[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަޤީދާއާއި ފިރުޤާތައް

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم މަޑުކުރެއްވި ގަހެއްގެ ކައިިރިއަށް ދިޔުމުގެ ޙުކުމް

އެހެންކަމުން އެނގި ބަޔާންވެގެންދަނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ދަތުރުފުޅުގައި އެގަހެއްގެ ހިޔަލުގައި މަޑުކުރެއްވި ގަހެއްކަމުގަވިޔަސް އަދި އެހެން ގަހެއްކަމުގަވިޔަސް، ﷲ އަށް ކުއްތަންވުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ ތަނަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަކީ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ބިދުޢައެކެވެ.

مادة التوحيد ٦ (ف 1 ، د 10 – ކުޑަ ޝިރުކު)

ދެވަނަ ބައި: ކުޑަ ޝިރުކު   ކުޑަ ޝިރުކަކީ ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކުގައި އެއީ ޝިރުކެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ޝިރުކަށް ނުވާ ކަންތައްތަކެވެ. އޭގެ މިޘާލަކީ ﷲ ތަޢާލާ ނޫން ފަރާތެއް ގަންދީ

ޖިންނި ޝައިޠާނުން އުޅޭ ތަންތަން

ޖިންނީންގެ ޢާލަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯ މައްޗަށް ވަންހަނާވެގެންވާ ޢާލަމެކެވެ. އެސޮރުމެންގެ ޙަޤީޤީ ސޫރައިގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނެއެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ صلّى الله عليه وسلّم ގެ ޙައްޤުތައް

އިސްލާމްދީނަށް މީހަކަށް ވަދެވޭހުށީ ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމަ ކިޔައިގެންނެވެ. އެ ދެ ކަލިމައަށް އީމާންވެ، ތެދުހިތުން ޤަބޫލުކުރުމަކީ އެފަދަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާނޭކަމެކެވެ. މިގޮތުން ޝަހާދަތުގެ ދެވަނަ ކަލިމަކަމުގައިވާ ((وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ސިޙުރު ޖެހިވަޑައިގަތް ހެއްޔެވެ؟

ި ލިޔުމުގައި އެ ޙަދީޘްގެ ނައްޞާއި، ރިވާކުރެއްވެވި ބޭފުޅުންނާއި އެ ޙަދީޘްގެ މާނައަށް އަދި އެ ހާދިސާއަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންނަށް ޢިލްމުވެރިން ދެއްވާފައިވާ ރައްދުތަކަށް އަލިއަޅުވާލާނަމެވެ.

ތުންޖީނާ ޞަލަވާތަކީ ބިދުޢައެއް

ތުންޖީނާ ޞަލަވާތުގެ ނަމުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޞަލަވާތަކީ ބިދުޢައެކެވެ. އެއީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

އެސްފީނާ 4

އެސްފީނާ ވާކަން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އޭގެ ޙަޤީޤީ މާނައިގައި އެސްފީނާގެ ނުރައްކާތެރިކަން ދެނެގަނެވިފައެއް

އެސްފީނާ 3

މި ޙަދީޘުން އެސްފީނާގެ ނުރައްކާތެރިކަން އަހަރެމެންނަށް އެނގިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އަދި އެއަށް ފަރުވާކުރާނެ ގޮތްވެސް އެނގިގެން ދެއެވެ.

އެސްފީނާ 2

އިންސާނީ ޠަބީޢަތުގައިވާ އެފަދަ ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރެވޭނީ އަމިއްލަ ފަރުދީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބަލައިގަނެ ތިމާ އަމިއްލައަށް ތިމާގެ ނަފްސު އިސްލާޙުކުރަން ހިފައިގެންނެވެ.

އެސްފީނާ 1

އެސްފީނާއަކީ އަނެކާއާ ދިމާއަށް ބަލާ ބެލުމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން އެ ބެލެވުނު ފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމެވެ.

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم މަޑުކުރެއްވި ގަހެއްގެ ކައިިރިއަށް ދިޔުމުގެ ޙުކުމް

އެހެންކަމުން އެނގި ބަޔާންވެގެންދަނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ދަތުރުފުޅުގައި އެގަހެއްގެ ހިޔަލުގައި މަޑުކުރެއްވި ގަހެއްކަމުގަވިޔަސް އަދި އެހެން ގަހެއްކަމުގަވިޔަސް، ﷲ އަށް ކުއްތަންވުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ ތަނަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަކީ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ބިދުޢައެކެވެ.

مادة التوحيد ٦ (ف 1 ، د 10 – ކުޑަ ޝިރުކު)

ދެވަނަ ބައި: ކުޑަ ޝިރުކު   ކުޑަ ޝިރުކަކީ ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކުގައި އެއީ ޝިރުކެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ޝިރުކަށް ނުވާ ކަންތައްތަކެވެ. އޭގެ މިޘާލަކީ ﷲ ތަޢާލާ ނޫން ފަރާތެއް ގަންދީ

ޖިންނި ޝައިޠާނުން އުޅޭ ތަންތަން

ޖިންނީންގެ ޢާލަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯ މައްޗަށް ވަންހަނާވެގެންވާ ޢާލަމެކެވެ. އެސޮރުމެންގެ ޙަޤީޤީ ސޫރައިގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނެއެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ صلّى الله عليه وسلّم ގެ ޙައްޤުތައް

އިސްލާމްދީނަށް މީހަކަށް ވަދެވޭހުށީ ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމަ ކިޔައިގެންނެވެ. އެ ދެ ކަލިމައަށް އީމާންވެ، ތެދުހިތުން ޤަބޫލުކުރުމަކީ އެފަދަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާނޭކަމެކެވެ. މިގޮތުން ޝަހާދަތުގެ ދެވަނަ ކަލިމަކަމުގައިވާ ((وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ސިޙުރު ޖެހިވަޑައިގަތް ހެއްޔެވެ؟

ި ލިޔުމުގައި އެ ޙަދީޘްގެ ނައްޞާއި، ރިވާކުރެއްވެވި ބޭފުޅުންނާއި އެ ޙަދީޘްގެ މާނައަށް އަދި އެ ހާދިސާއަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންނަށް ޢިލްމުވެރިން ދެއްވާފައިވާ ރައްދުތަކަށް އަލިއަޅުވާލާނަމެވެ.

ތުންޖީނާ ޞަލަވާތަކީ ބިދުޢައެއް

ތުންޖީނާ ޞަލަވާތުގެ ނަމުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޞަލަވާތަކީ ބިދުޢައެކެވެ. އެއީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

އެސްފީނާ 4

އެސްފީނާ ވާކަން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އޭގެ ޙަޤީޤީ މާނައިގައި އެސްފީނާގެ ނުރައްކާތެރިކަން ދެނެގަނެވިފައެއް

އެސްފީނާ 3

މި ޙަދީޘުން އެސްފީނާގެ ނުރައްކާތެރިކަން އަހަރެމެންނަށް އެނގިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އަދި އެއަށް ފަރުވާކުރާނެ ގޮތްވެސް އެނގިގެން ދެއެވެ.

އެސްފީނާ 2

އިންސާނީ ޠަބީޢަތުގައިވާ އެފަދަ ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރެވޭނީ އަމިއްލަ ފަރުދީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބަލައިގަނެ ތިމާ އަމިއްލައަށް ތިމާގެ ނަފްސު އިސްލާޙުކުރަން ހިފައިގެންނެވެ.

އެސްފީނާ 1

އެސްފީނާއަކީ އަނެކާއާ ދިމާއަށް ބަލާ ބެލުމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން އެ ބެލެވުނު ފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމެވެ.