[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އީމާންކަން

ޞިރާޠުމަގު – 8

* ޞިރާޠުމަގު ހުރަސްކުރުމުގައި މީސްތަކުންގެ ޙާލު

ޞިރާޠުމަގު – 7

ޞިރާޠުމަގު ހުރަސްކުރާ އެންމެ ފަހު މީހާ

ޞިރާޠުމަގު – 6

އެންމެ ފުރަތަމަ ޞިރާޠުމަގު ހުރަސްކުރާނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އުންމަތުގެ މީހުން

ޞިރާޠުމަގު – 5

* ޞިރާޠުމަގުގައި މުސްލިމުން

ޞިރާޠުމަގު – 4

ކާފިރުން ފިޔަވާ އެހެން އެންމެންވެސް ޞިރާޠުމަގު ހުރަސްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. މީސްތަކުން ޞިރާޠުމަގަށް ގެންދެވުމުގެ ކުރިން ކާފިރުން ނަރަކައަށް ވެއްދޭނެއެވެ. މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން މުރުތައްދުވީ މީހުންވެސް ކާފިރުންނާއެކު ނަރަކައަށް ވެއްދޭނެއެވެ.

ޞިރާޠުމަގު – 3

ޞިރާޠުމަގު ސިފަކުރައްވާފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ޙަދީޘްތައްވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ޙަދީޘްތައް ޛިކުރުކޮށްލާނަމެވެ.

ޞިރާޠުމަގު – 2

ނަރަކައިގެ ބޮޑުކަން ވިސްނަވާށެވެ. ޞިރާޠުމަގަކީ ނަރަކައިގެ މަތީގައިވާ މަގެކެވެ. އެމަގުވަނީ ނަރަކައިގެ އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށެވެ. ނަރަކަ އެހާ ބޮޑުއިރު، އެމަގުގެ ދިގު މިން ތަޞައްވުރުކޮށްލައްވާށެވެ.

ޞިރާޠުމަގު – 1

ޞިރާޠުމަގަށް އީމާންވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. އެކަމަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ދަލީލުތައްވެއެވެ.

އީމާންކަމަކީ އިތުރުވެ އަދި އުނިވެސްވާ އެއްޗެއް – 1

އިތުރުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ އުނިވެސްވާނޭ އެއްޗެކެވެ. އީމާންކަމަކީ އުނިވާ އެއްޗެއްކަން ސުންނަތުގެ ދަލީލުތަކުން އެނގިގެން ދެއެވެ. އީމާންކަމަކީ އަބަދު އެއްހަމައެއްގައި ހުންނަ އެއްޗެއް ނޫންކަން އަންނަނިވި ޙާދިޘާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެން ދެއެވެ.

މިންވަރަށް އީމާންވުން

މިންވަރަށް އީމާންވުމާމެދު ދަންނައެވެ. އެކަމުގައި ހަތަރު ކަމަކަށް އީމާންވުން ހިމެނެއެވެ. ފުރަތަމައީ: ވެނިމިފައިވާ ކަންކަމާއި ވާނޭކަންކަމާއި، އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުން ޙާލަތާއި، އެބައިމީހުންގެ ރިޒްޤުތަކާއި، އަޖަލުތަކާއި، ޢަމަލުތައް ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވާކަމަށް އީމާންވުމެވެ. އަދި އެނޫންވެސް

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 73 “ބިންހެލުންތައް ގިނަވުން.. “

އިބްނު ޙަޖަރު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. [ބަސްފުޅުގެ މާނައީ:] “ހަމަކަށަވަރުން އިރާއި ހުޅަނގުގައި އަދި ދެކުނުގެ ޤައުމުތަކަށް ވަނީ ގިނަ ބިންހެލުންތަކެއް އައިސްފައެވެ. ނަމަވެސް ހާމަވާންއޮތީ [މިޙަދީޘްގެ] މުރާދަކީ ބިންހެލުންތައް ގިނަވުމާއި ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއް އޭގައި ހިމެނުމާއި އަދި އެކަން ދެމިގެން ދިއުމެވެ.”[3]

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 68 “މިއުއްމަތުގައި ޝިރުކު ފާޅުވުން…. “

މިއުއްމަތުގައި ޝިރުކު ފާޅުވުން.   މިއީ ފާޅުވެފައިވާ ޢަލާމާތެކެއެވެ. އަދި އެކަން އެހުރީ އިތުރުވާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މިއުއްމަތަށް ވަނީ ޝިރުކު ލައިގެންފައެވެ. އަދި އޭގެތެރެއިން ޖަމާޢަތްތަކެއް ވަނީ މުޝްރިކުންނާ ގުޅި ބުދަށް އަޅުކަންކޮށްފައެވެ.

