[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަޤީދާއާއި ފިރުޤާތައް

މުޞީބާތް ދުރުކުރުމަށް ނުވަތަ މުޞީބާތުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ރޮދިފަށާއި، ބޮޅުފަދަ ތަކެތި (ތަވީދުގެ ގޮތުގައި) އެޅުމަކީ ޝިރުކެއްކަން ނަންގަތް ބާބު – 2

ﷲ ފިޔަވާ އެބައިމީހުން އެދުޢާކޮށް އަޅުކަންކުރާ އިލާހުންތަކަކީ އެއްވެސް ކަމެއްކުރުމަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާ ފަރާތްތަކެކެވެ.

މުޞީބާތް ދުރުކުރުމަށް ނުވަތަ މުޞީބާތުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ރޮދިފަށާއި، ބޮޅުފަދަ ތަކެތި (ތަވީދުގެ ގޮތުގައި) އެޅުމަކީ ޝިރުކެއްކަން ނަންގަތް ބާބު – 1

މުޞީބާތުން ސަލާމަތްވުމަކީ (رفع) މުޞީބާތް ޖެހުމަށް ފަހު، އެކަމެއް ފިލުމެވެ. އަދި މުޞީބާތް ދުރުކުރުމަކީ (دفع) މުޞީބާތް ޖެހުމުގެ ކުރިން އެއިން ރައްކާތެރިވުމެވެ.

ދަމުނަމާދުގެ މާތްކަމާބެހޭގޮތުން ފެތުރިފައިވާ އަޞްލެއް ނެތް ވާހަކައެއް

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި އައިސްފައިވާ ގޮތަށް މެނުވީ މަލާއިކަތުންނާއި އެބޭކަލުންގެ ޢަމަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ކަސްރަތެއްގެ ގޮތުގައި ޔޯގާ ބޭނުންކުރުމުގެ ޙުކުމް 1

ޔޯގާ އައިސްފައިވަނީ ހިންދޫންގެ ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ ޢަޤީދާއިން ކުރިފަޅައިގެންކަމާމެދު އެއްވެސް މީހަކު ޚިލާފެއް ނުވެއެވެ. ދެން އެއަށްފަހުގައި ބޫޛީންގެ ތެރޭގައި މިކަން ފެތުރުނީއެވެ.

ތައުޙީދާއި لا إله إلا الله އަށް ހެކިވުމުގެ ތަފްސީރު ނަންގަތް ބާބު – 5

މާނައީ: “ﻻ إله إلا الله ކިޔާ ﷲ ފިޔަވާ އަޅުކަންވެވޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކާފިރުވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ. އޭނާގެ މުދަލާއި އޭނާގެ ލޭ ޙުރުމަތްތެރިވެއްޖެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ޙިސާބުބެއްލެވުންވާހުށީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައެވެ.”

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 16

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އޭގެ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް އާލާވޭވޭ އޮންނާނެ ކަމަށް އީމާންވުން؛ މިދީނަކީ ޤިޔާމަތާ ހަމަޔަށް އޮންނާނެ ޝަރީޢަތެކެވެ. މިޝަރީޢަތަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޝަރީޢަތެވެ. މީގެ ފަހުން އިތުރު އެހެން ޝަރީޢަތެެއް ދެން ނާންނާނެއެވެ.

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 15

ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުން ޘާބިތު ނުވާ އެއްވެސް އަޅުކަމެއް އަމިއްއަށް ގެނެސްނުގަތުން؛ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް އައީ މީސްތަކުންނަށް އެބައި މީހުންގެ ރައްބު ރުހިވޮޑިގެންނަވާ މަގުން އެކަލާނގެއާ ކުށްތަންވުމަށް މަގު ދެއްކުމަށެވެ. އެއީ އެއްވެސް މީހަކަށް އަމިއްލަ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 14

އަމިއްލަ ބުއްދިއާއި ވިސްނުންތަކާއި އެނޫން ކަންކަން ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކާ ފުށު ނޭރުވުން؛ ޞައްޙަ ނައްޞުތަކާއި ޞަރީޙަ ހަމަ ބުއްދިއާ ފުށުއެކުރުމަކީ މުސްތަޙީލު ކަމެކެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު، އެކި މީސްތަކުންގެ ވިސްނުމާއި ދޭހަވުމުގެ ޤާބިލުކަން ތަފާތު

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 13

ނަބަޥީ ޙަދީޘްފުޅުތަކާއި، އެ ރިވާކުރުމަށާއި، އެ ލިޔެ ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި، އޭގެ ސަނަދުތަކަށް ފަރުވާތެރިވެ އޭގެން ޞައްޙަ ނުޞައްޙަ ވަކިކުރުމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދިނުން؛ މި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އެންމެ

މުޞީބާތް ދުރުކުރުމަށް ނުވަތަ މުޞީބާތުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ރޮދިފަށާއި، ބޮޅުފަދަ ތަކެތި (ތަވީދުގެ ގޮތުގައި) އެޅުމަކީ ޝިރުކެއްކަން ނަންގަތް ބާބު – 2

ﷲ ފިޔަވާ އެބައިމީހުން އެދުޢާކޮށް އަޅުކަންކުރާ އިލާހުންތަކަކީ އެއްވެސް ކަމެއްކުރުމަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާ ފަރާތްތަކެކެވެ.

