އެބައިމީހުން ފާޅުވާންފެށީ ޞިއްފީން ހަނގުރާމަ ނިމި، އެދެޖަމާޢަތުގެ މެދުގައި ޙުކުމް ކުރުމަށް އިރާޤާއި

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަދެކެ ލޯބިވުން

އިބްނުލް ޤައްޔިމް ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ ނޫނިއްޔާގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. [شرح النونية للهراس (2/134).] شرطُ المحبةِ أن توافِقَ مَنْ تحبَّ على محبَّته بلا عصيان ތިބާ އެފަރާތެއްދެކެ ލޯބިވާ ފަރާތުގެ ލޯބީގެ

ކާފިރަކު މަރުވުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް ރަޙްމަތްލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރުމާއި އޭނާގެ ޛިކުރާ އާކުރުން

އިސްލާމްދީން ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ދީންތަކަކީ ބާޠިލު ދީންތަކެއްކަން އެނގުމަކީ ވާޖިބުކަމެކެވެ. ނަޞާރާ ދީނާއި ޔަހޫދީ ދީންވެސް މިކަމުގައި ޝާމިލުވެއެވެ.

ﷲ އާއި ރަސޫލާصلى الله عليه وسلمގެ ޙައްޤުތައް ދެނެގަތުން

ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައީ ޙައްޤުގޮތުގައި އެކަލާނގެ އަޅެކެވެ. މި ބަސްފުޅުން މި އަންގައިދެނީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއަކީ ދެފަރާތެއްކަމެވެ. މިދެ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އަދާކުރުމުގައި ރައްކާތެރިވެ، އެ ދެފަރާތް އެއްފަރާތަކަށް ނުހެދުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އިރުޝާދުދެއެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (7 ވަނަ ބައި )

ﷲ ތަޢާލަ އަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ދެ ވައްތަރެއް ވެއެވެ. ފުރަތަމަ ވައްތަރު: ސީދާކޮށް ވެވޭ ފުރައްސާރަ: މީގެ މިސާލަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް އަށް ލަޢުނަތް ދިނުމާއި އެއިލާހަށް ކުޑައިމީސްބަސް ރައްދުކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމެވެ. އެއިލާހުގެ ޒާތުފުޅުގެ

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (6 ވަނަ ބައި )

ﷲ ތަޢާލާ އަށް ފުރައްސަރަކުރާ މީހާގެ ޙައްދު ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައި ވާ ގޮތުގައި ﷲ ތަޢާލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށްފި މީހަކު ކާފިރުވުމުގެ ސަބަބުން ޤަތުލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އޭނާ ޤަތުލުކުރެވުމަށްފަހު އޭނާގެ މައްޗަށް މުސްލިމުންގެ ޙުކުމެއް ނުހިނގާނެއެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (5 ވަނަ ބައި )

ކާފަރުވުމުގެ ޤަސްދަކާއި ނުލާ ފުރައްސާރަކުރި ކަމުގައިވިޔަސް އެއީ ކުފުރެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ކުފުރެއް ކަމާއިމެދު އިޚްތިލާފު ވެވޭކަށްނެތެވެ. އަދި ޢާއްމުންގެ މީހުން ޤަސްދެއް ނެތް ކަމަށްބުނެ ކަންފަސޭހަކޮށްލުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެބައިމީހުން

އެއްޖިންސުގެ ގުޅުމަކީ އުފެދުމުގައި ލައްވާފައިވާ ކަމެކޭ ބުނާ މީހާއަށް އޮތް ރައްދު

ސުވާލު: އަޅުގަނޑަކީ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހަކީމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އިސްލާމް ދީނުގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގުމަކީ ހަރާމް ކަމަކަށްވީ ހިނދު، މުޖުތަމަޢުގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގައި އެދުން ފުއްދަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކާއެދު އަޚްލާޤީ ނަޒަރުން

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (4 ވަނަ ބައި )