ޞިރާޠުމަގު – 8

* ޞިރާޠުމަގު ހުރަސްކުރުމުގައި މީސްތަކުންގެ ޙާލު

ޞިރާޠުމަގު – 7

ޞިރާޠުމަގު ހުރަސްކުރާ އެންމެ ފަހު މީހާ

ޞިރާޠުމަގު – 6

އެންމެ ފުރަތަމަ ޞިރާޠުމަގު ހުރަސްކުރާނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އުންމަތުގެ މީހުން

ޞިރާޠުމަގު – 5

* ޞިރާޠުމަގުގައި މުސްލިމުން

ޞިރާޠުމަގު – 4

ކާފިރުން ފިޔަވާ އެހެން އެންމެންވެސް ޞިރާޠުމަގު ހުރަސްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. މީސްތަކުން ޞިރާޠުމަގަށް ގެންދެވުމުގެ ކުރިން ކާފިރުން ނަރަކައަށް ވެއްދޭނެއެވެ. މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން މުރުތައްދުވީ މީހުންވެސް ކާފިރުންނާއެކު ނަރަކައަށް ވެއްދޭނެއެވެ.

ޞިރާޠުމަގު – 3

ޞިރާޠުމަގު ސިފަކުރައްވާފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ޙަދީޘްތައްވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ޙަދީޘްތައް ޛިކުރުކޮށްލާނަމެވެ.

ޞިރާޠުމަގު – 2

ނަރަކައިގެ ބޮޑުކަން ވިސްނަވާށެވެ. ޞިރާޠުމަގަކީ ނަރަކައިގެ މަތީގައިވާ މަގެކެވެ. އެމަގުވަނީ ނަރަކައިގެ އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށެވެ. ނަރަކަ އެހާ ބޮޑުއިރު، އެމަގުގެ ދިގު މިން ތަޞައްވުރުކޮށްލައްވާށެވެ.

ޞިރާޠުމަގު – 1

ޞިރާޠުމަގަށް އީމާންވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. އެކަމަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ދަލީލުތައްވެއެވެ.

އީމާންކަމަކީ އިތުރުވެ އަދި އުނިވެސްވާ އެއްޗެއް – 1

އިތުރުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ އުނިވެސްވާނޭ އެއްޗެކެވެ. އީމާންކަމަކީ އުނިވާ އެއްޗެއްކަން ސުންނަތުގެ ދަލީލުތަކުން އެނގިގެން ދެއެވެ. އީމާންކަމަކީ އަބަދު އެއްހަމައެއްގައި ހުންނަ އެއްޗެއް ނޫންކަން އަންނަނިވި ޙާދިޘާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެން ދެއެވެ.

މިންވަރަށް އީމާންވުން

މިންވަރަށް އީމާންވުމާމެދު ދަންނައެވެ. އެކަމުގައި ހަތަރު ކަމަކަށް އީމާންވުން ހިމެނެއެވެ. ފުރަތަމައީ: ވެނިމިފައިވާ ކަންކަމާއި ވާނޭކަންކަމާއި، އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުން ޙާލަތާއި، އެބައިމީހުންގެ ރިޒްޤުތަކާއި، އަޖަލުތަކާއި، ޢަމަލުތައް ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވާކަމަށް އީމާންވުމެވެ. އަދި އެނޫންވެސް

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 73 “ބިންހެލުންތައް ގިނަވުން.. “

އިބްނު ޙަޖަރު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. [ބަސްފުޅުގެ މާނައީ:] “ހަމަކަށަވަރުން އިރާއި ހުޅަނގުގައި އަދި ދެކުނުގެ ޤައުމުތަކަށް ވަނީ ގިނަ ބިންހެލުންތަކެއް އައިސްފައެވެ. ނަމަވެސް ހާމަވާންއޮތީ [މިޙަދީޘްގެ] މުރާދަކީ ބިންހެލުންތައް ގިނަވުމާއި ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއް އޭގައި ހިމެނުމާއި އަދި އެކަން ދެމިގެން ދިއުމެވެ.”[3]

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 68 “މިއުއްމަތުގައި ޝިރުކު ފާޅުވުން…. “

މިއުއްމަތުގައި ޝިރުކު ފާޅުވުން.   މިއީ ފާޅުވެފައިވާ ޢަލާމާތެކެއެވެ. އަދި އެކަން އެހުރީ އިތުރުވާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މިއުއްމަތަށް ވަނީ ޝިރުކު ލައިގެންފައެވެ. އަދި އޭގެތެރެއިން ޖަމާޢަތްތަކެއް ވަނީ މުޝްރިކުންނާ ގުޅި ބުދަށް އަޅުކަންކޮށްފައެވެ.