[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަޤީދާއާއި ފިރުޤާތައް

ރަސޫލުބޭކަލުންގެ ފިލްމުތައް ބެލުން

ރަސޫލުންގެ ފިލްމު ނުކުޅުނަސް ފިލްމު ނުބެލިޔަސް ރަސޫލުންނާއި ނަބީންގެ ވާހަކަތައް އަހަރެމެންނަށް އެނގޭނެއެވެ.

ﷲ މެނުވީ އަޅުކަން ޙައްޤުވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމުގައި ހެކިދިނުމަށް ގޮވައިލުން ނަންގަތް ބާބު -2-

މާނައީ: “ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! މިއީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މަގެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނާއި، ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތަބަޢަވީ މީހުން، ﷲ ގެ ފަރާތަށް ގޮވައިލައްވަނީ، އަލިވެގެންވާ ދަލީލުތަކާއި އެކުގައެވެ. އަދި ﷲ ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެ! އަދި ޝަރީކު ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުވަމެވެ.”

ރެއިކީ އާއި އެފަދަ ފަރުވާތަކުގެ ހަޤީޤަތް

މި ފަދަ އެތަކެއް ފަރުވާތަކެއް އެކިއެކި ތަފާތު ނަންނަމުގައި ދިން ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މި ހުރިހާ ފަރުވާތަކެއްގެ ވެސް އަސްލު ބިނާވެގެން ވަނީ ބާތިލު ޤަބޫލުކުރުންތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ.

ﷲ އަށް ޝަރީކުކުރުމަށް ބިރުވެތިވުން ނަންގަތް ބާބު – 6

މާނައީ: “ﷲ އާއި އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރާ ޙާލު، (ޤިޔާމަތް ދުވަހު) ﷲ އާއި ބައްދަލުކޮށްފި މީހާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ. އަދި ﷲ އާއި އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ކުރާ ޙާލު، ﷲ އާއި ބައްދަލުކޮށްފި މީހާ ނަރަކަ ވަންނާނެއެވެ.”

ރާހިބެލުން (Horoscope)

އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ރާހި އެނގި ހުރެ އޭގައިވާ އެއްޗެއް ކިޔައިފި މީހެއްގެ 40 ދުވަހުގެ ނަމާދު އެމީހެއްގެ ކިބައިން ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެހެނީ އެކަމަކީ ކާހިނަކާ ސުވާލުކުރުންފަދަ ކަމެކެވެ.

ޙަސަދަ އަދި އެސްފީނާއިން ރައްކާތެރިވުން

ޙަސަދައަކީ ނުބައި ޞިފަތަކުގެ ތެރެއިން ޞިފައެކެވެ. މީހާގެ ހިތަށް ޖެހޭ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު ބައްޔެކެވެ. ޙަސަދައާ ވީހާވެސް ދުރުގައި ހުރުމަށް މުއުމިނު އަޅާ އަބަދުވެސް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ

ﷲ އަށް ޝަރީކުކުރުމަށް ބިރުވެތިވުން ނަންގަތް ބާބު – 2

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [سورة النساء 48]

މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އަށް ޝަރީކުކުރާ މީހުންގެ ފާފަ އެއިލާހު ނުފުއްސަވާނެތެވެ. އެނޫން ފާފަތައް އެއިލާހު އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް ފުއްސަވަތެވެ.”

ފައްޅިތަކަށް މުސްލިމުން ވަނުން

އަވަށްޓެރި ކާފިރު ޤައުމުތަކުގައި މިސާލަކަށް އިންޑިޔާ ސްރީލަންކާގައި ތަފާތު ބޭނުންތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނާއި އެކި އެކި މުހުތާދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އެފަދަ ޤައުމުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މުސްލިމުން، ބައެއްފަހަރު ކާފިރުން އަޅުކަންކުރާ ތަންތަނަށް އެތަންތަން ބަލާލުމަށްޓަކައި ޒިޔާރަތްކުރާތީ

ރަސޫލުބޭކަލުންގެ ފިލްމުތައް ބެލުން

ރަސޫލުންގެ ފިލްމު ނުކުޅުނަސް ފިލްމު ނުބެލިޔަސް ރަސޫލުންނާއި ނަބީންގެ ވާހަކަތައް އަހަރެމެންނަށް އެނގޭނެއެވެ.

ﷲ މެނުވީ އަޅުކަން ޙައްޤުވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމުގައި ހެކިދިނުމަށް ގޮވައިލުން ނަންގަތް ބާބު -2-

މާނައީ: “ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! މިއީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މަގެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނާއި، ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތަބަޢަވީ މީހުން، ﷲ ގެ ފަރާތަށް ގޮވައިލައްވަނީ، އަލިވެގެންވާ ދަލީލުތަކާއި އެކުގައެވެ. އަދި ﷲ ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެ! އަދި ޝަރީކު ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުވަމެވެ.”

ރެއިކީ އާއި އެފަދަ ފަރުވާތަކުގެ ހަޤީޤަތް

މި ފަދަ އެތަކެއް ފަރުވާތަކެއް އެކިއެކި ތަފާތު ނަންނަމުގައި ދިން ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މި ހުރިހާ ފަރުވާތަކެއްގެ ވެސް އަސްލު ބިނާވެގެން ވަނީ ބާތިލު ޤަބޫލުކުރުންތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ.

ﷲ އަށް ޝަރީކުކުރުމަށް ބިރުވެތިވުން ނަންގަތް ބާބު – 6

މާނައީ: “ﷲ އާއި އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރާ ޙާލު، (ޤިޔާމަތް ދުވަހު) ﷲ އާއި ބައްދަލުކޮށްފި މީހާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ. އަދި ﷲ އާއި އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ކުރާ ޙާލު، ﷲ އާއި ބައްދަލުކޮށްފި މީހާ ނަރަކަ ވަންނާނެއެވެ.”

ރާހިބެލުން (Horoscope)

އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ރާހި އެނގި ހުރެ އޭގައިވާ އެއްޗެއް ކިޔައިފި މީހެއްގެ 40 ދުވަހުގެ ނަމާދު އެމީހެއްގެ ކިބައިން ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެހެނީ އެކަމަކީ ކާހިނަކާ ސުވާލުކުރުންފަދަ ކަމެކެވެ.

ޙަސަދަ އަދި އެސްފީނާއިން ރައްކާތެރިވުން

ޙަސަދައަކީ ނުބައި ޞިފަތަކުގެ ތެރެއިން ޞިފައެކެވެ. މީހާގެ ހިތަށް ޖެހޭ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު ބައްޔެކެވެ. ޙަސަދައާ ވީހާވެސް ދުރުގައި ހުރުމަށް މުއުމިނު އަޅާ އަބަދުވެސް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ

ﷲ އަށް ޝަރީކުކުރުމަށް ބިރުވެތިވުން ނަންގަތް ބާބު – 2

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [سورة النساء 48]

މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އަށް ޝަރީކުކުރާ މީހުންގެ ފާފަ އެއިލާހު ނުފުއްސަވާނެތެވެ. އެނޫން ފާފަތައް އެއިލާހު އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް ފުއްސަވަތެވެ.”

ފައްޅިތަކަށް މުސްލިމުން ވަނުން

އަވަށްޓެރި ކާފިރު ޤައުމުތަކުގައި މިސާލަކަށް އިންޑިޔާ ސްރީލަންކާގައި ތަފާތު ބޭނުންތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނާއި އެކި އެކި މުހުތާދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އެފަދަ ޤައުމުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މުސްލިމުން، ބައެއްފަހަރު ކާފިރުން އަޅުކަންކުރާ ތަންތަނަށް އެތަންތަން ބަލާލުމަށްޓަކައި ޒިޔާރަތްކުރާތީ