ﷲ ތަޢާލާ އަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާ ކާފަރުވާނެ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެވަޑައިގަތުން. އީމާންކަމަކީ  ދުލުން ބުނާ ބަސްތަކާއި އެހެން ގުނަވަންތަކުން ކުރާ ޢަމަލުތައް ހިމެނޭ އެއްޗެއްކަމުގައި ބުނާ ހުރިހާ މަޒްހަބެއްގެ ޢިލްމުވެރިންވެސް އިއްތިފާޤުވެފައިވާ ގޮތުގައި

ނަރަކަ 19

ދުނިޔެއާއި އޭގެ އަހުލުވެރިންގެ މައްޗަށް ނަރަކައިން ކުރާ އަޘަރު ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގައި އަބޫހުރައިރާ رضي الله عنه ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ހަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

ނަރަކަ 18

ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ކުރިން އެއްވެސް މީހަކަށް ނަރަކަ ހަމަލޮލަށް ފެނުނު ހެއްޔެވެ؟ އަހަރުމެންނަށް ހަމަޔަޤީނުންވެސް އެނގޭ ގޮތުގައި ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم  ގެ ޙަޔާތުގައި، އެކަލޭގެފާނަށް ސުވަރުގެ ފެނިވަޑައިގެންނެވިގޮތަށް ނަރަކަވެސް ފެނިވަޑައިގަތެވެ.

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 46 “ޤުރުއާނަކީ މަޚްލޫޤެއް ކަމުގައި ބުނެވުނު ފިތުނަ.”

  ކ. ޤުރުއާނަކީ މަޚްލޫޤެއް ކަމުގައި ބުނެވުނު ފިތުނަ:   ދެންއެއަށްފަހު ޤުރުއާނަކީ މަޚްލޫޤެއް ކަމުގައި ބުނެވުނު ފިތުނަ، ޢައްބާސީންގެ ދައުރުގައި ފާޅުވިއެވެ. އަދި ޢައްބާންސީންގެ ޚަލީފާ މައުމޫނު، މިބަހާ އެއްކޮޅުވެ ނަޞްރު ދެއްވިއެވެ.

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 44 “ޚަވާރިޖުން ފާޅުވުން.”

ބ. ޚަވާރިޖުން ފާޅުވުން:   ހިނގައިދިޔަ ފިތުނަތަކުތެރޭގައި ޢަލީގެފާނު رضي الله عنه އާ ދެކޮޅަށް ޚަވާރިޖުން ނުކުތުން ހިމެނެއެވެ. އެބައިމީހުން ފާޅުވާންފެށީ ޞިއްފީން ހަނގުރާމަ ނިމި، އެދެޖަމާޢަތުގެ މެދުގައި ޙުކުމް ކުރުމަށް އިރާޤާއި

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަދެކެ ލޯބިވުން

އިބްނުލް ޤައްޔިމް ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ ނޫނިއްޔާގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. [شرح النونية للهراس (2/134).] شرطُ المحبةِ أن توافِقَ مَنْ تحبَّ على محبَّته بلا عصيان ތިބާ އެފަރާތެއްދެކެ ލޯބިވާ ފަރާތުގެ ލޯބީގެ

ކާފިރަކު މަރުވުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް ރަޙްމަތްލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރުމާއި އޭނާގެ ޛިކުރާ އާކުރުން

އިސްލާމްދީން ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ދީންތަކަކީ ބާޠިލު ދީންތަކެއްކަން އެނގުމަކީ ވާޖިބުކަމެކެވެ. ނަޞާރާ ދީނާއި ޔަހޫދީ ދީންވެސް މިކަމުގައި ޝާމިލުވެއެވެ.

ﷲ އާއި ރަސޫލާصلى الله عليه وسلمގެ ޙައްޤުތައް ދެނެގަތުން

ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައީ ޙައްޤުގޮތުގައި އެކަލާނގެ އަޅެކެވެ. މި ބަސްފުޅުން މި އަންގައިދެނީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއަކީ ދެފަރާތެއްކަމެވެ. މިދެ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އަދާކުރުމުގައި ރައްކާތެރިވެ، އެ ދެފަރާތް އެއްފަރާތަކަށް ނުހެދުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އިރުޝާދުދެއެވެ.