މުޞީބާތް ދުރުކުރުމަށް ނުވަތަ މުޞީބާތުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ރޮދިފަށާއި، ބޮޅުފަދަ ތަކެތި (ތަވީދުގެ ގޮތުގައި) އެޅުމަކީ ޝިރުކެއްކަން ނަންގަތް ބާބު – 1

މުޞީބާތުން ސަލާމަތްވުމަކީ (رفع) މުޞީބާތް ޖެހުމަށް ފަހު، އެކަމެއް ފިލުމެވެ. އަދި މުޞީބާތް ދުރުކުރުމަކީ (دفع) މުޞީބާތް ޖެހުމުގެ ކުރިން އެއިން ރައްކާތެރިވުމެވެ.

ދަމުނަމާދުގެ މާތްކަމާބެހޭގޮތުން ފެތުރިފައިވާ އަޞްލެއް ނެތް ވާހަކައެއް

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި އައިސްފައިވާ ގޮތަށް މެނުވީ މަލާއިކަތުންނާއި އެބޭކަލުންގެ ޢަމަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ކަސްރަތެއްގެ ގޮތުގައި ޔޯގާ ބޭނުންކުރުމުގެ ޙުކުމް 1

ޔޯގާ އައިސްފައިވަނީ ހިންދޫންގެ ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ ޢަޤީދާއިން ކުރިފަޅައިގެންކަމާމެދު އެއްވެސް މީހަކު ޚިލާފެއް ނުވެއެވެ. ދެން އެއަށްފަހުގައި ބޫޛީންގެ ތެރޭގައި މިކަން ފެތުރުނީއެވެ.

ތައުޙީދާއި لا إله إلا الله އަށް ހެކިވުމުގެ ތަފްސީރު ނަންގަތް ބާބު – 5

މާނައީ: “ﻻ إله إلا الله ކިޔާ ﷲ ފިޔަވާ އަޅުކަންވެވޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކާފިރުވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ. އޭނާގެ މުދަލާއި އޭނާގެ ލޭ ޙުރުމަތްތެރިވެއްޖެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ޙިސާބުބެއްލެވުންވާހުށީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައެވެ.”

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 16

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އޭގެ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް އާލާވޭވޭ އޮންނާނެ ކަމަށް އީމާންވުން؛ މިދީނަކީ ޤިޔާމަތާ ހަމަޔަށް އޮންނާނެ ޝަރީޢަތެކެވެ. މިޝަރީޢަތަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޝަރީޢަތެވެ. މީގެ ފަހުން އިތުރު އެހެން ޝަރީޢަތެެއް ދެން ނާންނާނެއެވެ.

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 15

ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުން ޘާބިތު ނުވާ އެއްވެސް އަޅުކަމެއް އަމިއްއަށް ގެނެސްނުގަތުން؛ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް އައީ މީސްތަކުންނަށް އެބައި މީހުންގެ ރައްބު ރުހިވޮޑިގެންނަވާ މަގުން އެކަލާނގެއާ ކުށްތަންވުމަށް މަގު ދެއްކުމަށެވެ. އެއީ އެއްވެސް މީހަކަށް އަމިއްލަ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 14

އަމިއްލަ ބުއްދިއާއި ވިސްނުންތަކާއި އެނޫން ކަންކަން ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކާ ފުށު ނޭރުވުން؛ ޞައްޙަ ނައްޞުތަކާއި ޞަރީޙަ ހަމަ ބުއްދިއާ ފުށުއެކުރުމަކީ މުސްތަޙީލު ކަމެކެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު، އެކި މީސްތަކުންގެ ވިސްނުމާއި ދޭހަވުމުގެ ޤާބިލުކަން ތަފާތު

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 13

ނަބަޥީ ޙަދީޘްފުޅުތަކާއި، އެ ރިވާކުރުމަށާއި، އެ ލިޔެ ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި، އޭގެ ސަނަދުތަކަށް ފަރުވާތެރިވެ އޭގެން ޞައްޙަ ނުޞައްޙަ ވަކިކުރުމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދިނުން؛ މި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އެންމެ