[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަޤީދާއާއި ފިރުޤާތައް

ހުވަފެން ތަޢުބީރުކުރުމާ އަދި ދީނުގައި އައިސްފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް އެކަންކުރުމާމެދު އިންޛާރު ދިނުން 2

ޔޫސުފުގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ހުވަފެންފުޅުގެ ވާހަކަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާވަނީ ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ހުވަފެން ތަޢުބީރުކުރުމާ އަދި ދީނުގައި އައިސްފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް އެކަންކުރުމާމެދު އިންޛާރު ދިނުން 1

މިއީ ސުޢޫދީ އަރަބިއްޔާގެ މުފްތީ ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްއަޒީޒް ބިން ޢަބްދުﷲ އާލުއްޝައިޚް (حفظه الله) ގެ ރިސާލާއެއްކަމުގައިވާ (تأويل الرؤى والحذر من التوسع فيها) “ހުވަފެން ތަޢުބީރުކުރުމާ އަދި ދީނުގައި އައިސްފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް އެކަންކުރުމާމެދު އިންޛާރު ދިނުން” މި ފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ.

އީމާންކަމަކީ އިތުރުވެ އަދި އުނިވެސްވާ އެއްޗެއް – 1

އިތުރުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ އުނިވެސްވާނޭ އެއްޗެކެވެ. އީމާންކަމަކީ އުނިވާ އެއްޗެއްކަން ސުންނަތުގެ ދަލީލުތަކުން އެނގިގެން ދެއެވެ. އީމާންކަމަކީ އަބަދު އެއްހަމައެއްގައި ހުންނަ އެއްޗެއް ނޫންކަން އަންނަނިވި ޙާދިޘާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެން ދެއެވެ.

ބޮޑެތި ފާފަތައް 2

ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ހިތާއި ގުޅޭ ބާބު
ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ކިބުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ބާބު

المَسِيحُ الدَّجَّال – 2

ދައްޖާލުގެ ސިފަތަކާއި އެކަން ބަޔާން ކުރައްވައިފައިވާ ބައެއް ޙަދީޘްތައް

ބޮޑެތި ފާފަތައް 1

އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތައް ނަންގަނެވުނު ބާބު

މަލާއިކަތުން މަރުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ 3

މާނައީ:”ތާޅަފިލި ފުމެލައްވާ ހުއްޓެވެ. ދެން އުޑުތަކާއި، ބިމުތަކުގައި ވާހާ ބަޔަކު ހޭނެތި މަރުވެދާ ހުއްޓެވެ. ﷲ އިރާދަކުރެއްވި މީހަކު މެނުވީއެވެ.”

ހުވަފެން ތަޢުބީރުކުރުމާ އަދި ދީނުގައި އައިސްފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް އެކަންކުރުމާމެދު އިންޛާރު ދިނުން 2

ޔޫސުފުގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ހުވަފެންފުޅުގެ ވާހަކަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާވަނީ ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ހުވަފެން ތަޢުބީރުކުރުމާ އަދި ދީނުގައި އައިސްފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް އެކަންކުރުމާމެދު އިންޛާރު ދިނުން 1

މިއީ ސުޢޫދީ އަރަބިއްޔާގެ މުފްތީ ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްއަޒީޒް ބިން ޢަބްދުﷲ އާލުއްޝައިޚް (حفظه الله) ގެ ރިސާލާއެއްކަމުގައިވާ (تأويل الرؤى والحذر من التوسع فيها) “ހުވަފެން ތަޢުބީރުކުރުމާ އަދި ދީނުގައި އައިސްފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް އެކަންކުރުމާމެދު އިންޛާރު ދިނުން” މި ފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ.

އީމާންކަމަކީ އިތުރުވެ އަދި އުނިވެސްވާ އެއްޗެއް – 1

އިތުރުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ އުނިވެސްވާނޭ އެއްޗެކެވެ. އީމާންކަމަކީ އުނިވާ އެއްޗެއްކަން ސުންނަތުގެ ދަލީލުތަކުން އެނގިގެން ދެއެވެ. އީމާންކަމަކީ އަބަދު އެއްހަމައެއްގައި ހުންނަ އެއްޗެއް ނޫންކަން އަންނަނިވި ޙާދިޘާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެން ދެއެވެ.

ބޮޑެތި ފާފަތައް 2

ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ހިތާއި ގުޅޭ ބާބު
ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ކިބުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ބާބު

المَسِيحُ الدَّجَّال – 2

ދައްޖާލުގެ ސިފަތަކާއި އެކަން ބަޔާން ކުރައްވައިފައިވާ ބައެއް ޙަދީޘްތައް

ބޮޑެތި ފާފަތައް 1

އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތައް ނަންގަނެވުނު ބާބު

މަލާއިކަތުން މަރުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ 3

މާނައީ:”ތާޅަފިލި ފުމެލައްވާ ހުއްޓެވެ. ދެން އުޑުތަކާއި، ބިމުތަކުގައި ވާހާ ބަޔަކު ހޭނެތި މަރުވެދާ ހުއްޓެވެ. ﷲ އިރާދަކުރެއްވި މީހަކު މެނުވީއެވެ.”